چگونه به شخصیت افراد از روی ابرو پی ببریم؟

شخصیت شناسی از روی ابروها می تواند بسیار آسان و راحت باشد بیشتر افراد دوست دارند دوستان خود را خیلی سریع بشناسند و به شخصیتشان پی ببرند شما می توانید از روی ابرو یک فرد بدانید چگونه فردی می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چگونه به شخصیت افراد از روی ابرو پی ببریم؟ را در سایت دانستن خواهید دید با ماهمراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بنابـــراین کل ایــن احساس را چهـره – و ابروهای – مان نشان می دهد در حالــی که بسیاری از مردم فقــط اجازه می دهـند ابـروها رشد کنـــنـــد ، تعـداد بیشتـــری از آن ها اصلـــاح می کنند تا ابــروها را به شکلـی درآورند که زیـــبــاتر اســت.

با مطالعه دقــیــق این بخـش جالــب از نمــنـاک به دنـــبال این فهـــرست منحـصــر به فرد بروید تا ببینـــید ابـــروها در واقع چه چیزی را نشان می دهد . پاســـخ ها می توانند کامــلا غافلگیـر کننــده باشـنــد !


مدل ابروچه ارتباطــی با شخـصیت افراد دارد

شنــاخت شخـــصـــیت شما بر اساس مدل ابـرو

ابروهای قوس دار معمولی:

ابـروهای قوس دار آن هایــی هسـتــنـــد که زیـاد ضخیـم و خیـــلـــی نازک نیــســـتند. آن ها خیلـی بالـــا و یا پایین نیـســـتـــنـد. آن ها زیاد قوس دار و خیلـی صاف نیســـتنـــد. برخـی ممــکـــن اســـت بگوینـد آن ها درســـت می گوینـد. قوس معمولی نشـان می دهـــد قصـــد نداریــد با ابروها حرف بزنـــیـــد. دوست داریـد چیزهـا کمـــی واضـــح تر و سنـــتی باشـــند. فرد عمــیــقــی نیستیـد، امــا ترجیـــح می دهــیـد مســائل را با پیـــچیدگــی کمـتر نگاه کنـیـــد.


شخــصـــیت شناسـی بر اساس مدل ابـروهای قوس دار معـمولی

ابروهای صاف :

ابـروهای صاف ، کامـلــا شبـیه به ابــروهای قوس دار معمولی هســتنـــد، به جز ایـــن که آن ها خط راسـت تشــکیـل می دهــنــد. آن ها هم چنـیـن طبیـــعــی به نظـر می رسند، بدون ایـنـــکه خیلــی اصلاح شود؛ ابـــروهای صاف طبـیعی نشان می دهنـد چیزی که می بیـنـــیــد همـان چیـزی اســـت که به دســت می آوریــد. شمـا فرد ساده ای هستـــیـد که از صادق بودن نمـی ترسید. به این معنا نیسـت که نسبت به احــســاسات دیگران حسـاس نیــسـتیـد، امـــایعنـــی مایـــل به گفـــتـن حقـیـقت به کسی هستـــیــد که بایــد آن را بشـنوند ایـــن ابروها در واقع باعــث می شود قابـــل اعتـــمـادتر به نظــر برسـیــد چون چشـــم ها را مهـربان تر می سازد . در نتیــجـــه، دوستـــان و خانواده به شمـا اعــتماد کامـل پیـــدا می کنـنـــد.


شخصیــت شناسـی مدل ابـروهای صاف

چگونه از روی مدل ابرو شخـــصیت خود را بشناسـیـد

ابروها با قوس کمانــی زیـــاد :

ابـــروها با قوس زیـــاد کاملا بالا و گرد هستنــد. آن ها لزوما بیش از حد ضخـــیــم یا نازک نیســتـند، امــا به خاطــر بالـا بودن بســیـار قابـــل توجه هســـتـنـــد این قوس های بلند تمامــا برای نمایـــش هستــند – اما لزوما چیز بدی نیـســـت. ابروها نشــان می دهند که استعــداد نمـایــش را داریـــد و این که عاشــق ارائه بیـــانـیه ای بزرگ هســتیــد. این ابــرو جلـب توجه می کند . از مرکز توجه بودن لذت می بریـد و احـــتـمـالـــا اجـــرا کننـده طبیــعـی نیـز هستیـــد. مردم برای شنــیـدن داسـتـان های سرگـــرم کنـنــده و جوک های خنده دار دورتان جمـع می شوند.


