چگونگی استفاده از اسپری تاخیری در هنگام رابطه جنسی

اسپری های تاخیری که در بازار وجود دارد معمولا هر کدام تاثیر جداگانه بر روی آلت تناسلی می تواند داشته باشد بیشتر افراد از اسپری تاخیری به شکل اشتباهی استفاده می نمایند ما در این بخش به طرز استفاده صحیح ازاسپری تاخیری و نحوه عملکرد آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چگونگی استفاده از اسپری تاخیری در هنگام رابطه جنسی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

نــکات کلـــیدی در روش اســتــفــاده از اسپــری تاخــیــری
۱- تجـــربــه یک به یک
در مرحله اول پیشـــنــهاد میـ‌شود تنهـا از یک برنـد اســتــفاده کنـــیـد تا ببیـنـید برای شمـــا مناسـب است یا خیــر، در صورت استفــاده متنـاوب از چنــد برند مختـــلـــف در بازه زمـانی کوتاه مدت اگــر به مشکــلــی برخوردید نمـــی‌توانید تشــخـیـــص دهـــیـد که کدام برند برای شما مناسب نبوده است، هم چنین در ایــن صورت برند منــاسب خود را به راحتی پیــدا خواهــیـد کرد و در مدیریـــت هزینـــهـ‌هـــای مربوطه نیـــز موفق خواهـــیـــد بود.

۲- میزان استعمـال
معـــمولا پیـشنــهاد میـ‌شود از سه تا چند بار اســپری کردن برای هر بار رابـــطــه جنـــسی اســـتـفاده کنید؛ ولی بیش از ده بار اســـپری کردن توصیــه نمـــیــ‌ـشود. با ایـن حال تصمـیـم گیری در مورد مقدار اسپـری برای هر بار رابـــطه جنـســی به تجربه شمـــا بستـگـــی دارد و معــمولا پس از چند بار امـتحان کردن میزان مناسب اسـپـری مورد نیــاز برای برقراری یک رابطه جنـسی ایــده آل را خواهـیـد یافت. برای مثـال برخـی تنها به یک بار اســپـــری کردن آلـت خود برای به دسـت آوردن میــزان ایده آل تاخــیـــر در رابــطــه نیاز دارنـد. پس ایــن در درجـــه اول به خود شمـــا بســتـــگی دارد.

۳- محـــل صحیـح اسـپــری کردن
پیشـنـهاد می‌ـــشود قســمــتــی از آلــت که دارای بیـــشـــترین حساسـیـت هسـت را اسپـــری نمـــایید. اسـپــری کردن تمام قسمت‌هــای آلت به ایـن علت که ممـکن است به بی حسی و متعاقـــبـا از دسـت دادن نعوظ منجـر شود توصیـــه نمیــ‌ـــشود. هنگـــامی که آلــت را اسـپــری کردید، به آرامی آن را تا زمانــی که ماده جذب شود مالش دهــید. این مدت زمـان معـمولا نبـایـد بیش از ۱۰ تا ۲۰ ثانیـه طول بکشــد.

۴- زمان به کارگیــری
معـمولا بیـن ایــنـــکـه قبل از رسیـدن به حالـــت نعوظ از اسپری اســتفـاده کنـــیــد و یا بعد از نعوظ کامل، تفاوتی وجود ندارد با ایــن حال بایـد ببــیـــنیـد کدام مورد برای شمـا و شریـــک جنســـی تان بهـــتر جواب میــ‌ــدهـد.

۵- مدت زمـان انـتظار
در ایــن مورد اســپــری‌های مخـتـلـــف بر حســـب ترکـیــبـات، زمان‌هـــای مخـتـلفی تا ایجـاد تاخیر نیاز دارند، اما هیـــچ کدام از آنـــ‌هـا بلـافـــاصلــه پس از استـــعــمـال تاخــیـــر ایــجاد نمـیـــ‌ــکــننـــد و در رابـطه با اســتــفـــاده همــه انواع آن به میـزانـــی زمان برای ایـــجـاد تاخیر نیـــاز است؛ بنـابــرایــن همـیشه بایـد مدتـــی صبـــر کنید تا ترکــیبــات اسـپــری شده به خوبی جذب پوست شوند تا بتوانــیـد بهـتـــریـــن نتــیجــه را از رابــطــه جنـــسـی خود ببـرید و مهــم‌تـر ایــنـکـــه از انـــتقال آن به شریـــکـتـان جلوگیری کنــید. در مجـــموع سپـــری کردن مدت زمـانـی حدود ۵ تا نهــایت ده دقیـقه برای تاثیـــر کافـی اســـت.

