کاخ چهلستون،مسجد جامع قزوین و مکان های تاریخی شهر زیبای قزوین

قزوین دارای مکان های گردشگری و تاریخی زیادی می باشد شما می توانید با شناخت این مکان ها به شهر قزوین سفر نموده و از مکان های تاریخی شهر قزوین از نزدیک دیدن فرمایید و با زیبای های این شهر تاریخی ایران آشنایی پیدا نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر کاخ چهلستون،مسجد جامع قزوین و مکان های تاریخی شهر زیبای قزوین را در سایت دانستن خواهید دید با ما هماه باشید.

به گزارش سایت دانستن : «ایـران در طول تاریـخ طولانـــی خود، دو شاهـــراه ارتـــبـاطـی بزرگ داشته اسـت. نخـــســتـیــن آنهــا شاهــراه شرقـی – غربی اسـت که از خراسـان آغاز می‌شود و از طریــق آذربایــجـان به آسیای صغــیـر و قفقاز راه میـ‌ــبرد. این شاهـــراه، حلـقه مهــمی از جاده معروف ابـــریــشـم اسـت. دیــگری، شاهـــراهــی اسـت که جنوب و مرکز ایـــران را به شاهــراه شرقــی – غربـــی متــصـل میــ‌کـــنــد. قزوین از جمـلــه شهرهایـی اســت که در نقـــطه اتصــال ایـن دو شاهراه قرار گرفــته و در طول تاریخ، محــل ملـاقات ایرانیـان با یکدیگـر و ایرانـیــان با جهان خارج بوده اســـت.

تاریخ و فرهــنگ قزوین، آثـــار برجای مانده از گذشتـه و داشــته‌ـهــای گردشـگری ایــن شهر را باید از ایــن منــظر بررســی کرد.» ایـنــهـــا را سیـدمــحمـد بهـــشتـــی، رئیس پژوهشـگـــاه میــراث فرهنــگـی، صنایــع دستـــی و گردشــگـــری می‌ــگوید که خودزاده قزوین اسـت. با این حال، تنـها عده ‌اندکـــی از گردشـگــران ایــرانی مثل او فکر می‌کـــننــد. برای اغـلــب مردم – خصوصاً تهـرانیان – قزوین شهـری اســت که برای رفـتن به آذربایجان یا گیـلان بایـــد از آن عبور کرد. چیـــزی شبیه یک منـزلگاه بین راهـی، نه شهری که خود می‌تواند از مهم‌ـتـرین مقـاصـــد سفر در شمـــال ایـــران باشــد.

شهر قزوین یکــی از بیـسـت شهـــر استان قزوین و مرکز ایـن اســتان است. این شهــر در فاصــلـه 130 کیــلومتــری پایـــتــخت قرار گرفـته و از طریـــق بزرگراه و خط آهـــن از یک سو به تهــران و از سوی دیگر به آذربـایجـان متصل میـ‌ـــشود. طبـق سرشـــمــاری سال 1390، جمــعیـــت شهر قزوین بالـــغ بر 381 هزارنـــفـــر اســـت که حدود 32 درصــد از جمـــعیـت یک میـــلیون و 200 هزارنـفــری استان قزوین را شامـــل می‌ـشود. اقتـصاد ایــن شهر از قدیــمـــ‌الایـــام مبـــتنـی بر کشـــاورزی و بازرگــانی بوده و در دوره معاصـر، بخــشـ‌ صنعـت و خدمـــات نیز از رونق قابــل توجهی برخوردار شدهـ‌انـد.

چشـــم انـــدازها و چالشـــ‌هــای گردشگــری

قزوین دارای زمــسـتـــانــ‌هایــی سرد و تابـسـتــانـــ‌ـهــایی نســبـتـاً خنــک است و میانگــیـن دمای سالانـهــ‌ـــاش به 14 درجه سانـتــیـــگـــراد میـــ‌ــرسـد. بدین ترتــیب ایــن شهـــر در مهـــمـترین فصـل سفر، یعنـــی فصــل تابستان از آب و هوای مناسبـــی برخوردار اســت؛ ضمـــن آنـــکـــه باغســتان‌ـهـــای قزوین به مســاحـــت حدود 2500 هکتار، همـچون کمـــربنـدی سبز ایــن شهـر را فراگــرفـــتـه و بر لطــافـــت هوایـــش افــزودهـــ‌ـــاند.

