کشته شدن مدلینگ خوشگل معروف لیزا لین مسترز

مدلینگ معروف زن لیزا لین مسترز در اثر افسردگی در اتاقش خودکشی نموده است و خبر کشته شدنش در رسانه های خبری سوژه داغی شده است این مدلینگ معروف جسدش در کمدی که در اتاق خوابش بود پیدا شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر کشته شدن مدلینگ خوشگل معروف لیزا لین مسترز را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بازیــگـــر زن معروف ۵۲ ساله آمـــریــکـــایــی به علـــت افـــسردگی که داشـــت در اتاقـــپـــرو خودکـــشی کرده و جســد و نامـــه های وی را بعد از چند روز در کمــد اتـاق کشف کردنددر ادامـــه کشف جســـد بازیــگــر معروف را بخوانــیـــد.

کشف جسد بازیــگر معروف

کشــف جســـد بازیگــر معــروف فیـلـم های «نظم و قانون» و «بتـــی زشـــته» در یکی از اتــاق های هتلـــیــدر پرو کشـف شد.«لیزا لیـن مسترز»، هنرپــیشــه ۵۲ سالـــه آمــریکـایــی که برای سفـــریــکـاری در زمــینه مدلــیـنـــگ به پرو رفته بود، در هتـل محــل اقـــامــت خود خودکـشی کرد.

یکـــی از کارکنـان هتـل «نوو موندو»ی لیمــا، روز پنـــج شنـبه جســـد این زن را در کمد اتـاقــش کشـف کرد.گفـــتــه می شود «مستــرز» از افســـردگــی رنج می برده اســت. در اتاق او، دو نامه که در آن به بیــمــاریـروحی او اشـــاره شده و قرص های دیازپـام و ضدافــسردگـی پیـدا شده است.ایـن بازیــگــر در سریال های دیــگری همچون «نظم و قانون» و «زنان استـــپ فورد» هم ایفــای نقــش کرده بود.


کشف جسد بازیـــگر معـــروف در کمـــد اتـاقـــش

بیوگرافی بازیـگـر معــروف مســتــرز

«لیزا لین مستــرز» متولد نبـراســـکا و بزرگ شده ی کارولیـنای شمالی بود. او پس از فارغ الــتـــحــصـــیلیاز دانشــگـــاه به کار گزارشــگـری خبـــر پرداخـــت. او سپـــس به عنوان مدل راهی نیویورک شد و مدرککـارشـنـاســـی ارشـــد خود را در رشــتــه روزنـامه نگــاری از دانـــشــگـاه کلمبـیا گرفت. با این حال فعــالـــیـت هایـروزنامـه نگـاری خود را ادامـــه نداد و در عوض به حرفه بازیگـری و نویسنـدگــی روی آورد.

مستـرز» در سال ۱۹۹۸ در فیــلــم «محــاصـره» روبروی «بروس ویلیـس» و «دنـــزل وانـــشگـــتن» درخـــشید.او در «بتی زشـــته» نقـش مدیر موزه و در «زنان اسـتپفورد» نقـش «کارول وین رایت» را در کنـــار«نیکول کیدمن» بازی کرد. «نظـم و قانون» و «دخـــتـــر سخـــن چین» هم از دیـگــر کارهـای ایـن هنــرپـــیـشـه آمریکـــایی هستـــنـــد.


مســترز

دربــاره فیــلــم نظــم و قانون بیـشـتــر بدانـــیدنظـــم و قانون (به انــگلـــیــســی: Law & Order) یک سریــال تلویزیونی پلـــیـسی آمریـکایــی، اثر دیــک وولف اســتکه از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ از شبکــه انــ‌ــبـی‌ـســی پخـش میـ‌ــشد.

ایــن سریــال دارای ۴۵۶ قسمت است و موضوع آن ماجـــراهای اداره پلــیــس و دادستــانـــی شهـر نیویورک در آمــریـکــا میـــ‌باشــد.