شخصیت شنـــاسی فرم ابـــروها با قوس کمـــانـــی زیاد

ابـــروهای صاف رو به بالـــا :

ابروهای رو به بالــا دارای هیـــچ منــحـــنـی نیســـتنـــد این خط مورب رو به بالا از داخـــل چشـــم روبه بالا هســتـند ؛ ابـــروهای رو به بالا در طبیعت کامـــلـا جدی هســتـند و می توانـنــد تاثیــر جدی روی افراد دیگر داشــتـه باشـــنـــد. آن ها به جهان می گوینـد کسی نیســتیـــد که با آن درگیــرشویم. در حالـــی که قطــعــا مهربــانـــی هم داریـد، ایـــن ابروها نشـــان می دهـــند بیـــهوده نیـســتـیـد و به دنـــبال کســب وکار هستــیـد .می دانید چه می خواهیـــد، و چطور بایــد کارهـــا را انـجام دهـید. شمـا دقــیقــا روی مردم تمرکز نخواهیــد کرد ، امـا ابروها هشـــداری می دهنــد که اگـــر دیــگـــران ازسـر راه شما خارج شوند، بهــتــر اسـت.


شخصیت شنــاســی حالت ابــروهای صاف رو به بالـا

ابـروهای کوتاه :

بروهای کوتاه ابــرو هایی هسـتنـد که خیــلــی کوتاه اصــلـاح شده انــد. ممکــن اســت در هر نقـطـه از چشــم ظاهـــر شوند ، امـــا آن ها نســـبــت به ابرو متوسط بســـیــار کوتاه تر هستـــنــد ؛ابروهای کوتاه نشــان می دهند فردی بسـیار جزئی نگـــر هسـتیــد نشان می دهد برای زندگـی، کار، و عشـق سرســـختی داریــد که دیـگـــران پیـرامونتان در حد زیادی تحـســـین تان می کنند. توجه شمــا به جزئیات ، باعــث می شود گاهـــی اوقات متوجه چیزهــای بزرگتـــر نشوید.


شخـــصیت شنـــاسی مدل ابـــروهای کوتاه

مدل ابـــرو با شخصـــیـــت شما ارتبـــاط دارد

ابروهای پهن :

ابــروهای پهن ابرو هایـــی هســـتــند که رشد کرده و خیلــی پرپـــشـت هستنـد. ایـن افــراد اصـــلاح نکرده اند، امـا به جای آن ، می گذارند هر چه می خواهــند رشـــد کنـنــد ابروهای پهــن نشـان می دهــد که به چیزی فکـر نمــی کنـــیــد. زیـــبـایـی را طوریکــه وجود دارد ، می بیـــنیــد. احتـــمالــا با قدردانـــی از طبـیـــعت و همـــه چیــزهـای طبــیـعـی روح آزاد داریــد . شمـا از ایـــن که دیگران شما را درک کنند کم تر نگران هسـتــید و بیـشـتر نگـــران زندگی شاد هستیـــد. قدردانــی های شما از زیـــبـایـی های طبـــیعی و توانـایـــی برای پیدا کردن زیـــبایی در همه جا شما را به فردی باور نکـــردنــی تبـدیل می کند.