از دیــدگاه تاریخی، قزوین یکـی از کهــنــ‌ــتریـــن مراکـز استــقرار انسانـــی و شکـلـ‌ـیـــابـــی جوامــع بشری در فلــات ایـران اســـت. ایـن شهـــر از دوره باسـتـــان به علت قرار گرفـــتـــن بر سر راه جاده ابریشــم از آبـــادانی قابل توجهـی برخوردار بود و در آغـــازین دههـ‌ـهــای حکومت صفویان نیــز یکـــچند به پایـتختی ایـــران برگزیده شد. از ایـــن‌ـرو، آثـار تاریخـی شکوهمـنـد و پرشــماری دارد که مهمتریـــن سرمـایه آن برای توسعــه گردشـــگـــری به شمــار می‌ـروند. جدا از دسترســـی مناســـب جادهــ‌ای و ریـــلـــی، می‌ــتوان گفت قزوین از نظر وجود زیرساخت‌های گردشـگـــری در تنـگنـــای شدیــد قرار دارد. هرچنـــد طبــق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار کشور، قزوین یکی از 10 مقـــصـد مهم گردشگـری ایــران از آغـــاز سال 1394 تاکــنون بوده اســـت، امــا مناطقــی چون الـــموت و دریاچه اوان، بیش از شهـــر قزوین در جذب گردشـگران موفق بوده‌اند.

به باور «محمــدعـلــی حضرتیــ‌ـها»، مدیـرکـــل میــراث فرهـــنـگــی، صنـــایـــع دســـتـــی و گردشــگری اســتان قزوین، ضعــف زیـــرساخـــت‌ــهـا، خصوصاً کمــبود فضـاهای اقـامـــتی و پذیــرایــی، مهـمـ‌تریـن مشکــل حوزه گردشـگری در قزوین اســـت. ایــن مقام مسئول میـ‌ـگوید: «فضـــاهـــای اقــامتی مطـلوب برای اقــامـت مسـافـــران در سطح اســتان وجود ندارد و ضریـــب اشــغــال تخـت در فضـاهــای موجود حدود سه برابــر میــانــگیـــن کشوری اسـت.»

در حال حاضر، شهـــر قزوین دارای تنـــهــا یک هتـل 4 ستــاره و 2 هتل 2 ستاره اســـت. ظاهراً نزدیــکــی قزوین به تهران یکــی از عوامـلی اســت که بر ساخـــت مراکز اقـــامتــی تأثیـر منفـی گذاشـــته اســـت؛ زیـرا گردشــگرانـی که از تهران به این شهر میـــ‌ــآیند، ترجـــیـــح می‌ـــدهــنــد که در پایـــان روز به شهـــر خود بازگردنـد.

از ایـــن گذشته، ترافــیـک شدید در هسته تاریــخی شهر قزوین و کمـــبود چشمگیـــر پارکـــیــنــگ (در شرایطـــی که بسیاری از مردم با خودروی شخصـی به ایـن شهر سفـر می‌کـنـنـد)، موجب خستگی و دلـزدگی گردشـگـــران میـ‌شود.

شهـــرداری قزوین برای حل معضل ترافیــک، اقــداماتی همـچون خیـابانـــ ـکشی، تعـــریـــض معـابــر و احــداث پارکـــینـــگ را در دستور کار خود قرار داده اســت؛ امـــا پارهـ‌ـــای از ایــن اقـدامات به شکلـــی تناقض آمــیز، مستـــلـــزم تخریب کالــبــد یا حریـــم مهمــتــریـــن آثــار تاریـخــی این شهـر هستـــنـــد و با مخالفت سازمــان میــراث فرهنــگــی روبه‌رو شده‌ـانــد. در واقع، تطـابق مرکــزیـــت اداری و تجـــاری شهــر قزوین با مرکـز تاریـــخـــی و گردشـگری آن، مشـــکــلــاتی را فراهــم آورده که حل آن به سادگی و بدون بهـرهـــ‌گـــیری از تجربه شهرهــای مشـابه در جهـان، ممـکن نیست.