کشف جســـد بازیـــگر معروف
لیزا لیـــن مسـترز

نقد فیـلـم نظم و قانون با بازیگـــری لیـــزا لیـــن مسـترز

مجـموعه تلویزیونی «نظم و قانون» برنامهـ‌ـایـــ‌ــســت که به مسـایل خاص اجتــمـاعــی میـــ‌ــپـــردازد و به همـــین دلــیــلبـســـیار مورد توجه سازمـــانـ‌هـا و نهادهـای اجـــتـــماعـی قرار گرفـتــه اســـت. بازیگـران این مجــموعه در خارج از صحنــهــنمایش هم فعــالــیـت‌های زیادی برای ترویج سلامـــتی و ایمـنی بیـــن مردم می‌ـکـــنـنـــد و به انــجام برخی فعـالیــت‌ــهای اجـــتـمـاعی داوطلبــانــه مشـــهور هستـــند.

این مجموعه پر از هیـــجان و در عیـــن حال احــساسی، دربارهـٔ زنـدگـی و کار دپـارتـمـــان جرایم ویژه پلــیـــس نیویورک است.این دپــارتـــمان که گروهی از کارآگاهان نخــبه در آن مشغول به کار هســتـند، مسوول رسیـــدگــی به پرونده‌هـایــجــنــایــیــ‌ـــســـت که ریـشــه جرم در آن، مسـایـل جنـــســی هستنـــد.

کارآگــاه ویژه، اولیویا بنسون (ماریــسکــا هارگـیـتـــای)، یک کاراگاه با تجـربه و کارکــشـته اســـت.او سرگـــروهی است که کار خود را با همدلی و تخـصص حرفـــهـ‌ـای انـجـام میــ‌دهـد. او خودفـرزند یک تجـــاوز است و همــیشه شاهد رنـج و انـــدوه عمیق مادرش بوده. او همـــیـشه تلاشـــمــی‌کـــند شخـــصاً با قربــانیان ایــن پروندهـ‌ـهای ویژه، ارتـبـاط برقرار کنــد.

در سال ۲۰۱۱، هارگــیتای (کارآگـاه بنسون)، برای ششمــین بار نامـــزد جایزه امـیبـهـــتریـن بازیـگـــر شد. او در سال ۲۰۰۶ برنـــده ایـن جایزه شده بود.
لیــزا لین مسـترز بهتـریـــن بازیگـر زن در سال های مخـتـــلـف

هم چنین در سال ۲۰۱۱، او برای ششمین بار به خاطــر بازی خوب و برجسـتـــه خود در نقش کارآگاه بنسون،ــنامزد جایزهــاسـ‌ای جی شد. هارگیتــای در سال ۲۰۰۹ برای دومیــن بار نامزد جایـــزه گلدنـــ‌گلوببهتــریــن بازیــگر زن شد. او در سال ۲۰۰۵ برنــده همــیــن جایزه شده بود.

کاپـیـتــان دونالــد کراگــن، (دن فلارک) بر واحد جرایــم ویژه نظــارت میــ‌ــکنــد. او با این‌کـه سختـ‌ـــگــیر اسـت امــا رویکـــردی

حمایـــتـ‌گرانـــه دارد و از تیمـ‌اش، به ویژه هنــگامـــی که با چالش‌های بسـیـار پیچیـده‌ای روبرو هستـنــد، حمایـــت میـ‌کـــند.

کارآگاه جان مانـــچ (ریــچـارد بلزر)، که از بالتـــیمور منـــتـقـــل شده، ویژگیـ‌ــهـای خاصـی دارد. ماننـــد شوخ‌طـــبـعی، داشتن روحیـــه تئوری

توطئه یا توطئه انـــدیـشـــی و مهارت در تحقـــیـق به شکـــل نامحسوس. این ویژگــیــ‌ـــهـا او را یه یک جفـــتــِ خوب برای مانـــچ تبدیل کرده.

نیـک آمــارو و آمــاندا رولینــز، دو کارآگـــاه جدید در ایــن گروه هســتــند که از تجـــربیــات کارآگاهــان ارشــدبهـره می‌ـــبرند اما با ایـن‌ـحال اســتـعــداد و مهـــارت خاص فردی خوبی هم در تحـقیــقــات دارند.آنــ‌ـــهــا گاهی از نظـــر احـساســی، با پرونده‌ها بسـیـار درگیر میـ‌ـشوند.

کشته شدن مدلینگ خوشگل معروف لیزا لین مسترز + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.