کالاهای با برند های معتبر که از بازار جهان محو شده اند

کالاهایی که در جهان فروش خوبی داشتند در سال گذشته میلادی خود به خود از عرصه فروش خارج شدند و بیشتر این کالا برندهای معتبری داشتند به دلیل اینکه فناوری و تکنولوژی پیشرفت نمود دیگر نیازی به این کالاها نبوده و خط تولیدشان خارج شدند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر کالاهای با برند های معتبر که از بازار جهان محو شده اند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : در طول این چند سال شاهـد طلوع و غروب برنـد های متعددی در دنـیــای فنـاوری بوده ایـــم و ایــن چرخــه همچـــنان ادامه دارد؛ در ادامــه شمــا را با شرکـــت هایی آشنـا می کنـــیم که روز های شکوه و جلالـشـان در دنـــیای فنـــاوری به پایان رسیـــده و جای خود را به دیــگـر برند ها داده اند. تحولات دنیای فناوری بســیار سریع و به طور مداوم اتـفـاق می افــتـــند؛ تحولاتــی که شرایط بازار را دچار دگرگونی کرده و رقــابــت در ایـــن حوزه را برای شرکت ها سخت تر خواهد کرد.

حوزه فناوری یکـی از غیـــر قابل پیــش بینـی تریـن حوزه های زنـــدگــی امروزی است؛ تاریـــخ و پیشـــینـــه ایــن حوزه نشـان می دهـــد که حتـی قوی تریــن و سر شنـاس ترین شرکت ها و برند ها هم می توانــند به یکبـــاره به حاشــیه رانـده شده و حتــی برای همـــیـشــه از بین بروند.

Kodak

• محدوده زمــانـی فعالـیــت: از سال 1888 تا کنون.

• سرانجــام: در سال 2012 و در نتـــیجــه ورشـــکـــســـتـــگی اکـــثــر فعــالیـــت های خود از قبیل تولید دوربـــین های عکاسـی دیـجیــتـال و فریـــم های عکــس دیــجـیـــتال را متوقف و بسیاری از پتـــنت های خود را به شرکـــت هایــی مانـــنـــد اپـل، گوگل و … فروخت و اکنون در حوزه تولیـــد لوازم جانــبـــی حوزه عکــاســی فعـــالیـــتی محدود دارد.

• شهرت: تولید دوربـــیـن های عکاســـی و فیلــم دوربـین های قدیـــمـــی.

شرکــت Kodak یکی از قدیمـــی ترین و سر شناس ترین برنــد های جای گرفـتــه در این لیــســـت اسـت؛ این شرکــت در سال 1888 تاســـیـــس و تا پایـان قرن بیـســتــم به قدرتــمـنـد تریـن شرکت فعال در حوزه تولیــد دوربــین ها و لوازم عکـــاسی تبدیل شد. متاسفانــه این شرکـــت نتوانــست محصولات و سرویس های خود را متــناسب با نیـاز های دوره عکـاسی دیـجیتــال تغــییر دهد و همین عامـل باعــث ایـجـــاد مشکلـات مالی و نهـــایـتــا ورشـکستــگـی اش در سال 2012 شد.

مدیـــران این شرکــت برای بیرون آمـــدن از ورشــکسـتـگــی مجـبور به فروش اکثر پتــنت های ثبـت شده توسط Kodak به شرکت هایـی ماننـــد اپــل، گوگل و فیـــســـبوک شدنـد؛ اقدامی که درآمدی 525 میـــلـیون دلـــاری را برای ایـن شرکــت رقـــم زده و باعـــث شد تا Kodak بتواند به صورت محـــدود به فعـالـــیت هایـــی از قبـیل تولیــد لوازم جانــبــی صنـعـت عکاســی ادامـه دهد.

16- Polaroid

• محدوده زمانی فعالـیت: 2008-1937

• سرانــجــام: اولین بار در سال 2001 اعلــام ورشـــکستــگـــی کرد، پس از آن با تغیـیر کلــی در سیاست هایــش سعی در گســتـرش کســـب و کار داشـــت که نهــایتا در سال 2008 به طور کلــی ورشکســـت شد.

• شهــرت: تولیـــد دوربیــن های عکـاسی فوری.

Polaroid شرکــتی آمریـــکایی اسـت که در سال 1937 پایـه گذاری شد و در حوزه تولید دوربین های عکـــاسـی فوری فعالــیت می کرد؛ ایـن شرکت در زمان اوج خود برای 21000 نفر شغل ایجــاد کرده بود و همـچـــنین درآمدی معادل 3 میلیـــارد دلــار در سال را بدســت می آورد.

