تصاویری از کشتار وحشیانه حیوانات به دلیل جرم که مرتکب شدند

کشتار حیوانات از زمان های قدیم رواج داشت و انسان به دلیل اینکه حیوانات جرم هایی را مرتکب می شدند حیواناتی که ندانسته کاری را انجام داده بودند در ملا عام اعدام و سرشان از بدنشان جدا می شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویری از کشتار وحشیانه حیوانات به دلیل جرم که مرتکب شدند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : از آغـــاز اهلـــی شدن حیوانـــات، انـــسـان‌ها با آنــ‌ـها در مزارع و خانــهـ‌ــهایـشان زندگی و آن‌ــها را از سکونت‌گاهـــ‌ـهای طبــیعـــیــ‌ـــشـــان خارج کرده انــد. در جامــعه مدرن ایـن یک امـــر پذیـرفـــتـه شده است که حیوانات براساس غریزه خود عمل میــ‌ـــکنند و اگر اشـــتـــبـاهـــی میــ‌ــکـنـــنـد گنـاهـی ندارند. حیوانات تنــهـا در صورتـــی کشـتـــه میــ‌ـــشوند که تهــدیـدی برای امنیت و سلـــامت باشند. کشـــتن حیوانات مزاحـم و آفــات نیـــز امـری عادی به شمـــار می‌ـرود. اما قوانـــین مربوط به سوء رفــتـــار حیوانــات همیــشه به همــین سادگی نبوده اســت. در گذشتــه در برخـی موارد، حیوانات هم مثل انســان محـاکـــمه میـــ‌شدنـد. حتی حیوانات مجـــرم را محکوم به مرگ میــ‌ـکـردند.

فیـلی به نام ماری

در سال ۱۹۱۶ سیـــرک اسـپارکس در شهر کوچکــی در تنــســـی نمــایـــش اجـــرا میــ‌کـــرد. فیـل ماده سیـرک، ماری، مربـــی جدید خود که مرد لاغـراندامی به نام الــدریج بود را پشت خود حمل میـــ‌ــکــرد. الدریـــج اولیــن روز مربیگری خود را می‌گذرانـد و هیــچ تجــربــهــ‌ــای در آموزش حیوانـــات نداشـــت. وقتی چند هنـــدوانه روی زمـیـــن حواس ماری را پرت کرد، الدریــج با یک قلـاب فلزی او را کتـــک زد تا ماری را مجبور به اطــاعـت کند. این ضربـه دردناک بود و آنقـدر ماری را عصبـانــی کرد که گردن الدریـج را با خرطوم گرفـــت و او را به زمیـن کوبیــد و در مقابـــل جمـعـیـت روی سر او پا گذاشـــت. حضـــار فریــاد می‌ـــکـــشیــدند: «فیـــل را بکــشـــید!» حتی یکــی از آن‌هـــا با تپانچه خود به ماری شلــیک کرد، اما گلوله‌ها نتوانـســتــنــد از پوست ضخیـم ماری عبور کنــند. سیرک اســـپـارکـــس می‌دانــســـت که اگــر با این مســـاله برخورد نکنــد، ورشـــکـــست میــ‌ـشود؛ بنــابرایـــن صاحـــب سیــرک تصمیم گرفــت برای اعــدام عمومی ماری تبلـیــغات کنـــد. جمــعیـت زیـادی برای تمــاشــای اعـــدام او جمع شدنــد. آنــ‌ــهـــا یک جرثـــقیـــل آوردند و ماری را اعدام کردند.

خروس بازل

در سال ۱۴۷۴ خروسی در بازل، سوئیس تخـم گذاشـت. این عمل از نظــر فیــزیـکـــی غیـــرممــکن بود، اما واقــعا اتفـــاق افــتــاد. اگر چنـــیـــن پدیدهـ‌ـــای امروزه اتفـاق می‌افتاد توجه دانـــشــمـنــدان زیادی را به خود جلــب میـ‌ـــکـــرد. امـا در قرن پانـزدهم این عمـــل را شیـطـانـی نامـــیـدنـــد و خروس به خاطر جرمش علیه طبیـعــت محاکـــمـه و زنـده زنده سوزانـــده شد. جلاد سه تخـــم دیـــگـر در بدن ایـن خروس پیدا کرد. در آن زمان اعــتـــقاد بر این بود که اگر خروس تخم بگـذارد، دورگـــه شیـطـان و مرغ است. برخــی هم عقـــیـــده داشتـــند که جادوگران از ایـــن تخـمـ‌ـــهـا استــفاده می‌کــننـــد. نظریه پردازان امروزی معـــتـــقـدند که شایـد ایــن خروس در واقــع مرغ بوده که آن را با خروس اشـــتبــاه گرفــتـه اند، چون دیـــگر هرگــز چنـــین اتــفــاقـــی نیفتـــاد.

