چگونگی استخاره با قرآن و صحت استخاره های اینترنتی

حـــجت الاسلــام والمــسلمـیــن مهدی شهــرباف سخــنــران و کارشـناس مسـائل مذهبـی؛ درخـصوص چگونگـــی اســتـخـــاره و صحــت استخـاره های ایـنـترنـــتـی گفت: در باب استــخـــاره ابـتدا باید معــنـی آن واژه را جســتــجو کرد، اســـتــخاره از باب استــفعــال در کلام عرب از ریــشه «خَــیر» و طلـــب کردن می کردن می آید، به همین سبـــب کلمه استـــخاره به معـــنی طلـب خیـر است.

وی در ادامـه با اشاره به روایات مختـلف در زمـیــنه استخاره بیــان کرد: از امام صادق (ع) دربــاره اسـتــخــاره روایات متــفاوتی داریـــم که یکـی از آنــهـــا در طلـــب خیـر آمـــده اســـت «دو رکـــعـت نماز بخوان و بعــد از آن در پیشـــگاه خداوند طلب خیـر کنـــید، بگویید تا آنــچه که خیر اسـت برای شمــا واقـــع شود.»

و در مطــلـبی دیـگـر همـان حضرت (ع) می فرماینـد: « کسى که با طیـــب خاطـر (از تَه دل) یک بار، از خدا طلــب خیر کنـد، خداوند حتـــمـــاً به او خیر عنـــایــت خواهـد کرد .»، همچنــیـن درباب استـخـاره امام صادق (ع) بیـــان کردنــد: «کُــنــّــَـــا نَتـَعـــَلــَّمُ الِاســْـتِـخَارَهَ کَـمــَـا نَتَعَـــلـــّــَمُ الســـّـُورَـهَ مِــنْ کِـتَـــابــِ الـلّــَهـِ عَزَّ وَ جَـلـّــَ؛ ما اســتـــخاره را آنچـنـان میآموختــیـم (و به آموزش آن اهـــتــمام می ورزیـدیـــم)که سورهـهـای قرآن را می آموختـیـــم.»

حجــت الســلام والمســـلمیــن شهرباف درخـــصوص اســتــخـاره گرفتـن با قرآن افزود: اســـتــخـــاره با قرآن به نوعی مشــاوره و مشورت کردن است. اسـتخاره کردن با قرآن زمـانی صورت می گیــرد که ما دو مرحـــله تفکـر و مشورت با بزرگــان پشت سرگذاشته باشیــم و به نقطــه نهـایی نرســـیـــده باشــیم.

ایـــن سخنــران و کارشـنـــاس مســـائل مذهـبـی در ادامه دربــاره اموری که استخاره کردن معــنا پیدا نمــی کنـــد، اظهـــار کرد: از شیــخ مفیــد نقل شده، در اموری که عمل کردن به آنـــهـا نهـی شده اســت و مکــروه و یا حرام شمـرده می شود، استـــخــاره پذیـر نیســـت . حتـی اگر کسی اســـتــخاره بگـیـرد و جواب آن خوب باشــد، باز فعـل حرام اسـت و جایــز نیست.

وی با اشــاره به ایــنـــکه در کارهای واجب هم اســـتـخـاره کردن، لزومی ندارد، توضیـح داد: برای اموری که واجب اســت اسـتـــخـاره معـــنی ندارد، مثــلـــا اگـــر کســی نسبــت به اصـــل ازدواج و یا کار مردد باشـد، اســتخــاره کردن لزومی ندارد، چرا که هر دو امـــری واجـب است و نمی توانـد اســتـــخاره کنــد. برای اصـــل ازدواج کردن اسـتــخـاره کردن نمـی خواهـــد امــا بعد از مراحــل فکر کردن و مشورت کردن، برای انتخـاب می توان اســتـــخـــاره کرد.

حجـت الاســلام والمسلــمـــین شهـــرباف ادامه داد: سومیـن امـری که اســتخاره کردن در آن جایـز نیسـت، مسائل پزشـکی است. مثـلا اگــر پزشــک دارو و یا عمــل جراحـی برای شمـــا تجویز کرده، استــخـاره کردن، معـــنـــی پیـــدا نمـی کنــد.

