کدام سردردها خطرناک و اورژانسی می باشند

سردردها چند نوع می باشند و بیشتر این سردردها خطرناک می باشند و ممکن است برایتان مشکل درست نمایند برخی از سردردها انفجاری می باشد که برای فرد این نوع سردرد بسیار خطرناک می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر کدام سردردها خطرناک و اورژانسی می باشند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

سردرد در حالت عادی نگــران کنـــنــده نیسـت ولی سردردهای شدیـــد یا همــراه با تب و یا نوسانی ممکـــن اســت علــامــتـی از الـتـهـاب یا خونریــزی مغزی باشـنـــد که بایــد جدی گرفـــته شوند.

1. سردرد شدیــد و انفجـــاری: سردرد تانـــدر کلپ Thunderclap

سردرد Thunderclap یا به اختــصار TC سردردی شدید و انفـجـــاری با شروع ناگـــهانی است که در کمــتــر از یک دقیقـــه به حداکـثـر شدت می رسد. به گفـــتـــه موروکو Morocco ، اگـر سردردتـان ناگهانـی شروع می شود درست مثـــل ایـــن که یک نفــر کلـــید برق را بزنــد یا با چکـــش به شمـــا ضربـه بزنـــد بایــد آن را جدی بگیـــریـد. ممـــکن اســت نشــان دهنـــده خونریزی سوباراکونوئید subarachnoid hemorrhage یا به اخـتصـار SAH باشــد که دلیـــلـــش خونریزی مغزی ناشـــی از نشت آنوریسم* aneurysm است.

به گفــته موروکو، ” ایــن سردرد خطـــرنـــاک بوده و بایـد با اورژانس تمـــاس بگــیریـد یا از اطـرافیـــان بخواهــید شمـــا را به بیـــمارســتــان برســـانـــنـد. این درد با گذشـــت چنـــد ثانیــه یا چنـــد دقیقــه کم نمـی شوند و دردی نیسـت که به سرعـت از بیـــن برود، مراقـب باشـیــد در صورت بروز چیـــن دردی مرتـــکــب اشتــبـاه نشـده و از مســـکن های قوی و خواب آور برای رهــایی از درد اسـتفاده نکــنـــیــد.

*آنوریــســـم aneurysm :یا رگ برآمدگی عبـــارت است از بزرگ شدن یا بیــرون‌زدگـــی دیواره یک سرخـرگ در اثـــر ضعف دیواره سرخرگ. آنوریـسم معمولاً در آئورت (سرخرگ بزرگی که از قلـــب منـــشاء گرفتـه و در سیـــنه و شکم به سمـــت پایـین حرکـــت میــ‌ـــکند) یا سرخــرگـــ‌ـهـایی که مغز، پاهـــا، یا دیواره قلب را تغـــذیـه میـ‌ــکـــنـند، ایجـاد می‌شود.

2. سردرد همراه با تغــییـر ریتـــم

 

اگر سردرد میــگـرنی یا تنشی داریــد با وجود درد شدیــد و وحشتنـاکــی که دارند نیـازی به نگـرانی نیسـت. چیـــزی که بایـــد به آن دقــت کنیـد ریـــتــم سردردتـان اسـت، ریـــتــم سردردتـــان ثابـت است یا در حال افــزایـش؟ به گفـته موروکو، اگـــر پاســـخــتان بلــه اســـت بایـــد با دقــت بیــشتــری از آن مطـمئن شوید. نکتـه نگـــران کننده زمـــانی اسـت که ریـتــم سردردتان در حال تغییـر باشـــد یعــنــی اگـــر بر خلـــاف همیشه سردردتان شدید و متفاوت بود و ریـتم یکـــسـانــی نداشت بایـــد به اورژانــس مراجــعـــه نمایــیـــد ممکـن اسـت با آنوریــسـم aneurysm ( پارگــی سرخـرگ ) یا شرایـط اورژانسـی دیـگـــری روبرو باشید.

