کمبود ویتامین D،تنهایی باعث زوال عقل در افراد می شود

زوال عقل یکی از بیماری های در دوره سالمندی سراغ افراد می آید و با کمی با آلزایمر تفاوت دارد تنهایی و نداشتن همدم می تواند یکی از دلایل زوال عقل باشد افزایش وزن و قند خون هم می تواند یکی از علت های این بیماری باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر کمبود ویتامین D،تنهایی باعث زوال عقل در افراد می شود را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : «با هشـت عامل خطـــرآفـریـن که برای کاهــش خطـــر ابـــتلا به شرایـــط کشـــنــده زوال عقل باید از آنـهــا پرهــیز کنـیــد، آشـــنا شوید»

«ابــتـــلا به بیماری آلـزایمر یا اشـــکــال دیگـر زوال عقـــل، حداقل اگـــر عمری طولانی داشـــتـــه باشــید، ممکـــن اســـت اجـــتــنــابـــ‌ناپــذیـر به نظر برســـد. در شرایطـــی که آمـــار و ارقـــام ابـــتلـا به زوال عقل هشداردهــنـــده هسـتــنــد امـــا اقــدامات بسـیـــاری را میــ‌توانید انجــام دهیـد تا خطر ابــتـلــا به این شرایــط را کاهــش دهــیـــد.

عامل کلـــیـدی که باید مد نظــر قرار دهـید بر پایـــه یک سبـک زنــدگی سالم شکل می‌ـگیـــرد. اگــر چه ژنـــ‌ــهــای شما به احتمال زیـــاد نقشـی مهم در ابتلا به زوال عقـل – مجموعه‌ــای از علـائم که شامـل از دست دادن حافـظه و دشواری در صحـــبــت کردن یا نوشتن به روشی یکـپـارچـــه، شنـاخـتن افـــراد و مکــانــ‌ـــهای آشنـا و انجـــام وظایـف روزانـه میــ‌ـــشوند – یا عدم ابـــتــلــا به آن ایـــفــا کنــنــد، مراقبــت از خود نیز عاملـی کلـیـدی است.

در ادامـه هشت عامـــل خطــرآفرین که برای کاهش خطر ابتلـا به شرایط کشـنده زوال عقــل بایــد از آنهـا پرهیز کنیـــد، معرفی شدهـ‌ـــانــد.

افزایش وزن

اگر وزن شما به طور پیوسته در حال افزایــش است، باید ایـن روند را متوقف کنــیـــد. بنــا بر نتایج مطـالــعهـ‌ـــای که در نشـــریــه پزشــکی Alzheimer’s & Dementia منـتـــشر شد، افرادی که از شاخـــص توده بدنی (BMI) بیــشــتـــر برخوردار هســـتــنــد، نســـبـت به آنهـایـــی که وزن عادی دارند، احـــتمـال بیشــتری دارد به زوال عقــل مبتلـا شوند. هر پنـــج واحـــد افـــزایـش در شاخص توده بدنــی، خطر ابـتلا به زوال عقل را به میزان یک سوم افزایــش می‌ــدهــد.

افــزایش قنـد خون

دیابـت نوع ۲ کنـــتـــرل نشـده دیرزمانی است که با ابتلا به زوال عقل پیوند خورده اسـت، زیرا قنـد خون افزایش یافــتـــه به تمــام انـــدامــ‌ـهـای بدن انـــسان، از جملـه مغـــز آسـیب وارد میـ‌ــکند اما حتــی افزایش اندک در قنـد خون نیــز می‌توانـد مشــکلــ‌ـــآفرین باشـــد. نتـــایـج مطـــالعهـــ‌ای که در دانشـــگاه هاروارد انــجــام شد و در نشریه New England Journal of Medicine منــتــشـــر شد، نشـان داد افـرادی که میـــانگــین قنـد خون آنهـــا ۱۱۵ میلیـ‌ــگرم در دســی لیــتـر – محـــدوده پیـــشـــ‌دیابت – بود، نسبـت به افــرادی که قند خون عادی داشتند، ۲۰ درصد احـــتمـال بیشتـــری داشـت تا به زوال عقــل مبتــلــا شوند.

افــزایـش انـدک در سطـــح قنــد خون میـــ‌ـــتوانــد با الــتهاب همراه باشــد که به مغـــز آسـیب وارد می‌ـــکـند. اگـــر بیــش از ۴۵ سال سن داریـــد، برای حصول اطمـــیــنـان از ایـــن که در محـــدوده پیش‌دیابـــت یا دیـابــت قرار ندارید، هر ساله قنـد خون خود را آزمـــایـش کنـیـــد. اگر اضـافهـــ‌وزن دارید یا با عوامــل خطــرآفــریــن دیگر مواجـــه هســتیـد، این کار را از سنـــین پاییــن‌ـتــر آغــاز کنـــید.