۶- اقــدامات پیـش از شروع رابــطــه
یکـی از سوالـات رایـــجی که در خصوص روش استـــفـاده از اسـپـری تاخیـــری ذهـــن بسیــاری از افـراد را به خود مشغول میـ‌کــنـــد ایـن اســت که آیـــا باید پیش از شروع رابطـه آلت را شست وشو داد یا نه؟! در ایـــن رابــطـــه ابـــهـامات زیـادی وجود دارد چرا که شرکت‌ـــهای سازنده ایـن محصولات نیـــز دسـتور الـــعـملـــ‌ــهــای مخـــتــلفـی ارائه می‌ــدهــنـــد. یا ایـن حال پیشنـــهـــاد می‌شود پس از سپری کردن زمان انتـظـــار و جذب اســـپـــری اضـافــه آن را به وسیلـه دستمال کاغــذی تمـــیـــز پاک کنـــید و در صورت تمـایل به ایـجاد رابـطـــه دهانــی آلـت را با آب شست و شو دهیـد.

۷- شست شوی دستــ‌ ها پس از اســـتـــعــمــال
بســیاری از شرکت‌ـــهـــای ارائه دهـنـــده ایــن محصولات توصیـه می‌ــکنــند پس از اســتعـمـــال اســـپریـــ‌های تاخـیری دســتـ‌ها را بشوییــد تا از انتــقـال آن به شریک جنــســـی و یا قســمـت‌هـای حســـاس بدن مانند چشمـ‌ــهـا جلوگیـری کنیـــد.

۸- مدت تاخیر ایــجادی
مدت زمان باقی ماندن تاخـیـر ایجــاد شده در افـــراد مختـــلــف متــفـاوت است با این حال به کلـی ایــن تاخــیــر حدود یک ساعـــت باقـی میـ‌ــمـــانـد.

۹- اسـتفـاده در زمان بارداری یا در زمـان اقـــدام برای بارداری
اغـلــب شرکتــ‌هـــای ارائه دهــنـــده این محـصولات پیشـنـهاد می‌کــنـــنـــد در زمـــان بارداری از ایـــن محـصولات استفاده نشود.

۱۰- فاصــله زمـانـــی اســتفاده از اسـپــریـــ‌ــهای تاخیـری
یکی دیـگـــر از سوالـــاتـــی که در خصوص روش اســتـفـــاده از اســپری تاخیـری به طور صحـــیـح، ممکن اســت ذهن بسیـــاری از آقایان را مطــرح کند ایـــن است که آیـــا میـــ‌توان بطور مرتب از ایــنـــگونه محـصولات استـــفاده کرد؟ در این رابـطـه نیـز نظــرات مخــتلـفــی ارائه شده است. برخــی از دســتورالــعمـــلــ‌ـــها حاکی از آن است که از ایـــن ترکیـبـــات نباید در مقـادیـر بیــش از بیــست اســـپری در عرض بیـــسـت و چهار ساعت شبــانه روز اســـتفاده کرد، برخی دیگـــر اعلام میـــ‌کـنــند حداکـثـــر میــزان استفــاده ۹ اسـپری در فاصـــلــه هر ۲۴ ساعـت بوده و بین هربار اســتـفاده بایـد حداقـل چهـــار ساعــت زمـان سپـــری شود.

توصیهـــ‌هـــای پیــشـــنــهادی:

توصیـه میـ‌شود برای جلوگیـری از هدر رفـــتــن اســپـــری مقدار کمـی اســـپـری کرد و سپس آن را با مالش در ناحــیـــه مورد نظـــر پخش کرد.
برای اثـر گذاری بهتــر اســـپری، باید آن را از فاصله حداکــثــر ۳ سانـــتی متــری از آلـت اسپــری کرد.

چگونگی استفاده از اسپری تاخیری در هنگام رابطه جنسی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.