 


شخـــصـــیــت شناســی مدل ابروهای پهن

ابـــروهای پیوندی :

ایــن اتـــفـــاق زمـانی رخ می دهد که هر دو ابـروبا هم رشـــد می کنــنـــد، بدون اینـکـــه پیوند بیـن آنــها را بردارید. این ابروها را اغـلـب بر نمـی دارنــد یا حالت نمـــی دهــند نشـــانــه واقــعی فردیـت است مثل آن هایـی که ابـروهای کلفـــت دارنــد ، خیـــلـــی نگـران راهی برای ایـنــکه دیگـــران شما را درک کنــنـــد نیـــستید، تک هســـتیــد، ذهن خلـاق و تخـــیـــل قوی داریــد. ممکن اســت از خلاقـیت خود به روش هنـری استـــفـــاده نکـــنـــید، امـــا به احتــمـال زیاد وقت زیادی صرف خیــال بافـی می کنـیــد که به ذهــنـتـان خطور می کند عشــق شمـــا به همــه چیـــزهـــای خیــالـــی باعـــث می شود که فردی جذاب باشـــیـد.

 


شخـصــیت شنـــاسی مدل ابــروهای پیوندی

ابروهای نازک و باریـــک :

ابروهای نازک ابرو هایــی هســتند که تا حد خطـی باریـــک برداشـــتــه می شود گاهــی اوقات خیـــلـی از این ابــروها برداشـته می شود تا خط باریـکی بدست بیاید. این ابـروهای بسیـار نازک نشــان می دهند چقدر حسـاس هســـتـــیـــد. این که آیــا ایــن درسـت است یا نه، ترجـیح می دهــیـــد چهــره ای بی گناه داشـــته باشـــید و سعی داریـد تا آنـــجا که ممکـــن اســت از ستــیز دوری کنـــیــد. و دنبـــال نشــان دادن مهـربـــانـــی دنیـــا هسـتــیـد شمـا تنـهــا کســـی نیــســـتـــیــد که با هم جمـــع می شوید و بیـــشتـر ترجـیـح می دهــیــد لبخـنـــد بزنـید و نقـش شنونده را ایـــفا کنـــید.

شخصیت شناســی مدل ابروهای نازک

شخـصیــت شنـاســی از روی ابرو

فاصــلـــه ی زیـاد بین دو ابـرو :

فاصـلــه زیاد بین دو ابرو ، زمانی که ابـروها را خیلـی برمـــی داریــد ایجاد می شود ، به طور کلـی نشان می دهد کمــی نگران هسـتــیـــد. به راحـتی می توانـیـــد در مســائل گیـر کنید، و میـــزان اضطراب تان بالاتـر از بقیه اســت. با ایـــن حال، تنـــها به این دلـــیل نگـــران هستیــد که مراقـب هسـتیــد. جنـــبـــه عاشــقـــانـه شما یکی از بهـتریـــن ویژگی های شمـــاست دیـگران گرد شمـا جمع می شوند ، زیرا می دانند دوستی را پیـدا کرد ه انـــد که مراقبـت و سرمــایــه گذاری می کنـد.


شخــصـیــت شنــاسی فاصلــه زیـاد بین ابـروها

ابــروهای تیز :

ابـــروهای تیز ، ابروهای نازکــی هستــنــد که در واقع قبل از ایــنکـــه به سمت پایین بیایــنــد به یک نقـطــه می رســد و حالــت هشـــت دارد . این ابروها شبیـه به ابروهای قوس دار است، امــا بدون ایــنـــکـــه کامـلـــا مدور باشــد. ایــن ابــروهای تیـــز نشان می دهــد شمـــا در کنــتـرل هستـــید. درســت مثـــل برخی از افــراد کت و شلواری پر قدرت، انــگـــار شمــا چهـــره قدرت را به تن می کنیــد. این ابروها نشان می دهند ذاتــا رهــبر و کامــلـا در قبول مسئولیـــت راحـت هسـتید. اهداف بلـنـــد بالایــی داریــد و ترجـــیـــح می دهــیـد در روابـط فردی غالـب باشیــد در حالی که گاهی اوقات قادر به ضربه زدن به زیردســـتـــان هستـــیــد، به همان انـدازه توانایــی الـهام بخـشـیدن به آن ها را داریـــد.

چگونه به شخصیت افراد از روی ابرو پی ببریم؟

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.