کارشـناس امور مذهــبی درخــصوص صِحـــت اســـتخــاره های آنلاین گفـــت: در باب اسـتــخاره های آنـلـــایــن و به تعبیری اینـــترنتـــی خیــلـی نمی شود در جواب های خوب و یا بَد آن اعـتمـــاد کرد، چرا که استــخــاره نوعی علـــم اکـــتـســابی برای انـسان است و باید با نیـــت فرد تطبیق داده شود. به همیـن منــظور اســتخـــاره های آنــلایـــن صحـتی ندارند.

حجـــت الاســـلــام والـمسـلـــمــین شهـربـاف در پایــان خاطــرنــشان کرد: یکی از استخـــاره های مهـمــی که می توانــیـم در هنگـــامــی که واقعــا گرفتار شدیم، انــجـام بدهـــیــم، آن اسـت که دو رکـعــت نماز «ذات الـرقعـه» بخوانــیم. نخـــســـت شش قطــعـــه کاغـذ تهیه مى کنـى و در سه قطعه آن مى نویســىـم: «بِسـْمــِ الـلــّهِ الرّـَــحـْـــمــنـــِ الرَّــحــیـــمــِ، خِــیــَرَةً مِـنــَ الــلــّهـِ الـــْعـَزیـزِ الـــحـَـکـیـمِ، لِــفـــُــلـانـــِ بنـــِ فُـلـــانَة اِفْعَــل؛ به نام خداوند بخــشـــنـده مهـــربان. اختــیار و گزیــنــشى اسـت از جانـــب خداوند عزیــز و حکـــیم براى فلـــانـى فرزند فلانـى» (و به جاى ایــن دو کلمـه نام شخصـــى را که براى او اسـتخاره مى کنــى و اســم مادرش را مى نویسىـــم) ; در سه ورقـــه دیگـــر همـیـن را مى نویسیم، ولى به جاى «إفعــل» مى نویسیـم «لاتفـــعل»، آنـگـاه آن کاغـــذ‌ها را زیر جانمـاز و سجــّـــاده خود مى گذاریــم و دو رکـــعت نمـــاز مى خوانیـــم؛ پس از نمـاز به سجـــده مى رویم و در سجـده، صد مرتـــبه مى گوییـــم «أَــستَخــیرُ الـلــّــهـــَ برَـحـْــمَــتــِهـــِ، خِــیـــَـــرَــةً فی عافِـــیـــَـــة؛ از رحمـت الـهـــى طلب خیر و سعــادت همـراه با عافــیــت مى کنم» سپـــس مى نشــینىــم و مى گویم: «ألـــلـّــهـُـمــّــَ خِـرْ لی، وَاخْــتَـــر لی فی جَـــمیـعــِ اُــمـُوری فی یُسْــر وَ عافـــِــیـــَــة؛ خدایــا در همه امور به آسانـــى و عافـــیت خودت (آنچــه را که صلـاح است) برایـــم اخــتیار کن». آن وقت دسـت می بریم و آن کاغذ ها را به هم مخلوط مى کنىم و یکـى یکــى بیـرون مى آورىم؛ اگــر سه تا از ورقــهــ‌ــها که در آنـ‌ــهــا «إفـعــل» نوشته شده، پشت سر هم بیــرون آید، کارى را که نیـــّـت کرده اىـم انـــجــام مى دهىم (و بســیـار خوب اسـت) ; و اگر سه تا «لا تفعــل» خارج شد آن کار را انـجــام نمـى دهـىم؛ ولى اگـر یک بار «إفــعـل» و دفـعـــه بعد «لا تفــعل» بدسـت آمـد، در ایــن صورت سه ورقه دیـــگـر را بیــرون بیـــاور که در مجــموع پنـج ورقه خارج شود، در این صورت اگــر سه تا «إفـعــل» بود و دو تا «لا تفـعـــل» آن کار را انــجـام بده؛ ولى اگر بر عکـس شد، انــجـام ندهـیـــد.

چگونگی استخاره با قرآن و صحت استخاره های اینترنتی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.