چیدمان و دکوراسیون داخلی به روش فیلم های هالیوودی

در فیلم های هالیوودی دیده اید که از چه دکوراسیون هایی برای خانه ها اسفاده می نمایند چند روش برای تزیین خانه و چیدمان دکوراسیون به سبک فیلم های جدید هالیوودی چیدمان نمایید تا خانه زیبا و جذابی داشته باشید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چیدمان و دکوراسیون داخلی به روش فیلم های هالیوودی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : اگر اهل فیلـــم و سیـنمــا باشــیـد، حتـــما تابه‌ـــحال به طراحـــی صحــنهــ‌های فیـلـمــ‌ـــهـــا توجه کرده‌ـایــد. برخی آن‌قــدر زیــبا کارشـده‌ـانـــد که برای همــیشــه در خاطرمان میـ‌مـانند و ما گاه داســـتان را نه با بازیـگـــران، بلـــکه با فضـاهــایــی که در ذهن ما به یادگار گذاشتــه‌انـد، به یاد میـــ‌ـآوریم. نمونهــ‌ ایرانـیـ‌اش سریــالی اسـت که ایـن روزها حسابــی گل کرده و با فضاهــای ایــرانی نوستالـژیـکـــش جذابـــیـــتی دوچنــدان یافته اســـت.

درســـت حدس زدیـــد… با سریـــال شهرزاد، گشـــتی در دکوراســـیون سنــتی خانه‌ـــهــای ایـرانـــی می‌ـزنیم و هر آنــچه را از یاد بردهـــ‌ــایم به خاطـر می‌ـآوریــم. فیـــلمـ‌هـای هالـیوودی نیز که در هر زمــینه‌ای سردمـــدار هسـتـــنــد، با طراحــی صحـــنه‌هـای خاصشان منـــجـر به خلــق یک سبـک منحصــربـه‌ـفــرد شدهــ‌ـــانــد با نام «سبــک هالیوودی» که قصـــد داریم در ایـن مطلـــب به آن بپـردازیـــم.

خاص مثل هالـیوودیـ‌ـــها!

 

این سبـــک با طراحی صحـــنهــ‌ متفاوت پرزرق‌وبرق در دوران طلایـــی فیـلـم‌سـازی ظهور کرد. ایــن صحـــنـــهـــ‌ــهـا، پســـ‌زمــیـنـــه‌ای دراماتیـــک برای نمایـشـــی که در آن اتـفاق میــ‌افتاد ایجــاد میـ‌کـردند.
چرا سبـک هالیوودی؟

در ایــن سبک از سبـک‌ـهای دیـگـــر (چیــنـی‌گـــرایـی، نئوکلاسیـک، آرت دکو و مدرن) نشانهـ‌ـهــایـی دیــده می‌ــشود، اما این به آن معــنـا نیـــسـت که مخــلوطی از همــه سبکـ‌ــها باشــد. ایـن سبـک، نمـــایـــشی از دلـــ‌ــفـریـبی و غرور با ته‌ــرنــگی از خودســتـــایی است. جذابیت ایــن سبک، ریـشه در فضای کامـــل و ظرافت بیـــ‌ــعـــیب و نقــص آن دارد.

دکوراســـیون داخلی این سبـک به شمـا حس ملکـــه بودن میــ‌ـدهد. در ایـن سبـــک، همه‌ فضـــاها مشـغول جلوه‌ــگـــری هستنـد و هر فضـــایــی شایــسـتــگــی آویزان کردن یک لوستـــر کریستـالی را دارد. گل‌هـای نیـلوفر آبـــی و بامبوها در باغ و حیاطــ‌ـــهـــایـی به سبــک هالیوودی مدام به چشـــم می‌آیند.

جزئیات خیـــالـی

درسـت مانـــنـــد سیـــنما، سبــک هالـــیوودی نیـــز نمایــانگر فرار از واقعــیـات اســـت. برجستگیـ‌هـا در چنیــن خانهـــ‌ـهایـــی بیداد می‌ـکـننــد: آیـیـــنــه‌ــها و قابـ‌ـهـای حکـــاکی شده‌ لوکس، آبـاژورهــای کریســـتــالی مجـلل، کوسنـــ‌ـــهـای منــگولهـ‌ـدار و آثار هنری شاخص. از قطعات منحـصربـــهـ‌ــفـــردی که خاص خودتان هسـتـنـــد نیــز میــ‌ــتوانــید اســـتـفاده کنید. اسـتـــفـاده از اشیـایـی که تولیـد انـــبوه داشـــتـــه و در هرجـــایـــی دیده میـــ‌ــشوند، جذابـــیـــت موردنیاز این سبـــک را تأــمـین نمـیـــ‌کنـــد.

