چند سوال روانشناسی درباره شناخت شخصیت پنهانتان

شخصیت پنهان افراد می تواند برای خودشان بسیار مهم باشد شخصیت پنهان همه برایشان جالب و خواندنی است شما می تواند با جواب دادن به اسین سوال ها خودتان را بهتر شناخته و بدانید که دیگران در موردتان چگونه فکر می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چند سوال روانشناسی درباره شناخت شخصیت پنهانتان  را در سایت دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

سوالـات زیر را با دقــت خوانــده و با تمـرکز پاســـخ دهید، وقت زیـــادی برای پاســخ دادن به هر سوال صرف نکـنیــد! در انــتــها مطـــابق جدول امتـــیاز خود را محـاسـبه کرده و شخصــیـــت خود را بیشتـــر بشنـــاســـید. شمــا ويژگـي هايي داريد كه ممـــكــن اســت خودتان هم از آن‌ــهـا بي خبر باشـيد.

1 – فكـر مي‌ـــكــنـــيد چه زمـانـي در طول روز بيشـتـــرين كارايي را داريد؟

الــف) وقتـي صبحـــ‌هـاي زود از خواب بيدار مي‌ــشوم.
ب) در ساعتـ‌هـــاي بعد از ناهـــار و هنـــگام عصر.
ج) وقتــي همه خوابـند و در سكوت آخرهـاي شب.

۲- تا به حال به راه رفتـــن خود دقــت كردهــ‌ايد؛ فكــر مي‌ـــكـــنـيد راه رفــتـن شمــا مانــنـد كدام گزينـه است؟

الف) با گام‌ـهــاي بلـنـد و تنــد راه مي‌ـروم.
ب) با اين‌كه راه رفتــنم كنـد نيسـت امـا گامـ‌هــايم بلند است.
ج) سرم را بالـا نگـه مي‌ـدارم و به اطراف نگاه مي‌ــكنـــم هر چنـد آرام راه مي‌ـــروم.
د) آرام راه مي‌روم و سرم را پايين مي‌ــاندازم.

۳- زماني كه يك نفـــر را مخـــاطب قرار مي‌ــدهيد و با او حرف مي‌زنـــيد، حالت اندام‌ـــتـــان به چه شكــلي است؟

الـــف) نمــي‌دانيد با دستــ‌ـهـــاي‌ــتــان چه كنيد و دست به سينـه مي‌ــايســـتيد.
ب) مجبور مي‌شويد دستـــ‌هـــاي‌تــان را روي هم بگــذاريد و آنــ‌ــهــا را در هم قفل كنيد.
ج) دســـت به كمـــر مي‌ــايســتـــيد يا آنـ‌ـهـا را در جيب مي‌گـــذاريد.
د) وقتـــي كســي با شما حرف مي‌زند مدام سعــي مي‌كنيد با لمـــس او بهــش بفهـــمـــانـيد دركــش مي‌ـــكـنـيد.
ه) با مو، ساعـت يا بقـيه اندام خود بازي مي‌ـــكنــيد.

۴- زمــاني كه خســتـــه هسـتـيد و جلوي تلويزيون اســـتـــراحت مي‌كنـــيد، كدام يك از رفتـــارهـــاي زير را انـجــام مي‌ـــدهـــيد:

الـف) چهــار زانو مي‌ـنشـينــيد.
ب) پاهاي‌تـان را روي هم مي‌ــانـــدازيد.
ج) پاهاي‌ـتـــان را دراز مي‌كـــنيد يا مي‌ــكـــشــيد.
د) يكــي از پاهـــاي‌ـــتان را زير تن‌ـــتــان مي‌ــگــذاريد و مي‌ـنـــشـينيد.