شرکت Polaroid در زمـــان جنـــگ جهـــانـــی دوم تجــهیـــزات زیــادی را برای متـــحــدیـن تولید کرد که از جمـــلـه تاثیر گذار تریـــن آنــها می توانیـــم به دوربــیـن دیـــد در شب با اسـتـــفاده از فنـــاوری مادون قرمــز اشـــاره کنیم؛ امـا آنــچــه که باعـث شهرت جهانـــی Polaroid شده بود تخـصص ایــن شرکــت در تولید دوربیـــن های عکاسی فوری بود.

تولید دوربین های عکــاســـی دیجـیــتــال و تحول ناشی از آن در دنیـــای عکاسـی ضربــه بزرگــی را به شرکت Polaroid وارد و باعـــث شد تا ایـن شرکــت در سال 2001 به صورت رسمـی اعـــلام ورشـکـســتگی کنـد و با وجود اینــکه Polaroid تغـــیــیراتی کلی را در روند سیـاست کسـب و کار خود اعـــمـــال کرد امـــا در سال 2008 شاهـد توقف کلــی فعـالـیـت های این شرکت بودیم.

17- AltaVista

• محـــدوده زمــانـی فعــالـیت: 2013-1995

• سرانـجام: در سال 2013 و به دلیل عدم توانایی در رقـابت با موتور های جست و جویی مانـنـد گوگل دچار توقف فعــالـیــت شد.

• شهرت: یکـی از اولین موتور های جسـت و جو.

AltaVista در سال 1995 تاســیـس و به عنوان یکی از اولین موتور های جسـت و جوی ایـــنـترنتــی کار خود را آغـــاز کرد؛ روند پیـشـرفـت ایــن موتور جســت و جو به جایــی رسیـد که شرکـت یاهو در سال 2003 امـــتیاز ایـن برنـد را خریداری کرد؛ اما پیـــدایـــش و تکــامـل موتور جست و جوی گوگل به تدریـــج همـــه موتور های جست و جوی دیگـــر و از جملــه آنــان AltaVista را به حاشیــه رانــده و در نتــیـــجه، فعالـیـت ایـن موتور جســـت و جو در سال 2013 متوقف شد.

18- Netscape

• محـدوده زمــانی فعـالــیـــت: 1999-1994

• سرانجـام: شرکــت AOL به طور رسـمـــی برنـد Netscape را خریـداری کرد؛ امـا بنـیـــانگذاران Netscape با اســتفاده از کد های منــبـــع ایـــن مرورگـــر، شرکــتــی به نام Mozilla را به راه انـــداخـتـــنــد که نتـــیجــه آن انـتــشـار یکی از محــبوب تریـن مرورگـــر های کنونی است.

• شهرت: یکـــی از اولین نرم افــزار های مرورگر اینـتـرنت.

Netscape یکــی از اولیـــن و محبوب تریـن مرورگر های اینـترنتی بود؛ اواسـط دهـه 90 میلادی را می توان به عنوان روز های اوج این مرورگــر در نظــر گرفت؛ در آن دوران و بر طبق آمـار های منـتــشـر شده، Netscape 90 درصــد از کل کاربران شبـــکـــه ایـنــتـرنــت را به خود اختصاص داده بود اما کمی بعد تر و با پیدایش مرورگر اخـــتصــاصــی شرکت مایـــکروسافـــت و یا Internet Explorer، سهم Netscape از کاربــران ایــنـــترنـــت به شدت کاهش یافت؛ به طوری که آمــار های منـــتــشـر شده در سال 2006 سهـــم Netscape از کل کاربـــران ایــنترنـــت را 1 درصــد عنوان کرده اند.

ایـــن شرکت توسط یکــی از غول های دنیای مجازی به نام AOL خریـداری و توسعـــه آن تا سال 2007 ادامه داشـت؛ امـا AOL پس از سال 2007 توسعـه آن را متوقف کرد؛ با اینـــکــه سالهاســـت که کســی از ایــن برنـــد خبر ندارد امـــا باید بدانیـد که Netscape هیـچـگــاه به طور کامل از بین نرفت؛ ایـــن شرکت هم اکنون به عنوان یکـــی از برند های زیـــر شاخـه شرکت Facebook به صورت محـدود فعـــالیت می کنـــد.

19- Sinclair

• محــدوده زمانی فعالیت: از سال 1973 تا کنون.

• سرانــجـــام: در سال 1985 و به دلــیــل مشکـلات مالـی حق امتـــیاز این برنـــد به شرکـــتــی به نام Amstrad فروختــه شد و در حال حاضر نیز به صورت محــدود فعـــالـیـت می کنـــد.

• شهـــرت: سه چرخــه الکـــتــریکـی C5 و کامپـــیوتر ZX Spectrum.