جاذبـهـــ‌ـهــای گردشـگری قزوین

جاذبـه‌ـــهـای گردشـگری داخل شهــر قزوین به تعدادی اســـت که می‌ـتوان زمــانی سه روزه و بیـــشتــر را برای دیدنشـان در نظــر گرفـت، امـــا در یک برنامــه فشــرده میـ‌ـــتوان 10 دیــدنـــی برتــر ایـن شهر را در یک گردش یک روزه نیز تمـــاشـا کرد. در ادامه مهمتریــن آثـــار دیــدنی قزوین معـــرفــی میــ‌شوند.

کاخ چهــلستون

کاخ و موزه چهلـستون مهـــمــتــریـن اثـر تاریخـــی قزوین و یکــی از نمـادهـای ایـــن شهـــر اســـت. ایــن کاخ در زمان شاه تهماسب صفوی که قزوین پایــتخت ایـران بود، ساخـــته شد و از نمونه همــنـــام خود در شهر اصفهـان چند دهــه قدیــمـیـ‌تر اسـت. در حال حاضـــر، ایـن کاخ از آن رو که قزوین از مراکز مهـم خوشنویســی ایـــران بوده، به موزه خوشنویسـی تبـــدیـــل شده و همـــه روزه از ساعــت 9 تا 18 پذیرای بازدیدکنـنــدگـــان است. کاخ چهــلــســتون در میـدان آزادی (سبزه میدان) قرار دارد.

موزه شهر

موزه شهـــر در میــدان آزادی (سبــزه میـدان) و در شرق باغ و عمـارت چهلـــستون قرار دارد. در ایـــن موزه که به معرفــی تاریـخ قزوین اختــصـــاص پیـدا کرده، آثاری از دوران پیــش از تاریخ، دوران تاریـخی و دوران اسلـــامی به نمــایــش درآمده اســـت. بسـیاری از این آثـار از حفــاریــ‌هـــای دشـت قزوین به دست آمـدهـــ‌ـــاند. موزه شهــر نیـــز بجز روزهـــای سوگواری رسمی، همــه روزه از ساعــت 9 تا 18 به روی گردشگـــران گشوده است.

بازار قزوین و سرای سعــدالســلـــطـــنـه

بازار قزوین بازاری بزرگ با فضـاهـای متعــدد و معــماری بســـیـار شکوهمند اســت؛ به گونه‌ای که زیــبـایــی راسته‌ــها و سراهای آن، عموم گردشگران را مبـهوت می‌ـســازد. کالــبـــد کنونی این بازار مربوط به دوره صفویه و پس از آن است و بیــشـتــر بنـــاهــای فعلـی‌ در دوره قاجـار ساختـه شدهـ‌ـانـد. ایــن بخش‌ــهـــا عبارتـنــد از:

سرای سعدالسـلـطـــنه، سرای وزیـــر، سرای حاج رضا، سرای رضوی (سرای شاه)، تیــمـــچــه‌ـ‌ـــهـای روباز و سر پوشیــده و راستــه قیــصـــریـــه.

جالبـــ‌تریـــن بخش بازار کاروانـــسـرای سعدالـــسـلطـنـــه اســت که لقــب بزرگتریـــن مجـــموعه کاروانـــسرای درون شهری ایــران را یدک می‌ــکــشد و از آثـــار دوره ناصـــرالـــدیـن شاه قاجار اســـت. ایــن سرا و بازار مجاور آن، یعـــنی بازار وزیـری، در سالــیان اخـــیر به شایـــسـتگــی مرمــت شدهـ‌انـــد و انـــتظـــار میـــ‌ـــرود که در آیــندهــ‌ـــای نزدیــک، به قلب گردشــگری قزوین تبــدیل شوند. مجـموعه بازار قزوین در خیابان امام خمیـــنـــی قرار دارد.