3. سردرد همراه با تب

 

مسـلـما یک سردرد شدید به همراه تب برایـــتان نگـران کنـــنــده اســت. به گفته موروکو Morocco ” ممـــکـن اسـت علت سردرد به همـــراه تب، عفونت مغـــزی باشـــد، مثـلــا مننــژیـت* meningitis. ” و یا شایـد هشــداری برای آنسـفالـیـــت encephalitis یا الـــتـــهاب مغـز باشد. به خصوص اگر ایـن سردرد و تب همـــراه با تغییر وضعــیت ذهـــنی شما باشـــد، مثـــلــا نتوانــیــد فرزندان خود را به خاطـــر بیاوریـــد یا برخــلــاف معمول خودتـــان عمل می کنـید، این نشــانه ها دلیـــل خوبی برای تمـاس با اورژانـس خواهـد بود.

*مننـژیت meningitis :یا سرســـام، بیمـــاری ای اسـت که درآن غشاء (منـــنـــژ یا meninges) اطـــراف مغـز و نخــاع ملتــهـب می شود. منـنژیت در انواع ویروسی، باکـــتریـــایـی، قارچـی و غیـــره وجود دارد، امــا عفونت های ویروسی معمولا شایـع تر از سایــر عفونت ها باعث ابـتلـــای فرد به مننـــژیـت می شوند.

4. سردرد همـراه با درد پشــت یا اطـــراف چشم

 

به گفته موروکو ” اگر سردردتـــان با درد چشم همـراه بود، به خصوص اگر تغیـیـــر در دیــد شمـا بوجود بیـاورد، با یک موقعــیـــت اورژانســـی روبرو هستیـــد. ” موضوع نگران کنــنده در ایـــن مورد گلوکوم حاد acute glaucoma ( آب سیاه ) یا همان افزایـش فشــار در چشـــم اســت که منجر به قطـع جریـان خون و در نهایت کوری خواهــد شد. ” اگر بخواهــیم به صورت ملموس این نوع درد را توصیف کنــیــم درسـت مثـــل زمـــانــی است که برای دیـــدن فیــلــم به سیـنـــمـــا می روید و بعـد از اتـــمام فیـــلـم از یک محیــط تاریـــک که باعـــث منبســط شدن مردمک چشــمـــتـان شده ناگـهان وارد فضای بیرون شده و نوری که یکباره به چشـمـــتان می رسد باعث ایجـــاد فشار و سردرد ناگـــهــانـی می شود. ”

5. سردرد همـــراه با تمرکـز درد در گیـــجـگـــاه

 

در اغلـب موارد، دلیـــلـــی برای ترس از سردرد وجود ندارد. ولی اگر بیـشـــتر از 50 سال داریـد و سردردتـــان شدیـد بوده و در یک یا هر دو طرف گیـــجـــگـــاهـــتـــان متمرکـز می شود می تواند نشانـه ای از آرتریـــت گیــجـگـاهی temporal arteritis باشد( بیـمـــاری ای که منــجر به التـهــاب شریان های گیــجــگاهـی می شود. ) به خصوص اگر همراه با تاری دیـــد یا تب باشــد بایـد فورا به پزشک مراجعــه نمایـید در غیــر ایـنصورت ممــکـــن اسـت منجـر به از دســـت دادن بیـنـــایی شود.

6. سردرد بر اثــر ضربـــه زمانی که در حال مصــرف داروهای رقــیـق کننـده خون هسـتید

اگـر داروهای رقیق کنـنـده خون مصـــرف می کنیـد و به سرتــان ضربـــه ای وارد شده و دچــار سردرد شده اید ممـکــن اسـت دلیلــش ایــجاد یک همـــاتوم hematoma یا لختــه خون زیـــرجــلدی یا خون ریزی آهـســته درون مغـــز باشد که به خاطــر مصـــرف داروهای رقــیق کنــنـــده ، لختـه نمی شود. این شرایط می توانـد مرگـبار باشـد بنـابـراین بایـد به اورژانس مراجعـه نماییـــد.

7. سردرد مســری اســت

 

اگـــر اطــرافیـــانـتـــان مثــلـا خانواده یا همـــکـاران تان همــزمان با شما از دردی ناخوشایـــنـد شکـــایـت می کنـــنــد ممـــکن اســت نشـانـه ای از مسمومیـــت دی اکســـیــد کربـــن CO2 باشـــد. اگـر با بیرون رفــتـــن از محیـــط سردردتـان بهـتـــر شد بایـــد به سایـرین هشدار داده و درهــا و پنــجـره را باز کنـیـد و به دنبـــال منبع نشـــت CO2 بگـردیـــد.

 

کدام سردردها خطرناک و اورژانسی می باشند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.