چگونه به سالمندان روحیه و انرژی مثبت دهید

سالمندان باید روحیه و افزایش امید به زندگی داشته باشند تا بتوانند با خانواده خود به مهربانی رفتار نموده و به یاد مرگ نیفتند روحیه دادن به افراد مسن می تواند کمک بزرگی به آنها نموده و ارتباط آنها را با افراد خانواده بهبود بخشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چگونه به سالمندان روحیه و انرژی مثبت دهید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

 

به گزارش سایت دانستن: سالــمـندان بخش بزرگـی از جوامـــع ما را تشکیـل می دهـند. عوامـلــی همـچون پیشرفـت ها و دستاوردهـــای پزشکــی، بالـــا رفتن سطــح کیــفــی زندگـی و همچـــنـین افـــزایـش امــیـــد به زنــدگــی از جمـــلـــه مواردی هستند که باعــث شده تا جوانان نسـل های قبــل، امـروزه حتـی سنیـنــی بیــش از 80 سال را نیـــز به خود ببینـنـــد.

امـروزه سالــمـنـــدان بخـــش بزرگـی از جوامـــع ما را تشـکـــیـل می دهنــد. عوامـــلــی همـچون پیـــشـرفـت ها و دستـــاوردهای پزشـــکـی، بالـــا رفـتن سطـــح کیـــفــی زنـدگــی و همچــنـین افـــزایش امیــد به زنـدگی از جمله مواردی هسـتـند که باعـــث شده تا جوانـــان نسـل های قبل، امروزه حتـی سنـینـــی بیــش از 80 سال را نیـــز به خود ببـــینـــنــد.

با این اوصاف، برای نســل جدیــد، زنـدگـی کردن و ارتــبـــاط صحیـــح داشــتـــن با سالمـندان چالشی مهـم اسـت که نیاز به آگاهـــی، ترفــند و مهـارت های درون فردی دارد. در این مقاله روش هایــی مطـــرح شده که به کمک آنـها می توان به سالمـنـدان روحیــه داد و آنها را به انــجام کارهای مختــلـف تشویق کرد.

1- چنـــد هدف معـــقول تعــیــیـن کنـید.

برآورده شدن نیازهای اولیه: اســتـــقـــلـال، ارتبـــاط

برآورده شدن نیـــازهــای ثانویه: همبستگــی، احــساس امنیـــت

جوانـــان و بزرگسالان برای انــجــام دادن ضرورت های زندگی شان مدام تشویق به هدف گزیـنـی می شوند. داشـــتـــن اهداف برای سالمــنـــدان نیـــز مفــیـد اســـت. هدفمـــنـــد بودن به سالمـــندان انـگـیـزه داده و در آنـها حســی آمیـــختـــه از مفـــیــد بودن و بالیدن به خود ایـــجــاد می کنــد.

بنابراین داشــتـن اهـداف روزانه مانند ورزش های ساده، انـــجـام یک کاردســـتـی کوچک که به راحـتی انجـام شود، هدف های معـقولی هسـتــنـــد که می تواننـــد به سالـمنــدان روحیه و انـــگیـزه ادامــه زنـــدگی دهــنـد. در ضمن هنگام انــجــام ایـن کارهـــا، آنـهـــا را همـراهـی کنیـــد و مراقب باشید قدم های کوتاه برداشـــته و حین انــجـــام کارها، از آنـها تعریف کنـــیـــد.

تایــیـد و تشویق برای انجام کارهــای ساده ممــکن است برای جوانـان چنـــدان مفـهومی نداشته باشد امـــا برای سالـــمــنــدان بســیار باارزش است.

2- از آنـــها بخواهیــد خاطرات و تجربیات خود را با شما در میان گذارنـــد.

برآورده شدن نیازهــای اولیـــه: ارتـــباط

برآورده شدن نیازهــای ثانویه: مصــاحبـت، امنیـــت عاطــفی

ممـــکن است برای برخـی از افـراد تصورش سخــت باشــد، اما سالــمـنـدان، زمانـی جوان و پر از انرژی، شور و عشق، جاه طلـــبی و رویا بودند. اگــر به حرف های آنــهـا گوش کنیــد، روزهــای جوانــی شان پر از ماجـــراجویی، لحـظـــات پرشور عشـق بوده اســـت که می توان از کتــاب زنــدگـی شان، حکــایـــت ها شنـــیـد.

اگـــر علـاقـــه منـــد به شنیـدن آن داستـان ها باشـیـــد، آنـــهــا با شور و اشتیاق خاطـــرات شان را برای تان تعــریــف می کنــنــد و شکوه گذشته شان را به یاد می آورنـد. درضـــمــن، اگـــر سالــمنـــدان خانواده تان از خانه و کاشــانه خود دور هستنـــد و در جای دیـــگری زنــدگـــی می کنـــنـد، سعـــی کنـــید اطــراف آنهـا را با خاطـرات مثـــبــت مثل عکس ها، کارت پســـتـــال های، صنــایع دسـتـی، موسیـقــی، فیلم ها، جوایــز و افـــتخاراتـــی که در گذشـــتـه به دســـت آورده انـــد، پر کنـــیـد. اجازه دهید این خاطـرات خوب، زنـــدگـــی آنها را غنی کرده و بگـذارید در مورد آنـــهــا با شمـــا گفـــتـگو کنـــنـد. همیــشــه از گذشـــتـه و خاطرات شان بپرسیــد و زمــان هایی برای شنـــیدن به آنهـــا اخـتصــاص دهـــید.