لاکپــشــت آیـــداهو

در مارس ۲۰۱۸، یک معـلــم علوم در دبـــیرستان آیداهو به نام رابرت کروسلـند ذهــن واقعـا منزجـــر کنـنــدهــ‌ـای داشـت. او برای تدریس جانوران همـه چیــزخوار، توله سگ بیچــاره‌ــای را به یک لاکــپــشــت بزرگ داد تا بخورد. دانش آموزانـی که شاهـــد این ماجرا بودنـــد گفـتــند که لاکـــپـشــت توله سگ را گاز گرفتــه و همـــه دانش آموزان کلـــاس جیغ و فریاد میـــ‌ـــکردنـــد و از معــلـم خود می‌ـخواسـتــنـــد مانع این کار شود. دانـــش آموزان ادعا کردند که معلـــمـــشـان خوکچـهـــ‌ هنـدی و سایر حیوانات کوچک را هم به ایـن لاکـپـشـــت میـ‌داده است. بررســیــ‌ـــهــا پیـرامون‌ این اعــمـــال ظالمـــانه آغــاز شد. مسئولیــن لاکــپـــشت را زندانـــی کرده و تصــمیـم گرفتـند او را از بیــن ببرنـــد. بعـد از انـــتشار ایـن خبـر، مدرســه تهدیـــد‌ـهــایی از دوستداران سگ دریافـت کرد. بســیـاری از والـدیـن هم خواســـتـــار اخــراج این معلم شدنــد.

سگـــی به نام دورمــی

سانفرانـســـسـیــکو در سال ۱۹۲۱ بسیار متفـــاوت با امـــروز بود. صاحـــبـان حیوانـــات خانگــی به راحـــتی گربه‌ـهــا و سگ هایشان را بیرون رها میـ‌ـــکردنـــد. یک سگ نژاد آیردل تریـــر به نام دورمـی به خاطر کشتن و خوردن گربــه‌ــهـــای شهر دستگیـر شد. یکـــی از وحشـتـــنـاک‌ـتـــرین موارد، گربه مادری بود که در حیـــاط خانـه نشـــسـتـــه و به بچه هایـــش غذا می‌ــداد. دورمـــی وحشـــیانـه او و تعدادی از بچه هایش را کشـــت. دورمی در مجـــموع ۱۴ گربه شهـر را کشـــته بود. در آن زمــان قانون صاحـبان سگ‌ـهای وحشی را موظف کرده بود که بلافاصـــله بعـد از حمـلـــه آنـ‌ـــهـا را بکــشـــنـــد. اما صاحـــب دورمی از این قانون امتـنـاع کرد؛ بنـــابــراین دورمی به خاطـــر جنایاتـــش محــاکـــمه قانونی شد. در پایــان دورمی آزاد شد و قاضی تصـــمـــیم گرفـت قانون اعـــدام اجـــباری سگــ‌ها را حذف کنــند و در عوض گربهـــ‌ــهـــا داخـل خانه بمـــاننـــد.

مادر و بچـه‌ـــهــا

در سال ۱۴۵۷ کودکی در نزدیکی آغلی در فرانـــسه مشغول بازی که یک خوک مادر بزرگ و شش بچه خوک در آن زندگــی می‌ـــکردنــد. متاسـفـــانه کودک در حالـــی که سعی می‌کـــرد با بچــه خوک‌ـــها ارتــباط برقرار کنــنــد داخل آغـــل افتـاد و خوک‌هــای گرسنـه او را با ناهارشان اشتـبــاه گرفـــتـند. می‌توانیـــد تصور کنـید که والــدین این کودک چه عذابــی کشیــدنــد وقتــی فرزنــدشـــان را تکـه و پاره در میــان حیوانات گرسنـه مزرعـه شان پیـــدا کردنــد. در آن زمــان طبـق قانون فرانســـه حیوانات بایـــد قبــل از ایــنـکــه به خاطــر جرمشان کشتـــه شوند، محـاکــمــه میــ‌ـشـدنــد. خوک‌ـــهـا هم به خاطر این قتـل محـــاکمـــه شدنـد. دادگـاه خوک مادر را محـکوم به مرگ کرد، اما بچـه خوک‌ـــها را بخشـیـــد، چون آنـــ‌ها فقط از رفــتار مادرشـــان تقــلــید میـــ‌ـــکنــنـــد.

