چگونه رویاهایتان را در خواب کنترل نموده و کابوس نبینید

رویاهایی که در خواب به کابوس تبدیل می شود باعثش فقط خود شما هستید بیشتر افراد می توانند خوابهایی که دوست دارند بیینند و از دیدن رویاهایشان لذت می برند بیشتر خوابهای تصورات ما در بیداریمان می باشد محققان این امر رویا دیدن را چندین سال می باشد که در حال بررسی می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چگونه رویاهایتان را در خواب کنترل نموده و کابوس نبینید را در سایت دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

ما هرشب میـــ‌خوابـــیـم بدون اینکه بدانـیم قرار اســت چه خوابــی ببیـنـــیـــم.‌ می‌توانـــیم در خواب پرواز کنیم، با مردهــ‌هـــا حرف بزنیم یا به دوران مدرســـه برگــردیـم. خوابــ‌ــهــا آنقدر عجیـــب و اسرارآمـیز هستند که دانـشـــمـــنـدان سالـــ‌ــهـاســت آن را بررسـی میــ‌ـکــنـــنــد. در ایـــن مطـلـــب با حقـــایـــق جالـــبـی دربـاره خوابـــ‌ آشنــا میــ‌ــشوید.

نابیـنـــایان بیشـتــر کابوس می‌بـــیـنـــند

نابیـــنایان می‌توانــنــد بســـیاری از صحـنـــهـــ‌ـهـــایــی که قبلــا دیده بودنـــد را دوباره در خواب ببـیـننـــد. محقــقـــان از ۵۰ نفر که نیـــمی از آنـ‌هــا نابینا بودند خواستـــند به مدت ۴ هفته خواب هایشـــان را ثبت کنـــنـــد. آنــ‌ـها دریـــافتــنـد که شرکــت کنندگـانـــی که نابیـنــای مادرزادی نبودند ادراکـات بصــری در خوابـــشـان دارنــد. امـا هرچه از زمان نابینـــا شدنـــشان بیــشــتـــر گذشته بود، چیـــز‌ـهـای کمـتری می‌ـــدیـــدند.

یکـی از یافتـهـ‌ــهــای جالب دیـــگــر ایــن بود که نابــینـایـــان بیــشتـــر کابوس میـ‌بینند. تنـــها ۷ درصد از افـراد بیــنـــا کابوس دیـدنـــد در حالــی که ایـن در میان نابیـنایان ۲۵ درصـد بود. کابوس‌هــای آنـ‌ــهـا شامــل چیز‌ـــهای ترسـنـاکی در بیـــداری، مثـل گم کردن سگ راهـنمایــشان، گم شدن یا تصادف کردن میـ‌شــد. محـــقـقان تصور میــ‌ـــکـنند که کابوس‌ــهـــا نوعی تمـــرین زنــدگـــی واقـــعـی هستــند و نابینــایـــان بیــشتــر به آن نیاز دارنـــد، چون خطــرات بیـشتری را در زندگــی روزمــره در انـــتـظـارشان اسـت.‌

می‌ـــتوانیـــد کنـترل کنــیـد که چه خوابی ببـــینـــید

به نظر می‌ــرســـد «دام کاب» در فیـــلــم تلــقــیـــن تنـــها کسی نیـست که میــ‌ـــتوانـــد خواب هایش را کنـــتـــرل کنید، شما هم میـــ‌توانیــد. طبق تحـــقیــقـات اگـــر مشـــکلی داشــتـــه باشـــیـد میـــ‌توانـیـــد عمدا خوابــش را ببیـنـیـــد تا راه حل آن پیــدا کنــیـــد. همچنـیــن میــ‌ــتوانـید در مورد یک شخـص خاص یا حتی مرده خواب ببـــینید.

خوابـــ‌هــا برای حل مشـکــلــاتـــی که یک جزء بصـری دارنـــد عالی هســتنــد. اگــر می‌ـخواهید خوابــی ببینیـد که در آن مســالـهـ‌ــای را حل میـ‌ـکــنیـد، قبــل از خواب دربــاره آن فکر کنـــید و سعی کنید تصویری از آن در ذهـنتــان بسازیـد. میـــ‎ـتوانیـــد یک تصویر واقـعـــی از مسـالـه به خودتـــان بدهـــیـد. مثلــا اگر می‌خواهـید یک آهـنگ بسازید، گیــتارتان را کنــار تخـت قرار دهـیــد. یا اگــر با همــسـرتان مشــکــل دارید قبل از خواب خوب به او نگاه کنــید. یا اگر میــ‌ـــخواهــید خواب یک شخـص خاص را ببــیـنـــید، قبل از خواب به عکس او نگــاه کنید. اگـــر‌ میــ‌خواهیـد خواب چتربــازی ببیـــنید، عکسش را ببـــنــیـــد. بعد از ایـنکه بیـــدار شدید خوب به خوابتـان فکر کنیـــد تا از چیــز‌ـــهـــایی که یاد گرفــتــید اســـتـــفاده کنـید.

