برنج،سس سویا و چند نوع مواد غذایی که تاریخ انقضاء ندارند

مواد غذایی که تاریخ انقضا ندارند و شما می توانید هر وقت که دوست داشته باشید در خانه نگهداری نموده و تا لازمتان شد از این مواد غذایی استفاده نمایید این مواد غذایی را فقط در جاهای خشک و خنک نگهداری نمایید تا خراب نشوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر برنج،سس سویا و چند نوع مواد غذایی که تاریخ انقضاء ندارند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: مصـرف مواد غذایـی تاریـخ مصـــرف گذشــته می تواند خطـــرنــاک باشد، امـــا مواد غذایی ای هسـتـــند که نیــاز نیــسـت نگرانی ای بابـت آن ها داشــتــه باشــیـــد چون می توانـید تا سال های زیـادی از آن ها اســـتفــاده کنــیــد.

1- برنــج

بهتـرین دما برای نگهداری برنـج ۴/۵ درجه ی سانتیـگـراد یا کمـــتــر است. بهتـــر است برنج را در ظروف پلاسـتیــکــی مخصوص مواد غذایی یا ظروف شیـــشـــه ای نگهداری کنید. پژوهشــی نشـــان می دهد برنـج را می توان تا ۳۰ سال ذخـیره کرد بدون آنـــکـــه رایحه یا ارزش غذایی آن از بیــن برود. لازم به ذکر اسـت در ایـــن پژوهش دو نوع برنــج مورد آزمایش قرار گرفـت: برنج نیـمـــه پخته و دانـه های خام برنـج.

2- پودر شیــر

پودر شیـــری که تحـــت تمامــی استــانداردهای بهــداشتی لازم تولیــد شده باشـــد را می توان برای مدتــی طولانی نگــهداری کرد بدون آنـکـــه ارزش غذایـی آن از بین برود، به شرط آنکه در ظروف پمپ دار برای تخلـــیه ی هوای ظرف نگهــداری شود.

3- سس سویا

سس سویا را می توان دسـت کم تا ۳ سال نگـهداری کرد حتی اگر داخـل شیشـــه ی در بســتـه نبــاشـد. مانـــدگــاری ایــن سس در ظرف های نگـــهـــداری پمـــپ دار برای تخـــلـیـه ی هوا بســیار بیـــشــتر خواهد شد، اما ایــن مســأـله به موارد مخــتلـــفـــی مثـل نوع سس سویا، شیوه ی تولید، کیـفـــیت و دمـــای نگهـداری آن بسـتــگــی دارد.

4- سیروپ افـــرا

تولید کنندگان این ماده ی غذایـی می گوینـــد یک شیـــشه ی باز نشــده ی سیروپ افرا را تا ابـــد می توان نگــهداری کرد. حتــی بعــد از باز کردن شیـشه ی آن هم در صورتی که سیـــروپ در فریزر نگـــهداری شود می توان تا چندیــن سال از آن اســتفـاده کرد.

5- لوبیا قرمـــز

محـقـــقان می گوینـد لوبیای قرمز بعد از گذشت ۳۰ سال اگــرچه تغــیـــیـــراتی در ظاهـر آن به وجود می آیـد اما برای مواقـع اضطراری می توان از اســـتفـاده کرد. آن ها بیــان می کنـنــد لوبیــای قرمـــز و دیـــگر انواع لوبیـا دست کم تا ۳۰ سال قابل استـــفــاده اســـت.

6- نمـک

نمـک در حقیـقت نه یک فرآورده بلـــکــه یک ماده ی معدنی است، به همیـــن دلـیـل فاســـد شدن آن امری غیر ممکن است. اگـــرچــه این ماده ی معدنـی می توانـــد به سرعت آب را به خود جذب و در طول زمـــان تبدیـل به سنـــگی بزرگ شود، اما در نهـــایـــت چیـــزی جز همـــان نمک نخواهــد بود.
با ایـن حال، به خاطـر داشـته باشـیـــد که نمک یددار را تنهـا تا یک سال می توان استفاده کرد. در طی این مدت، ید معــمولا تبــخیـر می شود و نمــک خواص مفیدش را از دســـت می دهـد، الـــبتـــه کماکـان می توانـــید از آن به عنوان نمک سر غذا اسـتفـــاده کنیــد.

7- سرکــه

سرکه ی سفید هم محصول دیگــری اســـت که تاریخ انـــقضـــا ندارد، امـا می بایـــســـت مطمئن شوید که ایـــن ماده در شرایـط مناسبـی نگهداری می شود. اگــر قصــد دارید سرکه را به مدتی طولانـــی نگـهداری کنـید، بهــتـــرین راه برای این کار ذخـیره ی سرکه در ظروف پمپ دار برای تخلـــیــه ی هوا و در محلی تاریک و خنــک، به دور از حرارت و گرمـــا اســت.

8- قند

قند را هم مانــند نمک می توان تا ابـد نگـــهـداری کرد، به ویژه اگـر در ظروف پمــپ دار برای تخـــلــیه ی هوا ذخـــیـره شود. امـــا حتی اگـر قند رطوبت هوا را به خود جذب کند و به سنگـــی سخت تبــدیـــل شود، خاصیـــت خود را از دست نمی دهد.

9- عسل

عسـل یک ماده ی غذایــی منـــحصــر به فرد اسـت. ترکـــیـــبات شیـمیــایـــی موجود در عســـل رشد باکتـــری ها در درون آن را بســیـار سخــت می کند و به همــین دلیـــل این محصول را می توان تا ابـــد نگــهـــداری کرد. علـاوه بر ایــن اگر عســـل را در ظروف مهـر و موم شده خریداری کنـید، می توانید کامــلا مطـــمئن باشید که عسل در تماس با هوا و رطوبت فاســد نخواهـد شد.

باسـتان شناســـان در جریـان حفــاری یکی از اهرام مصر، چند ظرف عســـل کشف کردنـــد. قدمـت ایـــن مکشوفات به طور متوسط در حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ سال بود. جالب آنکه عسل های درون ظرف ها کاملــا قابل خوردن بود و حتــی باستان شناس ها آن را امتحـــان کردنـــد! چنـــد سال بعـد از این اکـتشـــاف، یک عسل ۵۵۰۰ سالـه در ایالـــت جورجیای امـریکـا کشـف شد.

برنج،سس سویا و چند نوع مواد غذایی که تاریخ انقضاء ندارند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.