میـــمون هارتلـــپول

در جنــگ‌ــهای ناپلئونی، یک کشـتی فرانسوی در ساحـــل انــگلــستان، در روستایی به نام هارتــلـــپول غرق شد. وقتــی مردم محــلی برای بررسی کشـــتی رفــتنـــد، یک میمون از آن بیـرون پرید. انگـلـــیـســـیـــ‌هــا داستـــانـــ‌ــهای وحشـــتنــاکـــی دربـاره فرانــسوی‌هـا شنیـــده بودنــد؛ بنــابـرایـــن وقتی ایـــن میـمون پشــمالوی کوچک را دیــدنـد، فکـــر کردنـــد همــان دشـمــنی اســـت که دربـاره آن شنیده انــد. آنـ‌ها فکر میـــ‌ــکردند این میـمون جاسوس است و بایـد آن را اعدام کنـنـد.

گاو‌ها

رابـــطــه گاو‌ها و انـــســان‌ـــها به زمانــ‌ـــهـــای بسیـــار دور بازمیــ‌ـگردد. مســابـــقــات مشـهور گاوبازی انســـان‌هـــای زیــادی را در موقعیت مرگ و زنـدگـی قرار داده اسـت. حتی در دوران مدرن هم انسـان‌ــهـــا هنوز با گاوها مبــارزه می‌ـکنـند. مدارک قانونی از سال ۱۴۹۹ وجود دارد که گاوی در یک روستــای فرانسوی یک پسر ۱۴ ساله را کشت و دادگـــاه محــلی گاو را محـــکوم به اعدام کرد. اســـنــاد تاریخـــی دیـگری نشـان میـ‌دهـد که در سال ۱۷۹۶ طاعون در میـان گاو‌هـــای یک روستای آلــمـــانــی شایـع شد. دامـــپــزشــک محلـی گاو‌های مرده را معـــایـــنه کرد و به گاو نری رسید که با تمـام گاو‌های ماده جفــت گیری کرده و بیــماری خود را به آن‌هـا انـتقال داده بود. ایــن گاو هم محکوم به اعـدام در ملــا عام شد.

موش‌ــهــا

امـروزه کشتـن موش‌ـهـــا و موجودات مزاحـــمـــی که به محــصولات و دارایـــیـــ‌هــای شخصـــی آســـیب و خسـارت می‌رســـانند، کامــلـا طبیـــعـــی اسـت. اما در سال ۱۵۱۹ شهروندان شهر اتـریـشی استلویو در دادگاه جمع شدنـــد تا تصـــمــیـــم بگیرند با حیواناتـی که محـصولاتـــشـان را میـــ‌خورنـد یا در زمـیـن‌ـهــا نقب میـــ‌ــزنــند و حاصـلـخـــیـــزی خاک را از بین میـ‌برنــد چه کنـند. برخـــی افـــراد کشتن ایـــن حیوانـات را ظالمانـه می‌ـــدانــســتند، به خصوص حیوانـــاتـــی که باردار هستـــند یا برای بچه هایـشـان غذا میـــ‌ـــبــرنـــد. مردی به نام هانــس گرینـــبـنر مسئول دفـاع قانونی از ایـن حیوانات بود. او معــتـــقـد بود رفـــتار این حیوانـات بخشـی از طبیعـــت اسـت و مردم شهر بایــد با آن کنـــار بیایند. اما وکیل دادستـان می‌گــفـــت: این حیوانات آنـــقــدر به محصولات آسیـــب رسـانــده اند که برخــی شهروندان به زحـمــت می‌ــتوانــنـد اجــاره زمیـنـشان را پرداخت کنــند. در نهــایت قاضی تصـمیـم گرفت که شهـــروندان می‌ـتوانــنــد حیوانـاتی را که به آنـــ‌هــا خسارت مالی زده‌اند را بکــشنـــد.

در را باز نگـذاریـــد

در سال ۱۴۹۴ زوجی در مزرعــه‌ای متعــلــق به کلیســا در فرانســـه زنــدگــی میـ‌کـــردند. باتوجه به ایـــنـــکـه خانـــه آنـــ‌ها با راهبــان مشـــترک بود در روز‌های گرم با خیال راحت در را باز می‌گذاشـــتنــد. مرد باید به دام‌ــهــا غذا میــ‌ـــداد، همـسرش به کار‌ــهای خانه میــ‌رســـید و فرزنـــدشـــان هم در گهواره‌ـاش خوابـــیـــده بود که گرازی وارد خانـــه شد و به دنـبـــال چیــزی برای خوردن میـ‌ـــگشـــت که به نوزاد رسیــد. خوک شروع به خوردن صورت و گردن کودک کرد. والـدین و سایر ساکـنــان خانـــه شاهـد ایــن صحـنـه خون آلود و وحشـتنـاک بودنـد. گراز دسـتــگیـر و زندانی و سپــس در ملا عام اعدام شد.

تصاویری از کشتار وحشیانه حیوانات به دلیل جرم که مرتکب شدند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.