میــ‌ـــتوانید کنـــترل کنیــد که در خواب چه کاری انـجام دهیــد

نه تنهـــا میـ‌توانــیــد کنـــتـرل کنید که چه خوابی ببــینـــیـــد، بلـکه میــ‌توانـید کنـترل کنـید که در خواب چه کار کنـیـد. در رویای شفـــاف یا رویای آگــاهـانــه به رویایـــی گفـته میـ‌شود که فرد در آن از می‌ـــدانـد که در حال خواب دیدن اســـت و همچـنـــان توانــایـی کنتـــرل محــیــط فیــزیکی را ندارد ولی به صورت آگــاهــانه روی رویا کنـــتــرل دارد و میـــ‌توانــد صحنــه رویا را به میل خود تغییــر دهد.

روش‌هــای مخـــتـلـفــی برای دیــدن خوابــ‌ـــهای شفــاف وجود دارد که یکی از آن‌هـا آزمــایـــش واقـــعــیت اســت. بخـشی از آزمایـش واقـعـــیـت ایـــن است که در طول روز از خودتان بپـرســـید آیـا خواب مبیـــ‌بــینـــید و سپس به دنبال نشانـهـ‌ــهـــایــی باشیــد که بیـــدار هســـتـید. شاید فکـــر کنید نیـاز به نشانـه نیـــست و بدیــهی است که خواب نیـــســـتـیـد. اما انـجـام این کار در روز به شما کمــک میــ‌ـکـــنـــد در شب از خواب بودنـتان آگاه باشـــیـــد.

قبل از این که بخوابـیــد به خودتان بگوییــد که خواب‌ـهـــایـتـان را به یاد خواهـــیـد آورد. خواب قبــلـتـان را به یاد آورید و به دنـبال نشانه‌هایـــی بگـــردید که خواب بوده است. تصور کنـــید که میـ‌ــخواسـتـید در آن چه کار کنید. سپس ایـــن مراحل را تکـرار کنـــید تا خوابتــان ببرد. دیــدن خواب شفاف سخت است و به تمرین ذهنی زیادی نیــاز دارد. امـا آیـا ارزش ندارد تصــمـــیـــم بگیرید در خواب پرواز کنـیـد به جای ایــنـکه فقـط امـیـدوار باشیــد ایــن اتـــفـــاق بیفـتــد؟

نوزادان خواب نمــی‌بیـــنـــند

آیا تا به حال به این فکـــر کرده ایـــد که نوزادان چه خوابـــی می‌ـبیــننـــد؟ نوزادان اصـلا خواب نمـــی‌ــبـیننـد. آنــ‌ـــهـا خواب رم خود را صرف ایـــجـاد مسیر‌ــهـــایی در مغـــز و مهـارت‌ــهای زبــانــی می‌ـــکنند. باتوجه به ایــن پیـشــرفـت‌ـــهـای مغـــزی که جریان دارد، قدرت مغـزی زیـــادی نمی‌ماند که خواب ایـــجاد کند.

بچهــ‌هـا تا ۴-۵ سالـــگی، یعــنــی تا زمــانـی که توانایی تجـــســـم چیز‌ـهـای خیـالی را به دســت آورند خواب نمی‌بـــیننـــد. حتـــی پس از آن هم خواب هایــشـــان فاقـد شخـــصیــت، خاطـــرات و احســـاسات اســـت. تا ۷-۸ سالگــی که حس هویت در آنــ‌ها شکـل میـــ‌گیـرد و هرچه درکــشـان از خود قوی‌تــر باشـــد خوابـــ‌ـــهای روشن‌تــر و سازمانــ‌ــیــافــتهـ‌ـتــری می‌ـــبـیــننــد.

خوابــ‌ـهـــا به یادگیـری کمـک میـــ‌ـــکـــنند

خواب‌ــها واقــعا به یادگـیری کمــک میـــ‌کنـند. در یک تحــقــیــق ۹۹ شرکـت کنـنـده یک بازی ویدئویی انجــام دادند که در آن بایـد در یک ماز مجــازی حرکت میـ‌کردنـد. سپـس نیمـی از شرکت کنــنــدگان دو ساعت خوابـیدنــد و نیمی از آن‌ـها بیدار مانــدند. بعـد دوباره بازی کردند.

