کشف حجاب فاطمه حقیقت جو نماینده مجلس ششم

فاطمه حقیقت جو نماینده مجلس ششم در آمریکا کشف حجاب نمود او چند سالی است در امریکا زندگی می نماید امروز با پوششی متفاوت عکسی را از خود منتشر نمود و اعلام کرد زنان حق دارند نوع پوشش خود را انتخاب نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر کشف حجاب فاطمه حقیقت جو نماینده مجلس ششم را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش «فاطـمــه حقیقت جو» نمایــندهـــ‌ــی محـجبه‌ی مجلس ششـــم که در آمـریـکا زندگــی می‌ــکــنــد، کشف حجــاب کرد. او چنـــد ماه پیـــش نیـــز اعــلام کرده بود که پس از طلــاق، به نوعی ازدواج سفید کرده است.

به گزارش سایت دانستن : حقـیـقــت جو در یادداشتی تلـگرامــی به همـراه عکســی که موهای خود را پوشش نداده، با بیــان این نظر که «حق انـتخــاب پوشش حق مسلم زنـان است»، برخورد با «زنـان نابـــاور به پوشش اسلـــامی» را محکوم به شکســـت خوانده و نوشتـــه است: «نافــرمانــی مدنـــی و مســالمــت آمـیز زنـان علـیه حجـاب اجـبـاری بیـــش از پیـش ضرورت تجــدیــد نظر در قانون مجازات پوشش اجـبــاری را نشــان میـ‌دهـد».

وی افــزوده اســت: «من، فاطمه حقـیـــقـت جو، اعلام میـ‌ــکـنـم در حمـایــت از حق انتخــاب زنــان و در محکومیـت هر گونه [محــدودیت] علــیه زنـانـی که مخــالـف حجـــاب اجـباری هستـنـــد که با نا فرمـــانــی مدنــی و تحـمــل هزیـــنـــه‌هـــای سنـــگـــیـــن در صدد رســانـــدن صدای خود به مردم و مسوولان کشور هسـتند، روسری از سر خود بر میـ‌ـدارم. من مسـلـــمـانم و از سال ۱۳۸۴ که به آمــریــکـا مهاجـــرت کرده‌ام به انتخـــاب شخـصی خودم با روسری در محل کارم، میـــهـمــانـــی‌ـــهـا و گردهمایـیــ‌ــهـا حاضر شده‌ام، اما همواره مخــالـــف اجـــبــار حجـاب میــ‌ـــبـــاشــم».

حقـیـقت جو با اشــاره به نگــاهـــ‌ـهــای متـــفـاوتی که به حجاب در اسلـام وجود دارد اشـاره کرده و نوشتـــه اســـت که گویی برخــی «موظفـنـد به زور زنـــان را به بهــشـــت هدایـت نمایـنــد».

وی ابراز عقــیـــده کرده اســـت: «بعـــضی حجـاب را مساوی عفاف تلقـی می‌کـنــنـد و بی حجــابـی را بی عفتــی می‌ـــدانـند. در حالـیـــکــه حفظ عفاف لزوما مستــلزم رعایــت حجـاب شرعــی نیســت. یک زن میـ‌تواند محجـبه امـــا غیـــر عفـــیـــف باشد و یک زن بی حجاب امــا با عفــت باشد. همـچنین عفاف مخـــتـــص زنـــان نیـــست. تمامـی اعـــضای یک جامعهـ‌ی سالـم زن و مرد باید دارای عفاف باشنـد».

ایـن نماینده‌ـــی مجلس ششم مجلس شورای اســلامــی، با بیان ایـن نظر که «حجــاب در ایــران بشدت سیـاســی و جامعــه را بیــش از پیـــش دو قطبـی نموده است»، ضمـــن انتــقاد به اجـــبــار در حجـاب، به دورهــ‌ـی رضــا شاه در کشف حجـاب اجبـــاری اشـــاره کرد و در نقد آن نوشت: «از یکسو کســـانی با حکـــم حکومتی، چمـــاق، تحقیــر و توهیــن حجـــاب از سر زنان برکـــشیـدنــد. بعــد از گذشـــت ۸ دهه، عده ای هنوز به حکـــم حکومتــی رضـا شاه افتخار میــ‌ـکــننـــد و حجــاب را سمـــبــل عقب افتــادگی، و نه سنـــت تلـقـی می‌کـننـد و گرچـــه دم از آزادی و دموکراسی میـ‌ـــزننــد، تحـمــل حق انــتـخـــاب یک زن محـــجبـه را ندارند و برخورد تحـقـیــر آمیز و توهیـن آمیز با زنان محــجــبــه میـــ‌ـــکـــنـــند».

عضو فراکــســـیون اصــلـــاح طلـبــان مجلس ششـــم، همـــچـــنـــیـــن نوشته اســـت: «من از زمـــانـی که نمــایـنــده مجـــلس بودم گرچه باورمنــد به حجـــاب بودم، از حق زنان برای انتــخــاب پوشش دفــاع نمودم و در مصـاحـــبــهــ‌ـهـای مکـرر بر این حق تاکـید کردم. الان نیــز به عنوان یک زن ایـرانــی مسلــمان و مومن از حق انـــتـخــاب پوشش زنان دفـــاع می‌ــکــنــم».

حقیـــقـــت جو در بخــشـــی دیگر از ایـن یادداشـــت نوشت: «از خواهــران و برادران نمــاینــده مجلــس درخواسـت می‌کـــنــم که شجـــاعـــت و تدبـــیر نشـــان داده و در پاسخ به تقـــاضــاهـــای قشر وسیـعــی از جامـعـــه، قانون مجازات اســـلامی در خصوص بی حجابـــی را اصلــاح نمــاینــد».

خانم حقیـقــت جو که مقــیـــم آمـریکــاست، تابـــســتان سال گذشتـه گفـــته بود که پس از سیـزده سال زنــدگـــی مشـــترک طلاق گرفـتـــه «و الان بدون ایـــنـکـــه رسماً با کسی ازدواج کرده باشم با یک آقـایی دارم زنــدگی میـ‌ـــکــنــم و بیشـتــر در واقــع میــ‌ـــخواهـم ببـــینم که ما به درد هم می‌ـخوریـــم یا نمیــ‌ــخوریــم»

کشف حجاب فاطمه حقیقت جو نماینده مجلس ششم

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.