کشف اندام جدید محققان در بدن انسان

اندامی جدید که توسط محققان کشف شد این اندام در زیر پوست بدن می باشد تا الان کسی به وجود این اندام باعث سم زدایی در پوست بدن می شود و بیشتر از مایع بدن استفاده نموده و کار می نماید آب می تواند باعث کارای بهتر این اندام شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر کشف اندام جدید محققان در بدن انسان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: ساخـتارشبکـه‌ــای جدیــد،یک‌سوم آب بدن را داشتــه و نقـش مهمـی درمـــتاسـتازسرطـــان وچروکی پوست داردپس از قرنـــ‌ــهــا پژوهش، انـــتظـــار می‌ـــرود که پزشــکـــان، بدن انســان را ماننـــدکـــفـــ‌ــدسـت بشنـــاسند؛ــبنابــراین احـتمـالا شگـــفت‌زده خواهــیـد شد وقتی بفهـــمید که بهـــ‌شکـــلـی کاملـــا‌ اتفـــاقی، اندام تازه‌ـایدر بدن ما کشف شده است.
اندامـــی تازه در بدن

پژوهشـــگران ساختــار تازهـ‌ـــای را در بدن کشف کردهـــ‌ـــانـد. این ساختاربـیش از آن‌ـــکــه به «بافت» شباهـــت داشــتـه باشد، خصوصیـات یک «انــدام» را دارد، می‌تواندبــخـــش بزرگی از آب بدن را در خود جای دهد و علـاوه بر آن، منشـأ «لنف» (مایــعـــی که وجودآن برای عمــلـــکــرد صحیـــح سیـــســتـــم ایـمنی بدن ما غیرقـابــل‌ـــاجتنــاب است) باشــد.

به نظر می‌ـرســد این ساخـــتـار شبکـهـ‌ـای که مجموعه‌ـای از کانال‌های ممـلو از مایـع اســـت،همــان‌ـقـــدر که نقش تعـــیـــیـــنــ‌کـننده‌ـای در حفظ سلامــتــی ما دارد، میـــ‌ـــتوانـد به گســـتــرش سریع بیماری‌ـها در بدن دامـن بزنــد.

کشـــف انــدامی تازه در بدن انسان که عامـل متـاســتاز سرطان و چروک شدن پوست اســت

ایـن ساختار تازهـ‌ــکشـف‌ـشـــده، خود را در یک یا چند نقطه از بدن ما محدود نکـــرده و می‌توانآن را در حالـــی که دورتــادور ششـ‌هــا، دستــگاه گوارش و حتـی پوست ما را پوشانـــده اسـت،ـــمشاهـده کرد. پیـش از این تصور میــ‌ـکـــردیـم که شبکهـ‌ـای سخـت و مقاوم از پروتئین‌هــا اندامــ‌ـــهــایــمـا را در برگـــرفـتـه؛ امـا در حال حاضر می‌ـدانـــیـــم که ایـــن شبـــکه شامـــل حفــرهـ‌هــایــی پر از مایع استـکــه نهـ‌تـنـــهــا به حفـظ ساخـــتار ارتـــجــاعــی آن کمک می‌کننـــد؛ بلکـه به مایـــعـات بدن ما اجـازه میــ‌دهـــنــد آزادانــه جابه‌ــجــا شوند.
منشأ آب میان‌بافـتــی

پیـــش از این نمــیــ‌دانســـتــیــم حدود یک‌سوم از آبـــی که در بدن ما وجود دارد، کجــای بدن قرار گرفـتـــهو تنــهـــا به توضیـح آن در قالـب «آب میــان‌بافتی» بسنـده می‌کـردیـم. بررســـیــ‌ـــهـا نشـــان میـ‌ـدادبخشی از آب موجود در بدن ما درون سلول‌ـــهــا قرار گرفــتـــه و بخـــشـی دیگر درون رگــ‌ـــهــایــمـا در حرکت است؛ اما برای آب باقی‌مانده توضیحـــی وجود نداشت. پژوهشگران بهـــ‌ـتازگــیـــتوانسته‌ـــاند توضیحـی دقـیـــق برای منشـــأ ایـن آب میـــانـ‌بافـتی و نقـــش غیرقــابـــلـــ‌ـــانــکــار آن در بدنـمـــا بیــابنـد و در مقالـه‌ای که در «سایــنتیفیک ادونســـز» منتشــر شده، آن را اندامی تازه معـــرفــی کردهـــ‌ـــاند.پذیـــرش ایـــن ساخــتــار به عنوان اندامـی تازه نیــازمــند بررسی‌هـا و تحقـیقـات بیــشـــتـــری اســـت؛اما همیــن حالـــا هم میـــ‌ــدانـــیم که یک بافـت یا اندام تازه در بدن ما کشـــف شده است.