مبلــمـان کوچک

با نگـاهی به مهمــانـــیـ‌ـــهـــای هالیوودی میـ‌بـینــیـــم که فضاهای داخلـــی آنـها طوری طراحـــی شده‌ـانـــد که تمرکز بر روی افراد است؛ بدیـــن منظور از مبــلمـــان کم‌ــارتـفــاع و کوچک اســتـفـاده میـــ‌شود تا افـرادی را که روی آنـهــا نشســتـــهــ‌ـاند، تحــت شعـاع قرار ندهــنــد، ضمن اینکـه آنــهـا را برای گفتگوهای دونفـــره نیـز میـ‌ــچینــند. از چیــدمـــان مبــلـمان در پیرامون اتــاق یا گروه کردن آنها جلوی تلویزیون بپـرهـــیـزیــد.

رنگـــ‌ـــهــای جیغ

ترکـیـب رنــگـــی سیـــاهـــ‌وسفید دقـــیقـــا متـنـاســـب با این سبــک اســت، زیرا به تضـــاد شدیــدی که در صحنهـــ‌های هالیوودی وجود دارد، صورت خارجی می‌دهد، امــا حضور تکــان‌دهـنـده‌ رنــگـ‌های روشن و شاد مثـــل فیروزهــ‌ای، بنفش، نارنــجــی و سرخـــابی انــرژی موردنیـاز ایـن فضــاها را تأـــمـــیـن می‌ـــکـند، الـبـــته پیشــنـهاد میــ‌ـکـــنیــم بر یک رنگ متـــمرکـــز شوید و رنـــگـــینــ‌ــکــمــانی از رنگ‌ها ایجاد نکنیـــد.

آیینـه

در دکوراســیون هالیوودی حضور یا عدم حضور آیـینـــه مطرح نیسـت، بلـکـه بایـــد به تعداد آن پرداخت. پنـــل‌های آیـــیـنـهـــ‌ای، آییـــنه‌ـهای قاب شده، مبـــلمان و برجـســتـــگــیــ‌ـــهـــا را ترکــیب کنیـد تا یک روشنـایی درخـشــان خلــق نمـــایــیـــد. با این‌وجود، آیـیـنـــهـ‌ـــهــا را عاقلانـه و محتـاطانـه به کار ببـــرید؛ آیینـهـ‌ـــهای متـــعــدد با انـــعکــاس یکـدیـــگر، سردرگــمــی بصـری ایجـاد میــ‌کــنند.

 

الگوهای برجســـتـــه

الـــگوها به زینــت دادن سبـک هالـیوودی کمک میـــ‌کننـــد. طرح‌ـــهــای شبــکـه‌ـای، نقوش آرت دکو و نئوکلـــاسیـک، راهـــ‌راهــ‌ــهـــای پهـن و اشکــال هنـدسی همه می‌ـتوانــنـــد جزء این الگوها باشنـد.

چینـی گرایــی

چیـــنــی گرایی به شیوه‌ـای اشاره میـــ‌کـند که تحــت تأـثیــر سبک چیــنی اسـت و با حضور دکوراسیون آســـیــایـی در هالیوود قدیـم جای خود را در سبک هالیوودی باز کرد. سبک چیـنـــی در صورت کاغـذدیواری، مبـلـمـــان، آثـار هنری یا برجــستـگیـــ‌ــهـــا، جزئیات پیـــچیــده‌ــای را به نمایـــش می‌گــذارد: نقوش سنتـی آسیـایـی ماننــد پرنـدگـــان، گلـ‌ــهــا و منـظـــرهـ‌ـــهــا و گاهی با رگهـــ‌ـهایی از طلـایـــی.

پارچه‌ــهای لوکس

زنــان نقــش اول فیلمـــ‌هـــای دهـــه ۳۰ و ۴۰ میــلـادی را به خاطـــر آورید: لباسـ‌ـهـــای شب ابـــریـــشمی، جامه‌های بلـــنـــد ساتن، شال‌هـــای خز. حال اینها را به فضاهــای داخــلـــی بیــاوریــد. پارچهـــ‌ـهــای مجلل ضخـــیم، شکوه اتاق هالــیوودی شما را دوچنـدان می‌ـکـــنـــد. انواعــی از منـــسوجات انتخـاب کنیـد که همـــانــ‌ـــقــدر که در دســت پرپــشــت حس میـ‌ـــشوند، در چشم نیـــز پرپشــت به نظر برسنـد: مخـــمل، جاجـیـــم و چرم مخمل نمـــا.

 

پرداخـتــ‌های لاکــی

یک اتـــاق فاخـر و دلـــ‌ــفریب، بدون برق و درخشـــش، معنــایی ندارد. لاک براق با عمق و درخشـشـــی که ایجاد میـــ‌کــنـد، مبلـــمان بی‌ـــروح و معمولی را به اشــیایــی شیــک و خیـرهــ‌ــکنـنده، ارتـــقا می‌دهد. رنـــگــ‌هـــای زنده مانـنــد قرمـــز گوجهـ‌ـای، نیـــل فرنـگی یا سبــز روشن مایل به زرد انـــتـــخـــاب کنـیــد و قطعــات خاصـی مانـنـد ویتریـــن یا میز تک‌ــپایه را لاک بزنـیــد تا ظاهری جسورانـــه خلق کنـــیـــد.

چیدمان و دکوراسیون داخلی به روش فیلم های هالیوودی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.