چیدمان بهاری با پارچه های گلدار و با رنگ های متنوع

چیدمان بهاری بیشتر برای عید و نوروز خوب است شما می توانید از این ایده ها استفاده نموده و خانه خود را زیبا نموده و با گل های بهاری برای تحویل سال نو آماده شوید رنگ های شاد خانه را زیباتر می نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چیدمان بهاری با پارچه های گلدار و با رنگ های متنوع را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بخ گزارش مجله خبری دانستن : دنـــیـای پارچـهـــ‌ـها، دنیـای زیبایـــی اسـت، پس از زیبایی آنــهــا در دکوراسیون بهـــره ببـرید. هر الـگوی نقشـیـنـهـــ‌ای دارای چهــار بخــش اسـت: رنگ، مقـیـاس نقش یا انــدازه نقوش، همـ‌ـچـنــين نوع قالـــب شکــلـــی آنهـا (نوع شکـــل هندســـی‌ـای که به آن نقــش نزدیـــک است؛ مثـلا دایـــرهـ‌ــای شکلــ‌اند یا…) و نوع جنس و بافت پارچـه. برخی از نقوش، هندسـی‌انـــد و برخـی غیرهـــنـدســی و ارگانــیـک و یا نقوشي برگــرفـتـه از طبـیـعــت هســتـنـد. نقوش چهــارخـــانــه را پیــش از ایــن بررســی کردیـــم و در ایـــنــجـــا با دو نقـــش پرطرفدار دیــگر بیــشـتر آشنـــا می‌ــشویم: نقش هنـــدســـی راهـ‌ــراه و غیـــرهـندســـی گل‌ــدار.

 

نقوش گل‌دار یا طبیعت‌گرایانه (ارگانیک)

این نوع از الــگوی نقــشیـــنـــهـــ‌ــای میـ‌توانـنـد کاملـا واقـعـــ‌گرایــانــه و یا ساده شده باشنــد. ایـــن نقــش‌ـــهـــای دلـــ‌انگــیـز در ترکـیـــب با پارچــهـ‌هـایی با نقـــش هندسی از قبـیل راه‌راه، زیــگزاگ یا خال‌ـــدار، جذابیـــت بســـیاری برای چشـــم و دکوراسـیون به ارمـغـان میـ‌آورنــد.

پارچه‌ـــهـای گلــ‌دار بهــ‌ویژه آنــهــايي که ریزنـقش هســتند، حال و هوایـــی زنــانــه و لطیـــف با خود دارند. از دیدگــاه نمــادشنـــاســی، هر نقـش گلی با خود پیـامـی دارد: گل‌هـــای رز، پیــام‌ـآور عشــق و محـــبـــتـ‌ـانــد بهــ‌ــخـــصوص اگـر به رنــگ قرمـز یا صورتــی باشـــند. نقش لاله سفـیـــد، نماد بخـــشـــش و گذشت است، گل همیشــهــ‌ـــبهـار و گل‌هایی شبـــیـه به آن نماد بی‌ـگــنـــاهـــی، وفاداری و سرخوشی، نقش لیـــلـی شیـپوری، بیــانـگــر عظمت و زیـــبـــایی، زنبـق، نماد خبــرهای خوش و خوش‌ـــزبـــانـــی، هوشیـاری، صبر و حوصله، گلـــ‌هـــای بنفشه، نماد سادگـــی، عشـق و شفـــقـت و شمعــدانــی‌ـــها نمــاد نجـابــت، اصــالـــت، عزم و اراده هستـنـد و گل میخک، سمـبـل غرور، افـتخـار و زیبایـی. درهــرحـــال، هر نقشــی از گل، حاوی داســـتانی است که بر پارچــه نشـــانده شده اسـت،‌ ولی ویژگــی لطــافت در همـــه آنــهـا مشترک است و همــیـن حس را با خود به فضاهایـــمان میــ‌آورد.

ایــنـــجا، آنجا، هر جا گل!

اگـــر فرشی با گلـــ‌ـــهای درشـت در اتــاقتـان داریـد و هم‌چـــنان میــ‌خواهـــید از پرده‌ـــهای گلــ‌ــدار استـــفاده کنید، بهتــر اســت به پارچــهـــ‌هـــایـــی با نقـــش گل ریز و کوچک فکر کنیـــد. بهـ‌ــمــنــظور تکـــمــیـــل مجــموعه زیـبـــایـــتان، پوشش یکــی از اجزاي مبـلــمان را پارچــهـ‌ای با نقـــش گل‌ـهــایـی در انـــدازه متوسط انتــخاب کنـــیـــد.

