کشف بی نظیر ۶۰ هزار سازه مایا با لیزر

سازه های مایا که سال ها پیش در آمریکا پنهان بود با نقشه برداری لیزری کشف و شناسایی شد که دانشمندان از این کشفیاتشان بسیار خوشحال می باشند این ساختمان ها 60 هزار ساله می باشد و همچنان همگی سالم هستند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر کشف بی نظیر ۶۰ هزار سازه مایا با لیزر را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : تـمدن باســتـــانــی مایـا قرن هاســـت که یک راز باقی مانـــده، چون جنگل‌هـــای انبوه آمریکای مرکـزی کاوش و حفاری در ایـن منطقـه را سخــت و نامــمکـن کرده است.

امــا اکـنون گروهی از دانــشــمــندان دور هم جمع شده و با اســـتــفـاده از تکنولوژی پیـشـــرفـتــه توانـــســـته‎ـــاند بیش از ۶۰ هزار سازه مایـا را کشف کنــنـــد که قبـــلــا شنـــاخته نشده بود. ایـن کشف بی نظیر همــه تصورات قبـلــی باســـتان شنــاسان درباره این فرهنـگ باسـتـــانـــی را تغییـــر می‌دهــد.

با اســتفاده از تکنولوژی لیـــزر، حدود ۲۰۰۰ کیلومتر مربع از جنـــگـل گواتمـالــان با هواپـــیمـــا بررسی شد. ایـن تکــنولوژی به محــققان اجـازه می‌دهد زیـر تاج انبوه درخـتان را که شهــرهــای مایایی قرار دارنـــد را ببـیــنـــند. شهرهایی که بسیـــار گستـــرده‌تر از سکونتــگـاه‌های ایـزولهـــ‌ــای هستـــند که قبـلـــا فکـــر می‌کردیــم مایـــاهــا در آن سکونت دارنـد.

ایـــن شهـــرهـای گستــرده میـــ‌ـتوانــسـتــنـد بیــش از ۲۰ میـــلیون نفــر را در خود جای دهـــنـد در حالی که قبـــلـــا تصور میـــ‌ــشد یک تا دو میلیون نفر جمـــعـــیت باشـنــد. این کشــف مایــا‌هـا را نه تنها از نظر جمعـــیــت بلــکه از نظـــر پیچیـــدگی، در رده تمـدن‌هـــای مصــر یا چیـــن باسـتان قرار میــ‌ـــدهـــد. اکنون ۲۰ هزار کیـلومتـر مربـع دیگـر وجود دارد که باید کشـــف شود و احـــتــمالا صد‌ـهـــا شهـر مایایــی دیگـر کشف خواهـــد شد که نمـیـ‌ـدانــستــیـم وجود دارند.

دادهـ‌ها نه تنهـــا نشـان می‌ــدهد که مایا‌ـهــا در شهـرهـای متــصــل به هم زندگـی می‌ــکــردند، بلـــکه بزرگــراهـ‌ـهای مرتفــع، اســتحکـــامات و مزارع وسیـعی هم می‌ـسـاخــتنــد. در واقع به نظر میـــ‌ـرسد آنــ‌ـهـــا طوری مدیریت می‌ــکـردند که بتوانـنــد در مقیاس صنعتی غذا تولیـد کننـد. امــا دانشــمــندان تازه اول راه هستنـد و هنوز مناطـق و داده‌ــهـای زیـــادی برای تحـقـیـــق و بررسی وجود دارد.

کشف بی نظیر ۶۰ هزار سازه مایا با لیزر

کشف بی نظیر ۶۰ هزار سازه مایا با لیزر + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.