علاوه بر ایــن، سالمــنــدان خانواده خود را تشویق کنیــد تا در مورد زندگی خود صحــبـــت کرده و خاطـــرات خود را به شکـــل زندگـــینــامه، بنویســند. نوشتـن خاطـرات از لحــاظ روانــشـناسی بسیار مفیـــد بوده و باعــث می شود تا توانایـــی شنــاخـــتی آنها تقویت شده و از لحاظ احـــســـاســـی و اجتمـاعـی فعال باقـی مانـــده و عزت نفـــس خود را حفــظ کننـــد. همـــچـــنــین سعی کنـــید در مورد جزئیات خاطــرات و زندگی آنها سوال پرسیده و آنــهـــا را وادار کنید از تجـربـــیات خود با جزئیات بیشتری صحــبــت کنند. درضمـــن، حین گفـــتگو به شرایـــط احساسی شان توجه کرده و با دقــت به صورت و چشــمـان آنهـــا نگاه کنید.

سالـمــندان خانواده خود را تشویق کنیـــد تا در مورد زنـــدگی خود صحبت کنـــد

3- آنـــها را به اســـتــفــاده از فنـاوری های روز تشویق کنــید.

برآورده شدن نیـازهای اولیـــه: همـبستــگـی، ارتبـــاط

برآورده شدن نیـــازهای ثانویه: اســـتـقـــلـــال، امنــیـت

ایـنــترنــت و شبکه های اجـــتمــاعـــی، فرصـت هایی عالــی برای سالمنـــدان فراهم می کنــند. آنهـا می توانـــند از طریــق این فنــاوری ها با دوستان و اعضـــاء خانواده خود ارتــباط داشـــته باشند. همچـنیـــن خانواده ها و دوستان می توانـــنـد بدیـن ترتـــیـب بدون استرس و فشـــار زیـــاد با سالمـــنـدان، زود به زود، ارتـــبــاط برقــرار کرده و از شرایـط روحی، ذهـــنــی و فیـزیــکــی آنـــهــا باخـبــر شوند.

البتــه فراموش نکنیـــد که تماس از طریق ایـــنـتـــرنـــت هرگـز نمی تواند جای ارتبـــاط چهره به چهـــره و روابـــط نزدیـــک را کامـــلا پرکــنـد. اما به هر حال، بســیاری از سالـمــندان بدون اینــتــرنت و شبـکــه های اجـتـماعی، احــساس دور افتـادگــی و تنـــهـــایــی می کنــند. مطالـعات نشان می دهد که زیـرساخـــت های شبـکــه های اجتـــمـاعی که ابــتـــدا بیشـــتـــر توسط جوانان استـفـــاده می شد؛ امــروزه اســتـــفاده از آنها در میــان سالمـندان، به طور چشمـگـیـری رو به افـــزایـــش می باشد.

4- کاری کنیـــد که احــســاس سودمـــنــدی کنـــند.

برآورده شدن نیـازهـای اولیـه: ارتبــاط، استقلـــال

برآورده شدن نیـازهای ثانویه: همـــبســتگی، امــنیــت

بسیاری از افـراد سالــمنـدی که قدرت شنـــاخــتی شان هنوز فعال اسـت، حتـی با وجود محدودیت های فیـــزیــکـــی، همـچــنـان دوست دارنــد که مفید باشـــنـــد. بنــابــرایـــن، موضوعات و وظایفــی که به آنهــا علـــاقــه داشــته و احـساس راحـتی می کننــد را شنـــاسایـــی کرده و به آنــهـــا معــرفـــی نمـــاییـــد. مثـلا، در مورد مشـــکلـــات و موارد زنـــدگـی خود با آنهـا مشورت کرده و نظـرشــان را جویا شوید. یا ایـنـــکه در مورد تصـــمـــیـم های مهم خود در زنـــدگی با آنـــهــا صحبت کرده و عقــایـدشان را بپـرسید. یا ایــنکـه برخــی از کارها و یا وظایــفـــی که برایـشان ساده است و از عهــده آنــهـــا به خوبی برمـــی آیـنـد را به آنهــا بسپـــارید.

5- آنها را تشویق کنیـــد تا مهـــارت های سازگــاری با شرایــط و انــعــطاف پذیری را تمریــن کنـنـد.

برآورده شدن نیازهــای اولیـــه: استـقـلال، امـــنیت

برآورده شدن نیازهـای ثانویه: ارتبـــاط

از آنجـــایی که توانایـــی های شناختــی و تحرکـات فیـــزیـــکی در افــراد مسـن کاهش می یابد، انواع مهــارت های مقـــابـله و سازگاری با این شرایـط را به آنـــهـا بیـــاموزیـد تا بتوانـــنــد کیـفـــیت زنـدگـی شان را حفظ کنـــنــد. از این مهارت ها می توان به موارد زیـر اشـاره کرد:

* تعیـــیــن اهداف کوچک و قابـل دســترسی

* خرد کردن اهداف به موارد کوچک تر و قدم های کوتاه برداشــتن

* کمک به آنــها که اهداف واقـــعــی تری برای خود انتخـــاب کننـــد.

* اجـــازه دهیــد سالـمـنـــدان خودشان در انـتــخاب کاری که می تواننـــد انـجام دهند، تصــمـیم بگـــیـرنـد.

* به آنـهـا برای رســیدن به اهـداف شان، تا جایی که واقعا لازم است، کمک کنیـد.

چگونه به سالمندان روحیه و انرژی مثبت دهید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.