کشف جنازه کودکان بی قلب در کشور پرو

جنازه کودکانی که قربانی خدایان در پرو شدند باستان شناسان کشف نمودند این کودکان قربانی و بعد قلب آنا را سینه برداشته و زیر پای خدایان انداخته اند این کشف در جهان بی سابقه می باشد و یک جنایت بسیار بزرگی می باشد درادامه تصاویر و جزئیات بیشتر کشف جنازه کودکان بی قلب در کشور پرو را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: طــبـق گفـته باســـتان شنـاسـان ، قفــسه سیـــنـه کودکان با اســتفـاده از یک چاقوی مجـــلســی ،شکافـــته شده بودنـد و این گونه گمـــان می رود که ممـکـن اســت سعی بر خارج کردن قلـب این کودکـــان داشـــتــه اند .محـــققـان همچـــنـیــن برخی ردهــا که در طی این سال ها در شهـر چان چان(واقـع در پرو) باقـی مانـده انـد را ردیـــابـی کردنـد و متوجه شدند که این کودکان برای مرگ خود پیـــشـرو بوده انـــد.این کشف در نزدیکی مرکــز تمدن باســـتان کیـمو (Chimú)در نزدیـــکی ترویجـــلو(Trujillo)، پرو واقع شده اســت.

اسکلت کودکان 5 تا 14 ساله

بیش از 200 لامای دیگر(نوعی شتر) در کنار این کودکان در همان زمان و همان محل ، کشته و دفن شده بودند، همچنین اینگونه توسط باستان شناسان پیش بینی می شود که مقامات این جوانان و کودکان را به عنوان قربانی به خدایان خود ارسال می نمودند تا از سیل ها و طوفان های ویرانگر زمان خود جلوگیری کنند.
پروفسور گابریل پریتو، از دانشگاه ملی Trujillo ، که در زمان پیدا شدن این اجساد در محل حضور داشت ، گفت:”آنها بدون شک خدایان خود را مهم ترین چیز می دانستند و لاماها تنها حیوان هایی بودند که خاصیت باربری برای آنان داشتند و به نحوی بخش مهم اقتصادی آن قبیله و قوم بودند”.

این کشف در نزدیکی مرکز تمدن باستانی کیمو در نزدیکی Trujillo واقع در پرو انجام شده است و پروفسور گابریل پریتو گفت که تمام کودکان در نزدیکی ساحل دفن شده بودند و این در حالی بود که لاماها در نزدیکی کوه ها دفن شده بودند و در ادامه وی افزود که در آن زمان بجز این کودکان ، تعداد زیادی از مردمان در این منطقه قربانی شده اند.
کار حفاری محل دفن کودکان در سال 2011 آغاز شده است و اما یافته ها فقط توسط National Geographic منتشر شدند که این امر به تامین مالی حفاری کمک کرد همچنین Jeffrey Quilter ، مدیر موزه باستان شناسی در دانشگاه هاروارد ، از آن به عنوان “کشف قابل توجه” یاد کرد اسکلت های خرد شده ایی که بر روی آنها مقداری ضایعات وجود داشتند در تصاویر دیده می شود.

قربانی شدن بیش از 200 لامــای جوان در کنـار اجساد کودکان

همچــنیــنQuilter گفت:”گزارش هایی از قربـــانـــیان ایـــن حادثه نشان دادنـــد که تعــداد زیادی از افـــراد اعــم از کودکــان و بزرگــسالـان دفن شده اند امــا قبول ایــن اعداد کمی دشوار اسـت چرا که شایـــد در آن اغراق شده باشـــد” اینـک Quilter مدیریـت گروهی از محققـیـن را برعــهده دارد تا بتوانند رابطـــه ایـــی بیــن نمونه های DNA آنـــها بیــابـــنــد. با ایـن حال چنــدیـــن فرهنـــگ باســـتـانـی از جمـله مایاهــا، آزتـــک ها و اینکـــاهـا فداکـــاری های انــسانی را انـــجام داده انـد، اما فداکاری انبوه کودکـان به ندرت ثبت شده اســـت و ایـــن کشــتـــار در تعـداد انبوه و بسـیار زیـــادی اسـت.

کشف جنازه کودکان بی قلب در کشور پرو

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.