۵- معمولا وقتي كســي براي‌تــان يك جوك تعـــريف مي‌كـنـد يا هنگــامي كه سريالــي طنز مي‌بــينيد، چه مي‌ـكنــيد؟

الـــف) بلـند مي‌خـــنديد و صداي قهـــقـــهه‌ـتـان همـــه جا را پر مي‌كنــد.
ب) مي‌ــخنديد اما نه با صداي بلــند.
ج) ريز ريز و نخودي مي‌ـــخــنـــديد.
د) تنــها به يك لبخـند اكـــتفـــا مي‌ـــكـــنـيد.

۶- وقتي به جمـعـــ‌هاي خانوادگــي مي‌رويد يا به محل كارتان وارد مي‌ــشويد:

الــف) با صداي بلـــند سلـــام مي‌كـــنيد تا همــه متوجه شمــا بشوند.
ب) معـــمولا بدون سر و صدا وارد مي‌شويد و سراغ كسـي مي‌رويد كه بيشــتر دوستش داريد.
ج) آرام وارد مي‌ـشويد و سعـــي مي‌ــكـــنــيد توجه كســـي را جلـب نكــنيد.

۷ -اگر يك نفـــر به‌ــعنوان شوخي شمــا را از پشت سر بترسـاند يا در حال كار تمــركــزتـان را بر هم بزند:

الـــف) سعي مي‌ــكـنيد با يك لبـــخـند اين وقفه را با روي خوش بپذيريد.
ب) از كوره در مي‌ـرويد و طرف بايد سوراخ موش قرض كنـــد.
ج) بســتــه به شرايط يكي از 2 حالــت بالـــا.

۸- چه رنگي را بيشــتـــر دوست داريد؟

الـــف) قرمـز يا نارنـــجــي
ب) سياه
ج) زرد يا آبي
د) سبـز
ه) سرمهـ‌ــاي يا بنـــفـــش
و) سفـــيد
ز) قهوه‌اي يا خاكـــســـتري

۹- شبـــ‌ــهــا پيش از اين‌كه به خواب برويد:

الـف) طاق باز مي‌ــخوابــيد.
ب) دمـر مي‌ـــخوابـيد.
ج) به پهلو مي‌ـخوابــيد.
د) سرتـان را روي دســـتــ‌تان مي‌ـــگـذاريد.
ه) سرتــان را زير پتو مي‌ــكنــيد.

۱۰-اغـلب خواب مي‌ـــبـينـيد:

الف) داريد مي‌ــافــتـيد.
ب) دعوا مي‌ـــكنيد.
ج) بهــ‌دنبــال چيزي يا كسـي مي‌گـــرديد.
د) پرواز مي‌ــكـنـــيد يا شنـاوريد.
ه) به‌طور معمول خواب نمــي‌بـــينــيد.
و) هميشه خوابـــ‌هــاي تان لذت بخش است.

نـتيجـــه

امتـــياز بيش از ۶۰:

حق بدهــيد كه دوستــان و آشنايان‌ـــتان براي ديدن شما لحظه شمــاري نكـــنـنــد. متــاسـفـــانه آنـ‌ـها فكـر مي‌ـكـننـد با آدم خودمـــحوري سروكار دارند كه به حرف آنـ‌ـها توجهـي ندارد، شايد هم اشتــباه باشد اما آن‌ـهــا فكــر مي‌ـــكـــنـند شما به‌شــدت سلــطــهـ‌ــجو هســتيد الــبتــه گاهي ممــكـــن اسـت آنــ‌هـــا شمــا را ستايش كرده و آرزو كنند كه ‌اي‌ـــكـــاش مي‌ـتوانســتــنـــد شبيه شما باشنــد امـا با اين حال هميشه شك دارند كه به شما بهـــ‌ـــطور عمــيق نزديك شوند.

