چند سوال روانشناسی درباره شناخت شخصیت پنهانتان

شخصیت پنهان افراد می تواند برای خودشان بسیار مهم باشد شخصیت پنهان همه برایشان جالب و خواندنی است شما می تواند با جواب دادن به اسین سوال ها خودتان را بهتر شناخته و بدانید که دیگران در موردتان چگونه فکر می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چند سوال روانشناسی درباره شناخت شخصیت پنهانتان  را در سایت دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

سوالـات زیر را با دقــت خوانــده و با تمـرکز پاســـخ دهید، وقت زیـــادی برای پاســخ دادن به هر سوال صرف نکـنیــد! در انــتــها مطـــابق جدول امتـــیاز خود را محـاسـبه کرده و شخصــیـــت خود را بیشتـــر بشنـــاســـید. شمــا ویژگـی هایی دارید که ممـــکــن اســت خودتان هم از آن‌ــهـا بی خبر باشـید.

۱ – فکـر می‌ـــکــنـــید چه زمـانـی در طول روز بیشـتـــرین کارایی را دارید؟

الــف) وقتـی صبحـــ‌هـای زود از خواب بیدار می‌ــشوم.
ب) در ساعتـ‌هـــای بعد از ناهـــار و هنـــگام عصر.
ج) وقتــی همه خوابـند و در سکوت آخرهـای شب.

۲- تا به حال به راه رفتـــن خود دقــت کردهــ‌اید؛ فکــر می‌ـــکـــنـید راه رفــتـن شمــا مانــنـد کدام گزینـه است؟

الف) با گام‌ـهــای بلـنـد و تنــد راه می‌ـروم.
ب) با این‌که راه رفتــنم کنـد نیسـت امـا گامـ‌هــایم بلند است.
ج) سرم را بالـا نگـه می‌ـدارم و به اطراف نگاه می‌ــکنـــم هر چنـد آرام راه می‌ـــروم.
د) آرام راه می‌روم و سرم را پایین می‌ــاندازم.

۳- زمانی که یک نفـــر را مخـــاطب قرار می‌ــدهید و با او حرف می‌زنـــید، حالت اندام‌ـــتـــان به چه شکــلی است؟

الـــف) نمــی‌دانید با دستــ‌ـهـــای‌ــتــان چه کنید و دست به سینـه می‌ــایســـتید.
ب) مجبور می‌شوید دستـــ‌هـــای‌تــان را روی هم بگــذارید و آنــ‌ــهــا را در هم قفل کنید.
ج) دســـت به کمـــر می‌ــایســتـــید یا آنـ‌ـهـا را در جیب می‌گـــذارید.
د) وقتـــی کســی با شما حرف می‌زند مدام سعــی می‌کنید با لمـــس او بهــش بفهـــمـــانـید درکــش می‌ـــکـنـید.
ه) با مو، ساعـت یا بقـیه اندام خود بازی می‌ـــکنــید.

۴- زمــانی که خســتـــه هسـتـید و جلوی تلویزیون اســـتـــراحت می‌کنـــید، کدام یک از رفتـــارهـــای زیر را انـجــام می‌ـــدهـــید:

الـف) چهــار زانو می‌ـنشـینــید.
ب) پاهای‌تـان را روی هم می‌ــانـــدازید.
ج) پاهای‌ـتـــان را دراز می‌کـــنید یا می‌ــکـــشــید.
د) یکــی از پاهـــای‌ـــتان را زیر تن‌ـــتــان می‌ــگــذارید و می‌ـنـــشـینید.

۵- معمولا وقتی کســی برای‌تــان یک جوک تعـــریف می‌کـنـد یا هنگــامی که سریالــی طنز می‌بــینید، چه می‌ـکنــید؟

الـــف) بلـند می‌خـــندید و صدای قهـــقـــهه‌ـتـان همـــه جا را پر می‌کنــد.
ب) می‌ــخندید اما نه با صدای بلــند.
ج) ریز ریز و نخودی می‌ـــخــنـــدید.
د) تنــها به یک لبخـند اکـــتفـــا می‌ـــکـــنـید.

۶- وقتی به جمـعـــ‌های خانوادگــی می‌روید یا به محل کارتان وارد می‌ــشوید:

الــف) با صدای بلـــند سلـــام می‌کـــنید تا همــه متوجه شمــا بشوند.
ب) معـــمولا بدون سر و صدا وارد می‌شوید و سراغ کسـی می‌روید که بیشــتر دوستش دارید.
ج) آرام وارد می‌ـشوید و سعـــی می‌ــکـــنــید توجه کســـی را جلـب نکــنید.

۷ -اگر یک نفـــر به‌ــعنوان شوخی شمــا را از پشت سر بترسـاند یا در حال کار تمــرکــزتـان را بر هم بزند:

الـــف) سعی می‌ــکـنید با یک لبـــخـند این وقفه را با روی خوش بپذیرید.
ب) از کوره در می‌ـروید و طرف باید سوراخ موش قرض کنـــد.
ج) بســتــه به شرایط یکی از ۲ حالــت بالـــا.

۸- چه رنگی را بیشــتـــر دوست دارید؟

الـــف) قرمـز یا نارنـــجــی
ب) سیاه
ج) زرد یا آبی
د) سبـز
ه) سرمهـ‌ــای یا بنـــفـــش
و) سفـــید
ز) قهوه‌ای یا خاکـــســـتری

۹- شبـــ‌ــهــا پیش از این‌که به خواب بروید:

الـف) طاق باز می‌ــخوابــید.
ب) دمـر می‌ـــخوابـید.
ج) به پهلو می‌ـخوابــید.
د) سرتـان را روی دســـتــ‌تان می‌ـــگـذارید.
ه) سرتــان را زیر پتو می‌ــکنــید.