کسانـــی که خواب ماز را دیده بودند عمـــلکردشان شش برابــر بهــتـــر از کسانی بودنــد که نخوابیــده بودنـــد یا خواب ماز را ندیـده بودنــد. آنــ‌ـهـا گفــتنـد که ابـــتـدا خواب خود ماز را دیـده انـد، مثــل ایـن که آن را تمـــرین می‌ـکـنـند، ولی بعـد که خوابشان عمـیق شده، ماز را ترکـیب با ماجـــراهای دیـــگر دیدند مثـل اکــتشـــاف در غار‌ـهــای شبـــیـــه ماز.

عمل کردن یا برون ریزی خوابـ‌های خشونت آمیـــز نشــانه اخــتلــالـات عصــبـــی اســت

آیا میـــ‌ـــدانســـتـیـــد هنــگام خواب عضلات تقریـــبا فلـــج می‌شوند و نمـی‌توانیـد خواب هایـتان را اجـرا کنـیـد؟ کسانـــی که عضــلاتــشان هنـگام خواب از کار نمـیفــتـد و خوابـشـان را اجرا می‌کــننـــد، احــتـمالـــا بعدا مبــتـــلا به اخـتـلــالات عصــبـی مثـــل جنون یا پارکــینسون می‌شوند.

در یک بیـمــاری نادر به نام اخـتلـال رفتاری رم (REM)، افـــراد خشـمـگینانه خواب‌ـــهـــایـشان را اجـــرا می‌ــکننــد و ممکـــن اسـت به خودشـــان یا دیـــگران آسـیـب برساننـــد. به عنوان مثال فردی خواب دیـده بود که موشک با هتـــلـی که در آن خوابیده برخورد کرده به همـــین دلیـل هم در خواب و هم در واقعیت از پنجــره طبـــقــه دوم بیــرون پرید و بسیـــار آسـیب دیـد.

جسـم شمـا در خواب با جسـم واقعیــتـــان مطـابــقت ندارد

افــراد فلج یا ناشنوا اغلـــب در خواب می‌ـــتوانـنــد راه بروند یا بشنوند. جســم شمــا در خواب جالـبــ‌ـــتـــر است و امکانــاتــی مثــل پرواز یا نفس کشـــیدن زیـــر آب را در اختیـارتــان میــ‌گـذارد. ممـکن است بدانـید که در خوابتـان جسم داریـد، امـــا احتمـــالا هیچ جزئیاتـــی از جسـمتان را در خواب نمـی‌ـــبـیـــنیـد.

بهتـــریـــن روش برای تحــلیــل خواب اسـتـــفاده از کتاب تعـبـیر خواب نیـــسـت

تا به حال شده خواب عجــیــبــی ببیـــنید و سراغ تعـبیـــر خواب بروید، امــا حس کنـــید چیــزی که گفته هیــچ ربطـی به زندگی شما ندارد؟ این به این دلـیـــل است که خوابــ‌هـا بسیار شخـــصـی هسـتنــد و یک شیء یکــسـان در خواب هرکـــس میـ‌ـتوانـــد معـنای کامـلا متـفـاوتی داشته باشد. به جای اتـــکا به تعــابــیــر خواب، سعــی کنـــیـــد با فکــر خودتـــان آن را تحلــیـل کنیـــد.

ابتــدا به محض بیـدار شدن خوابــتـــان را ثبـت کنـــید. هرچه بیشتر بنویســـیــد بیـشتــر احـتــمــال دارد یادتان بمـانـــد. سپس ببـــینید در خوابـــتـــان چه احساسی داشـــتیــد. ناراحت، عصـــبـانی یا شاد بودیـد؟ آیا بعـــد از بیدار شدن احسـاســـاتان از بیـــن رفــت؟ ببــیــنـــید آیـــا فکر‌ـهای تکــراری در خواب هایتـان داشتیـــد. در نهایـت همه عناصـر خوابتـــان را در نظر بگـــیـریـــد. افرادی که در خوابــتــان دیـده‌اید میـــ‌توانـنـد نشــان دهـنده جنـبهــ‌هــای مختلف شخصیت شمـا باشــید. چیــز‌ـهـــایی که در خواب با آن مواجـــه شدید میـ‌ـــتوانند نشــان دهنـده افـکــار و احـســـاسات شما باشـنـد. خواب شما منعکس کنـــنده تجــربـــیـات، افکار و احـساسـات شما اســت، و فقط شما متـــخصــص آن هســتــیــد.

چگونه رویاهایتان را در خواب کنترل نموده و کابوس نبینید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.