امـتياز بين ۵۱ تا ۶۰:

شايد شما خوش‌ــتان بيايد اما ديگران از اينكه شمــا ناگهـاني هيجـــاني مي‌شويد، دل نگران هســتند. كسي كه عجول اســت، معــمولا بهــ‌ـــعـنوان يك همدم همـــيشگي شنـــاخـته نمـــي‌ــشود. رهبــري در خون شماست و اين موضوع در لحــظهــ‌ــهــاي بحـــرانـــي باعث مي‌شود به سرعت تصـمــيم‌گـــيري كنيد اما سرعـــت، همـه جا نشانه كيفيت نيست. شمــا همواره يك فرد برجسـته و ماجراجو به حســاب مي‌آييد؛ كسي كه براي يك مرتــبـه هر چيزي را امتحان مي‌ـكنـد.

امتـياز بين ۴۱ تا ۵۰:

اين بهترين امــتياز در اين تسـت اســـت چرا كه شمـا بهـ‌ــعــنوان فردي بســيار سرزنده، زيبـــا، سرگـــرمـــ‌ـكــنـــنـده، اهـل عمــل و جالـــب شنـــاخته مي‌شويد. كســـي كه همواره مركــز توجه اســت.شما فردي مهـــربـــان و متـعـــادل هســتــيد. به خواســتـه‌ها و نيازهـــاي ديگران اهــمــيت مي‌ــدهيد و ديگــران را ناراحت نمـي‌ـــكنـيد. آدم فهـــمـيده و منـطــقـي هستيد كسي كه همـــيشــه اطـــرافيانـــش را شاد مي‌ـــكــند و به آنان كمــك مي‌ـكـــنــد. اين خصوصيت را حفـظ كنـــيد.

امتـياز بين ۳۱ تا ۴۰:

اگر كمـــي خونسردي و واكنـــشـــ‌هاي كنــد خود را به موضوعات كم كنيد، بهـتر است. ديگـران شمـا را به‌عنوان فردي منطـــقـــي، مراقب، آگاه و اهل عمـل مي‌شــنـاسنـد كه اشتـبـــاه هم نيست. خيلــي خوب است كه ديگران شمـا را باهوش و با اســـتـــعداد امـا متـــعـادل مي‌ـدانــند. نمي‌توان با شمـا به راحتــي و سريع دوست شد اما نسبـت به دوستــان خود به شدت باوفا هستيد و در عوض از آنــان وفاداري را انــتظار داريد.

امتياز بين 21 تا 30:

كســـاني كه شمـا را از نزديك مي‌شـــنـاسـنـد، عقــيده دارنـد شما فرد دقيقـــي هستـــيد بهـــ‌طوري كه به جزئيات بسيار كوچك هم بيش از اندازه اهـميت مي‌ـــدهيد. در شمــا، آنچه بيش از هر چيز ديگري اهـــميت دارد، اطلاعـــات خوب شمـا در مورد مســائل مخـــتــلــف اســـت. فردي هستـيد كه كارها را به كندي انـجام مي‌ـــدهـيد به‌طوري كه اگـــر كاري را عجولانه يا بدون نقــشـــه قبـــلــي انجام دهيد، دوستـــانـــ‌ـتان بسيار شگــفـت زده مي‌ـــشوند.

امتياز كمتـــر از ۲۱:

شايد ناراحـت‌ــكننده باشد اما ديگـران شما را خجالتي، بي‌اراده، غيرمـصمـم و عصبـــي مي‌شـناسـند. آن‌ــهــا فكـــر مي‌كــنـنـــد كه شمـا همواره نياز داريد كسي مراقــب‌ـتان باشد و همــيشــه كســي را مي‌خواهـيد كه برايش تصـمــيم بگـــيريد. به‌ـنــظر مي‌رسد كه شمـــا دوست نداريد درگـــير چيزي يا كســـي باشـيد در واقع دوست نداريد با كسـي در ارتـــباط باشـــيد. شمـا فردي هسـتيد كه هميشــه نگـران است و به مشكل‌ـهايي فكر مي‌ـكـــنيد كه وجود ندارد.

چند سوال روانشناسی درباره شناخت شخصیت پنهانتان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.