۱۰-اغـلب خواب می‌ـــبـینـید:

الف) دارید می‌ــافــتـید.
ب) دعوا می‌ـــکنید.
ج) بهــ‌دنبــال چیزی یا کسـی می‌گـــردید.
د) پرواز می‌ــکـنـــید یا شنـاورید.
ه) به‌طور معمول خواب نمــی‌بـــینــید.
و) همیشه خوابـــ‌هــای تان لذت بخش است.

نـتیجـــه

امتـــیاز بیش از ۶۰:

حق بدهــید که دوستــان و آشنایان‌ـــتان برای دیدن شما لحظه شمــاری نکـــنـنــد. متــاسـفـــانه آنـ‌ـها فکـر می‌ـکـننـد با آدم خودمـــحوری سروکار دارند که به حرف آنـ‌ـها توجهـی ندارد، شاید هم اشتــباه باشد اما آن‌ـهــا فکــر می‌ـــکـــنـند شما به‌شــدت سلــطــهـ‌ــجو هســتید الــبتــه گاهی ممــکـــن اسـت آنــ‌هـــا شمــا را ستایش کرده و آرزو کنند که ‌ای‌ـــکـــاش می‌ـتوانســتــنـــد شبیه شما باشنــد امـا با این حال همیشه شک دارند که به شما بهـــ‌ـــطور عمــیق نزدیک شوند.

امـتیاز بین ۵۱ تا ۶۰:

شاید شما خوش‌ــتان بیاید اما دیگران از اینکه شمــا ناگهـانی هیجـــانی می‌شوید، دل نگران هســتند. کسی که عجول اســت، معــمولا بهــ‌ـــعـنوان یک همدم همـــیشگی شنـــاخـته نمـــی‌ــشود. رهبــری در خون شماست و این موضوع در لحــظهــ‌ــهــای بحـــرانـــی باعث می‌شود به سرعت تصـمــیم‌گـــیری کنید اما سرعـــت، همـه جا نشانه کیفیت نیست. شمــا همواره یک فرد برجسـته و ماجراجو به حســاب می‌آیید؛ کسی که برای یک مرتــبـه هر چیزی را امتحان می‌ـکنـد.

امتـیاز بین ۴۱ تا ۵۰:

این بهترین امــتیاز در این تسـت اســـت چرا که شمـا بهـ‌ــعــنوان فردی بســیار سرزنده، زیبـــا، سرگـــرمـــ‌ـکــنـــنـده، اهـل عمــل و جالـــب شنـــاخته می‌شوید. کســـی که همواره مرکــز توجه اســت.شما فردی مهـــربـــان و متـعـــادل هســتــید. به خواســتـه‌ها و نیازهـــای دیگران اهــمــیت می‌ــدهید و دیگــران را ناراحت نمـی‌ـــکنـید. آدم فهـــمـیده و منـطــقـی هستید کسی که همـــیشــه اطـــرافیانـــش را شاد می‌ـــکــند و به آنان کمــک می‌ـکـــنــد. این خصوصیت را حفـظ کنـــید.

امتـیاز بین ۳۱ تا ۴۰:

اگر کمـــی خونسردی و واکنـــشـــ‌های کنــد خود را به موضوعات کم کنید، بهـتر است. دیگـران شمـا را به‌عنوان فردی منطـــقـــی، مراقب، آگاه و اهل عمـل می‌شــنـاسنـد که اشتـبـــاه هم نیست. خیلــی خوب است که دیگران شمـا را باهوش و با اســـتـــعداد امـا متـــعـادل می‌ـدانــند. نمی‌توان با شمـا به راحتــی و سریع دوست شد اما نسبـت به دوستــان خود به شدت باوفا هستید و در عوض از آنــان وفاداری را انــتظار دارید.

امتیاز بین ۲۱ تا ۳۰:

کســـانی که شمـا را از نزدیک می‌شـــنـاسـنـد، عقــیده دارنـد شما فرد دقیقـــی هستـــید بهـــ‌طوری که به جزئیات بسیار کوچک هم بیش از اندازه اهـمیت می‌ـــدهید. در شمــا، آنچه بیش از هر چیز دیگری اهـــمیت دارد، اطلاعـــات خوب شمـا در مورد مســائل مخـــتــلــف اســـت. فردی هستـید که کارها را به کندی انـجام می‌ـــدهـید به‌طوری که اگـــر کاری را عجولانه یا بدون نقــشـــه قبـــلــی انجام دهید، دوستـــانـــ‌ـتان بسیار شگــفـت زده می‌ـــشوند.

امتیاز کمتـــر از ۲۱:

شاید ناراحـت‌ــکننده باشد اما دیگـران شما را خجالتی، بی‌اراده، غیرمـصمـم و عصبـــی می‌شـناسـند. آن‌ــهــا فکـــر می‌کــنـنـــد که شمـا همواره نیاز دارید کسی مراقــب‌ـتان باشد و همــیشــه کســی را می‌خواهـید که برایش تصـمــیم بگـــیرید. به‌ـنــظر می‌رسد که شمـــا دوست ندارید درگـــیر چیزی یا کســـی باشـید در واقع دوست ندارید با کسـی در ارتـــباط باشـــید. شمـا فردی هسـتید که همیشــه نگـران است و به مشکل‌ـهایی فکر می‌ـکـــنید که وجود ندارد.

چند سوال روانشناسی درباره شناخت شخصیت پنهانتان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.