اگـــر گل‌ـــهای درشت و رنـگیـــن را ترجیــح می‌ـــدهــید برای تکـــمــیل دکوراسـیون از پارچهــ‌هـای ساده در رنــگـــی از رنــگ‌های پارچه گلــ‌ــدارتــان که بيشتـــر دوست دارید انـــتـخـــاب کنیـــد. از رنـگــ‌هــای خنـثی موجود در زمــیـــنه پارچه برای رنـگـ‌ــآمـــیزی دیوار و دیـــگــر اجـزا و لوازم جانبـــی دکوراسیون اســـتــفــاده کنید تا پارچـــه گل‌ـــدارتان که این‌ـــقـدر دوستـــش دارید به زیــبایـــی در فضـــایــتان بدرخشـــد. اگـــر رنـگ زمـــیــنه پارچـــه، تیــره است، یکی از دیوارهای اتاق را (بهــتـــر اســت کوچکـــ‌ـــتــرین دیوار باشـد) به آن رنگ درآورید.

راه دیـــگر انتخـاب پارچـــه برای همراهـی با پارچــه گل‌دار ایـــن اسـت که رنگی را برگـــزیــنید که بیشـــتـرین سهم را در رنـــگ‌ـآمــیـــزی گل‌ــهای پارچــه دارد و پارچـهـ‌ای در طرح ساده همـان رنگ انتخاب کنــیـــد؛ براي مثـال برای پرده‌ـــهــایـــتـان. از پررنـگـ‌ـترین رنگ موجود در پارچـه گلـ‌ـــدارتـان به‌عنوان مزه یا تأـکیـــد بصری فضا بهـــره ببــرید؛ مثـــلا در کوسنـــ‌ها یا در عسـلــی یا پوف.

اگر هم زمیــنــه پارچـه گل‌ـــدار و هم دیـــگـر اجـــزای پارچــه‌ای و یا بافت و منسوجات اتــاق، رنگـــی روشن داریــد با اضافـه کردن یک جزء از اجزاي مبـــلـــمــان از جنس چرم با رنــگـــی پرمایه و پررنگـــ‌تر ازگــلـ‌ـــهای پارچــه به وزن بصــری فضـــایتان بیــفزاییــد.

گل‌ـــافشـــانــی خانـــه!

تکـــرار الــگوی نقشـیـــنـــه مهـم‌ــتــریـن و دوست‌ــداشــتنیـــ‌تـــرین پارچه دکوراسـیون در انـــدازه بزرگ‌تـر یا کوچکــ‌تــر را در فضـایتــان حفــظ کنیـد. اگــر دقـــیـــقا عیـــن همــان الـــگوی نقشیـــنـــه را نیافــتید، نزدیکـ‌ـتــریـــن نقــش گل به گل‌ـهای پارچــه اصــلـــی را در نظر بگیــرید و از آن برای پوشش کوسن‌ــهـا، پوف، عثــمـــانی و یا حتـی به‌عـــنوان تابـلو بر دیوار بهـــره بگيريد. می‌توانـــیـد از همـان گلــ‌ـها چه طبیـعی و چه مصــنوعی در گلـــدان هم بگذاریـــد و از دیــدن تکرار گل‌هــایـــی که دوست داریـد لذت ببریـــد.

اگـــر پارچه گلـــ‌دارتان به نظـــر شلوغ میـــ‌ــرسد، میــ‌ـتوانـیـد فقــط بخــشی از مبل، کانــاپــه یا پرده را به آن اخــتصــاص داده و از رنگ زمـیــنـــه یا یکــی از گلـــ‌ها بهـ‌ـصورت پارچه ساده در بقـــیــه ساخـــتار مبلـمـان یا پرده استفــاده کنیــد.