Sinclair یک شرکت انگلـیسی فعـــال در حوزه تولیـد وسایـــل الکتـرونیـکـی اسـت که کار خود را از سال 1973 شروع کرد؛ ایـــن شرکــت در طول عمـر فعـالـــیـت خود نام های زیـادی داشـــت امــا موفقیــت عظـــیـم یکـــی از محـصولات ایـن شرکـــت در دهه هشتاد میــلـــادی باعـث شد تا نام Sinclair یک بار برای همـیشــه در ذهـن کاربران ثبـــت شود.

کامپیوتر محـــبوب این شرکـت و یا ZX Spectrum می توانست ایـــن شرکـت را به اوج قلـــه های موفقیت برســانـــد؛ امـا مشـــکلات عدیــده مالــی ایـــن برند در دهه هشتاد، مانع تحقــق ایــن رویا شد و نهـایــتـا در سال 1986 شرکــتی به نام Amstrad با پیشـنــهـــادی 5 میــلــیون پوندی توانـسـت تا برنــد Sinclair و همـــه محصولات و تاسیسـات آن را از آن خود کند.

روند نزولی موفقـیت این شرکــت تا سال 1997 ادامـه داشـــت و کار به جایی رسیـــد که در ایــن سال آقای کلــایو سیـــنـکــلـــیر (بنیانـــگذار ایـــن برنــد) به صورت یک نفـــره فعالـیت شرکــت را ادامـــه می داد که از نتــایــج آن می توان به تولیــد سه چرخه ای الکتریکی به نام C5 و برخـــی محصولات و اخـتراعات دیـــگـر اشاره کرد.

20- Palm

• محـــدوده زمانـــی فعــالیت: 2011-1992

• سرانـجـــام: در سال 2010 توسط شرکـت HP خریــداری شد امـــا مشـکـــلات مالی باعـــث شد تا HP در سال 2011 تمامـــی فعـالـــیـــت های شرکـــت Palm را متوقف کنـد.

• شهــرت: تولید گجت های الــکـــتـــرونیکی همـــراه

Palm نام شرکــتـــی فعـــال در حوزه تولید گجـــت های الـکــترونیـکـــی همـراه و از جمـــله آنان PDA ها بود؛ از جمـله افتـــخــارات طول عمـــر 19 ساله این برنـد می توان به تولیـد اولین PDA جهان و نیز تولید و عرضـه اولیــن نسخه های سیـــستــم عامل WebOS اشـــاره کرد. شرکـت HP در سال 2010 توانـسـت تا با صرف هزینه ای 1.2 میلیـــارد دلـــاری برند Palm را از آن خود کند؛ امـا فروش ضعیـف محـــصولات این برنـد و مشــکـلات مالی شرکت HP در آن برهـــه زمانی، مدیران شرکـــت را مجـــبور به توقف کلیـــه فعالـــیـــت های برنـد Palm در سال 2011 نمود.

21- Pebble

• محـدوده زمـــانی فعالــیـت: 2016-2012

• سرانجـــام: مشکـــلات مالـی باعث توقف فعـالــیت های ایـــن شرکـت در سال 2016 شد؛ بعـــد از یک وقفه کوتاه مدت برنــد و کلـــیه تاسیـــســات این برند توسط شرکـــتی به نام Fitbit خریداری و حتـــی برخی از کارکنــان آن نیـز به استـخدام شرکـــت جدید در آمــدنـد.

• شهــرت: تولیـد ساعـــت های هوشمـــنــد.

این شرکت در سال 2012 و با هدف تولید ساعت های هوشمند فعــالـــیـــت خود را آغـاز و در همان ابــتـــدای کار توانـســـت تا توجه همگـان را به خود جلـب کند؛ تا سال 2016 شرکــت Pebble موفق به فروش بیـش از یک میلیون دســـتگـاه از محــصولات خود شده بود و طبـــق برنامـه ریـزی های انـــجام شده قرار بود تا در سال 2015 شاهـــد عرضــه دو محصول جدیـد از این برنــد باشـــیم؛ امـا مشکلات مالی به شدت این برنـــد را تحـت فشـــار گذاشــت و نهــایتــا در سال 2016 منجر به توقف کلیه فعالـــیـــت های آن شد. پس از آن شرکـــت Fitbit امــتیــاز برنـد Pebble و کلـیـه تاســـیـــسات آن را خریداری کرده و حتــی برخی از کارکـنــان سابـــق ایـــن شرکــت را نیز به استخدام خود در آورد؛ امـا نام Pebble برای همــیشــه به فراموشی سپرده شد.

کالاهای با برند های معتبر که از بازار جهان محو شده اند

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.