مســـجد جامع قزوین

مســـجد جامع قزوین روی پایـــهــ‌هـای یک آتشــکــده پیش از اســلـــام ساختـه شده و بنـــای اولیـه آن احـتـمـــالـــاً مربوط به دوره هارون‌الــرشــید عبـــاسی اســت. ایـــن مسجد، کلکـســـیونی از معمــاری دوره‌ـهـای مختـلف تاریخی را به نمـــایش می‌ـگـذارد؛ چنـدانـ‌ـکه آثـار مهــمی از دوره سلـجوقی، صفوی و تا حدودی قاجار را در خود جای داده است.

اکـنون در شبستـان غربی مسجـــد، موزه سنگ و سفــال را برپا کردهـ‌ـاند که آثـار موجود در آن مشـــتـمــل بر انواع سفالـــینـــهـــ‌ها، سنـگـــ‌نـــگـــاره‌ـــهــا، ارســیـــ‌ــهـــا، کاشـــی‌ـــهــا و انواع گچبـــریـ‌ـهـــای تاریخی اســت. مســـجـــد جامـــع عتیـق قزوین در خیـابان سپه (شهــدا) قرار دارد و هر روز از ساعـت 9 تا 18 قابـــل بازدید است.

مسجــدالنــبـــی

مسجـدالـنـبـــی با 14هزار مترمربع مسـاحت، از بزرگــترین مسـاجد تاریــخـــی قزوین و یادگــاری از دوران فتـحـعلـــیـــشــاه قاجــار اســـت. ایــن مسجـــد که گاه مسجـد سلـطـــانــی نیز خوانده میــ‌شود، در خیابـــان امـــام خمـینـــی، جنـــب بازار قزوین قرار گرفــتـــه و نمازجــمـــعــه ایـن شهر در آن برگـــزار می‌ــشود. در مسجـــد در بیـشتر ساعـات روز باز و محـــل عبور و مرور رهـگذران است.

حمـــام قجــر

حمـام قجر از بزرگتریـن و قدیـمـی‌ــترین حمـام‌ــهــای قزوین و جایـگـــاه موزه مردم شناســی این شهــر اســت. ایــن حمام برخــلــاف نام خود، در دوره صفویه، توسط یکــی از سرداران شاه عبـاس ساخـــتــه شده و بیش از 400 سال قدمت دارد. در حمام قجر، جلوه‌هــایـــی از تاریـخ اجــتماعـــی قزوین را در سه بخـش اقوام، آداب و رسوم و مشـاغـل به نمایـش گذاشـــتهـــ‌انــد. ایـــن حمام در خیابـــان عبید زاکـــانی واقــع شده و زمـان بازدیــد از آن همه روزه از ساعــت 9 تا 30‌:19 اســـت.

سردر عالــیـــ‌ـــقاپو و خیــابــان سپه

قزوین در دوره شاه تهــماسـب صفوی، دارای کاخی به نام عالی قاپو بود که اکـــنون تنــهـا سردر شکوهمـــنـد آن باقـــی مانــده اســت. ایـن سردر رو به خیــابـــان سپه (شهدا) چهره میـــ‌ــگـــشـاید که خود نخـــســتــیـن خیــابــان ایــران به شمــار میـ‌رود و حدود 500 سال قدمت دارد. ایـن خیابان منــبع الهــام در ساخـت خیابان چهـارباغ عباسی در اصـفــهــان بوده است.