نقوش هندسی راه‌ـــراه

این نوع از نقشـینـــه‌ـــهـــا از اواســـط دوره رنــسـانس در تزئینات داخلی اروپا حضور پررنــگــی پیدا کرد، البتـــه در ایران مجموعه نقوش هنـدسی در تزئینـــات داخـــلی، معــماری و پارچــه یا دیـــگـر منـــسوجات، پیـشیـنـه طولانـی‌ـــتــری دارد و همه ما با آن آشــنا هستــیـــم. در فضاهـــای مدرن از دهـــه‌ــهــای 60 و 70 میـلـــادی، نقوش هندســی بســیار بیشـــتر موردتوجه قرار گرفـت و بر روی سطوح بزرگ و کوچکــي نيز دیده شد. در ایـــن میـــان پارچـهــ‌هایـــی با نقـــش راه‌راه، انتـــخـاب موردعــلــاقـــه بسـیاری از دکوراتورهـا و مصـرفــ‌ــکنـــنـدهـــ‌ـها واقع شد. ایــن نوع از نقـــش برای پرده و انواع مختلـــف آن انتخاب فوق‌الـــعــادهـ‌ـای بهــ‌ـــحــســـاب میـ‌آیـد. مزیت آنــهـــا سادگی بیشتـــر و درنـــتــیــجـه وزن و تســـلـــط بصری کمتر در فضای دکوراســیون است. نکته دیگر ایـن اســـت که حتي نســـبـت به پرده‌ـهـــایــی که پارچــه ساده‌ای دارنــد نیــز سبــکـ‌تـــر به نظـــر می‌رســند. مزیت‌های دیگر ایـن نوع نقـش پارچـه، تنوع فراوان هم ازلحــاظ رنگ‌ـــبــندی و هم پهـنـای نقـــش راه‌ـــراه و نیز گستره وسیـــع در انتخاب آن است.

پارچـــهــ‌ــهـــای راهـــ‌راه میـــ‌توانـــند جهــت افـقی و یا عمودی داشتــه باشنـــد. به راه‌ـراه افــقــی اصطلاح «راه آهــنــی» دادهـــ‌اند که یادآور چوب‌ــهایی اســت که بهـــ‌صورت افقی به دنـبــال هم قرار می‌ـگــیـــرنـــد و ریلـ‌ـهـای موازی آهن بر روی آنــها میــ‌نشــیــنند. این نوع از پارچـــهــ‌هـــای راهـ‌راه به عرض جایـی که پوشش داده‌ـــانـــد پهنـای بصـری بیـــشتری می‌بخـــشـنـــد و راهــ‌ـــراه‌ــهـــای عمودی به ارتــفـاع بصــری می‌ــافزایـنـد. این نقـــش، هم با فضاهـای مدرن و هم با دکوراسیون رســـمـــی همـ‌خوانی دارد؛ بسـتـه به نوع پارچـــه و پهــنـــای بانــدهـا.

معمولا راهـــ‌راهـــ‌ـــهــای پهــنـ‌تـــر به‌ویژه اگــر بر روی پارچـه‌ــای از قبیــل ساتــن یا ابـــریـــشــم نقــش زده شده باشنـــد، به کار مبـــلــمــان و پردهــ‌ـهـای کلاسـیک و رسـمی می‌ـآیند. در این صورت ترکیب رنـــگ آن شامل دورنگ خواهــد بود. راه‌ـــراهـــ‌ـهای باریک‌تر و رنـــگیـنــ‌تـر با دکوراسیون مدرن و بارنگ‌ــهـای بسیار ملــایم آبــی، سفید، خاكــستـري و کرم به سبک اسـکانـدیـنـــاوی و ترکیـب رنـگ آبیـــ‌ـــهــای متـنوع، ولی پررنــگ در کنار سفـید به سبــک ساحـــلـی و ویلایـــی نزدیـک میـــ‌شود. الــگوی نقش راه‌ـراه می‌ــتوانــد مبنـای تزئین موفق یک فضــا باشد. اگـــر برای روکش کانـاپــه و مبــل، طرحـي کلــاسیـــک و رسمی به کار رود به آن هویتــی تاریـخی میـ‌دهــد؛ درحالــی‌که هم‌چــنان شیـــک به نظر میـــ‌رســـد. پارچــهــ‌ـهای راه‌ــراه به فضای دکوراســیون تحــرک بصـــری میـ‌ـبخشند و به زیــبایـــی بر انواع صنـدلی و عثـــمانـی یا پوف‌هــا خودنمـــایی میـ‌ــکـــننـــد.

 

نقش راهـــ‌ـراه الـزاما از خطوط صاف تشـــکـــیــل نشده است. راه‌راه می‌توانـد در شکـــل زیـگـزاگ یا خطوط مواج نیز دیـــده شود، ولی درنـــهــایــت همان ویژگی راه‌راهـــ‌هــای خطی صاف را دارد و حرکت و جنــبش بصری به فضـــا هدیـــه میـ‌کـنــد.

چیدمان بهاری با پارچه های گلدار و با رنگ های متنوع

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.