پژوهشگــران دانشــکده پزشـکـی دانـشـگـاه نیویورک به سرپرســـتی «نیــل تِـیـــز»، پاتولوژیــسـت،ـزمــانی که داشتند طبق برنامـــه از قبـل تعــریفــ‌ـشده، آندوسکوپی روی بیمـاران انجــام میـــ‌ــدادنـد،ـمتوجه شدند که ساخـتار اطـــراف مجــرای صفراوی که از نظر آنـ‌هـا می‌ـــبــایــســت جامد و متـراکم باشد،طراحــی متـفاوتی دارد. آنـ‌هـا از دستگــاه خود برای بررسـی پوست بیـــنـی استــفاده کردند و به نتایـــج یکــسانـــی دسـت یافتـــند.


کشـــف اندامـــی تازه در بدن

ارتبــاط با بیمـــاریــ‌هـای مخـتـــلــف

پژوهشگــران میــ‌ـگوینـــد که وجود ایـن انـدام به خوبی میــ‌ـتواند علت متاســتــاز سرطان را در اندامـــ‌هـایــیــکه هیـچ ارتباطـی با یکـــدیــگـر ندارنــد، توجیـــه کند و علاوه بر آن، نشـان دهــد که چرا پوست فرد با پابه سن گذاشـتــن، شروع به چروک شدن میـــ‌کــنـد. حدس آن‌ـها ایــن است که ایـــن کانـــال‌ـهــا در طور زمــان جمـــع شده و کوچک‌ـتر می‌ــشوند.

چرا تاکنون ایـن ساخـتـار کشف نشــده بود؟

به یک دلیـــل بســیــارساده! محقـــقان برای بررسی هر بافـت یا انـدام، برش بسـیارنــازکی از آن تهیـــه میـــ‌کـنــندو پس از رنـــگ کردن به کمــک مواد شیـمـــیـــایی، نمونه را زیــر میکروسکوپ مورد بررسی قرار دهند.این فراینـد باعث میـــ‌ــشود آبـــی که پیش از این درون حفره‌هـــای کلــاژنی ذخیـــره شده بود، خارج شده و بافت، خشک شود.

تِیز میـ‌گوید: «این کشـف تازه می‌ـتوانـد دنـــیــای پزشــکی را متـــحول کند. شایـــد روزی برسد که تهــیـــهـنمونه‌ـهایــی از آب میــانــ‌ـــبـافتی به یک ابزار تشخیـــصـی بســـیاردقــیـق تبـــدیل شود.»
نقـــش آب بدن

درباره آب بدن بیـشـــتر بدانـــیــدوجود آب در بدن تاثیـرهــای مفـیدی بسیـــاری بر سلامــتی دارد. آب سموم بدن را خارج می‌ـــکـنــدو به بیـــان دیگــر از بدن سم‌ـزدایی می‌ـــکـنـــد. وجود آن برای حیـــات مفاصـل، اسـتـخوان‌هــا و انـــدامـ‌ـهـــابسیار حائز اهمـیت است. وجود آب سبب طراوت و شادابی پوست میــ‌شود.

یکـــی از مهـــمـــ‌ـــترین وظیـــفـــهــ‌ـــهای آب در بدن تعــدیـل دمـای است. آب گرمای بدن و سموم را بهصورت تعـــرق یا ادرار خارج میـ‌کـنـد. در واقـع، بر اثر عرق کردن، سطـح پوست کمـی خنک میـــ‌شودو دمــای عمومی بدن کاهش میـــ‌ــیابــد. اگـر آب کافی به بدن نرسـد، بدن نمی‌توانـــدتعــرق کافی داشــتـــه باشـــد و به همـــین دلـــیـــل دمای بدن افزایـش میـــ‌ــیـابـــد.

آب بهــترین تغــدیـه برای سلول‌ـــهای بدن محــسوب می‌ـشود. مواد مفـــیـد و مغذی در بدن مابـــه کمک آب در جریـان خون و رگــ‌ــهای بدن به حرکت درمـی‌ـآیـــند و به نقاط مختلف تغــذیـهـــ‌ـرسانیــمـیــ‌کنند. مواد زائد در بدن از طریق آب از ادرار خارج میـ‌ـــشود. از طرف دیگــر، وجود آب برای مغـز، ستون فقرات، مفتصل و بزاق دهــان لازم است.

کشف اندام جدید محققان در بدن انسان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.