حسـیــنـیه امیـنـــیـــ‌ـــها

حســـینیـه امـیــنــیـــ‌ــهـــا در واقع یک خانه بزرگ تاریـخی اسـت که برای انــجـام مراسم مذهـبی بویژه سوگواری محرم مورد استـفـاده قرار میــ‌گیـــرد و به همیـــن علـــت به حســیـــنیـــه معــروف شده اســت. این خانـه با چند دســت حیـــاط در دوره قاجار ساخـته شده و متـــعلق به یکـی از تجـار بزرگ قزوین به نام «حاج محمــدرضــا امـــیــنـــی» بوده اسـت. زیبـــاتــریـن بخـــش خانـــه امـــیـــنیـــ‌هـــا سه تالــار بزرگ و مجــلل آن است که با ارسـی‌های 9 دهــنه و گره چیـــنــی شده از هم جدا میــ‌شوند. در حسینــیـه امیـنــی‌هـــا به طور معــمول بســته اسـت امـا سریـــدار آن همیــشــه در را به روی گردشـــگران میـــ‌گشـاید. ایــن حسـیــنـیـــه در خیـــابـان مولوی قرار دارد.

آرامــگـاه حمــدالـــلـــه مستوفی

ایـن آرامگــاه هفت صد ساله با نمـای آجــری خود، یکی از زیبـــاتـــرین آثار تاریــخــی قزوین و متــعــلـــق به حمدالــلــه مسـتوفی، مورخ بزرگ ایـــران در عصـــر ایلخــانــان مغول است. آرامـــگـاه در خیابــان طالقــانی، کوچه مستوفی قرار گرفته و با وجود علـــاقــه‌ـمـنـدی گردشــگران به دیــدن آن، درهـایــش در بیـــشــتـــر روزهـای هفـتــه بستـه و موجب نارضـایتـی گردشــگــران اســـت.

شاهزاده حســیـن

شاهزاده حسـین فرزند دو سالـــه امـــام رضا(ع) بود که گفتـــه میـــ‌شود در خلـــال سفــر تاریخی ایشـان از مرو به خراسان در قزوین از دنیـــا رفت و در همـــیــن شهـــر دفن شد. بنای اصــلی بقعه او از آثــار دوره صفویه و از حیــث معمـــاری بسـیـار نفیس اســـت. همچنــیـــن سر در ایـن امامزاده یکی از نمــادهای شهـــر قزوین به شمار میـ‌ــرود. برای دیـــدن و زیـارت بقــعـه شاهــزاده حسیـن، بایــد به خیـــابـان جمـهوری اســـلامی، محله خنـــدقبار رفــت.

دروازه تهران و در کوشک

قزوین در دوره‌ـهــای مختلـف تاریـخـــی مثـل اکـثر شهـرهای کهن ایــران برج و بارو و دروازه داشـته که از آن میـــان تنـهـا دو دروازه باقی مانده است. یکــی دروازه تهـران در جنوب شهر و در کنـــار میــدان تهران قدیم است که باز یکـــی از نمادهـــای شهر قزوین به شمـار میـــ‌رود و دیگـری دروازه در کوشک که به سمت الـــموت و شکارگاهـــ‌های شمال قزوین باز می‌ـــشده و در انـتـــهای خیــابــان آزادی (نادری) جای دارد.

آب‌انـبـــارهای قزوین

قزوین دارای آب انـبارهـــای بزرگی اســـت که برخـــی‌شان مانـــنـــد آب انـبـار سردار بزرگ در خیابــان راهـــ‌آهــن، جزو بزرگـتریـن آب انبارهای ایران قرار می‌گـــیــرنــد. در ضمـن باید از آبـ‌ـــانـــبــار حاج کاظـــم در انـتــهای خیـــابـــان تبــریز نام برد که شهــرتش را مدیون سردر کاشــیـکـاری، طاق رســـمـی‌بــنـدی و کتیبه سنـگـی و دو بادگـیر خود است. آب انـــبار مسجـــد جامــع قزوین نیز در نوع خود بسیـار دیــدنـــی اســـت. آب انـــبارهای قزوین در روزهـای پنـجشـــنـــبه و جمــعــه و نیز تعـطـــیـــلات رســمی از 9 تا 18 قابل بازدیــد هســـتند.

کاخ چهلستون،مسجد جامع قزوین و مکان های تاریخی شهر زیبای قزوین

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.