کمـ‌ـتـــحرکـــی

ورزش موجب میـ‌ـــشود تا سطوح فاکتور نوروتروفیک مشـتـق از مغـز (BDNF)، پروتئینـی که از مرگ سلول‌هـای مغـزی موجود پیـشگـــیری کرده و به تولید سلول‌ـهای جدیــد کمــک می‌کـند، افــزایــش یابـــد. نتــایج مطالـــعــه‌ـای که توسط پژوهشگـران دانشـــگاه بوستون انـجام شد و در نشریــه JAMA Neurology منــتـشــر شد، نشان داد، افرادی که بالاتــرین سطوح BDNF را دارنــد، کمتــریـــن میزان ابتــلـا به زوال عقـــل را تجـربــه میـــ‌کنـنـد.

اگـر کمـ‌ـتحرک هستید، نگران نشوید زیـــرا هیچــگـــاه برای آغاز مســـیـر افزایـش فعالیـت جسمــانـی دیـر نیـــســـت. بنـابـر مطـــالـــعــه دانــشگاه بوستون افرادی که بیـش از ۵۰ سال سن داشـته و مشـــکلـات حافـظــه را گزارش کردنــد امــا حدود ۹۰۰۰ گام در هفـــته پیـادهــ‌ــروی میـــ‌کـردند، هم از نظــر حافـــظه و هم توانـــایـــی شناخـتـی نســـبـــت به گروه کنترل بهبود بیـشــتری را نشـــان دادند. شمـــا میـ‌توانـــید تنـهـا با ۳۰ دقیقــه ورزش با شدت متوسط تا شدید (مانند پیـــادهـــ‌ـروی سریـع) در روز از فواید تحـرک بدن در مقـابـــلـه با زوال عقـل بهـــره‌ـمند شوید.

مصرف ناکـــافــی از مواد غذایــی حاوی چربـی

مصــرف چربی لزوما موجب چاق شدن شما نمیــ‌ــشود و حتی ممکن اســـت از بدن و مغـــز شما نیــز محافظــت کنــد. افـرادی که یک رژیـــم غذایی با محـتوای چربی زیاد را دنــبال می‌کنند به طور معـمول کربوهیـــدرات، به ویژه کربوهیــدرات‌ـــهـای پالـایـش شده، کمتــری مصــرف می‌کــنـند. مصـــرف کربوهیـــدرات میـــ‌تواند موجب التهـاب و در نهایـــت زوال عقل شود. نتـایـج مطـالـــعــه‌ــای که در سال ۲۰۱۲ توسط کلیــنیک مایو انجــام شد، نشـــان داد، افـــرادی که چربـــی بیــشتری مصـــرف می کنـــنــد – یک سوم از کل کالریـــ‌ـهـای دریـــافــتـی – در مقایـــسه با آنـــهـــایـی که سهــم چربـی در رژیـم‌ـــهای غذاییـ‌شـــان کمــتر از یکـ‌ـــچـهــارم بود، ۴۲درصد احــتـمـــال کمــتـری داشـت اختـلــال شناخــتـــی را تجــربــه کنــند.

کمتــر از ۵۰ درصد از کل کالریـــ‌ـــهـای دریـافـتی خود را از مصـــرف کربوهیـدراتــ‌ـــهــا تامیـــن کنـید و بر چربـــیــ‌ـهـــای سالــم، دوستــدار قلب و تقویت‌ــکـنـنده مغــز ماننـــد آنهایـی که در روغن زیــتون، بذر کتان، مغزهای خوراکـــی و ماهیـــ‌ـــهای چرب یافت می‌شوند، متمـرکـــز شوید.

کمبود ویتـامـــیـــن D

افــراد بسـیـاری به میزان کافــی ویتامیـــن D دریــافت نمـیــ‌ـکننـد و ایــن در شرایـطـی اســـت که نیــاز به ایـن ماده مغذی با افـــزایـــش سن بیـــشتـر نیـز میــ‌شود. مقدار مصرف توصیهــ‌شـــده روزانــه برای ایــن ویتامـین ۶۰۰ واحـــد بیـــن‌ــالمللی برای افـــراد کمـــتـر از ۷۰ سال و ۸۰۰ واحـد بیـن‌الـملــلـی برای افـــراد پیـرتـــر اســـت. ویتـــامیـن D برای طیف گسترده‌ای از فعالیـــتـــ‌های بدن نیـــاز است و سلـــامت مغـــز نیز در میـان آنـها قرار دارد.

نتایج مطالـعه‌ــای که در نشریه Neurology منــتشر شد، نشــان داد که خطر ابتــلـا به زوال عقـل در افرادی که از کمــتــریـــن سطوح ویتامیـن D برخوردار هستــنـــد، نسـبـت به شرکت‌ـــکــنــنـدگــانـی با بیــشـــتـریــن میـزان ایـن ویتـامیــن ۵۳ درصــد بیشتر بوده اســت و میـزان خطــر برای افرادی که به شدت با کمــبود ویتـــامــین D مواجه بودنـــد تا ۱۲۵ درصـد افزایش داشــت.

مصـــرف نوشیدنــی های رژیــمی

نتــایـــج مطالعـهــ‌ــای که توسط دانشگاه بوستون انـجـام شد و در نشــریه Stroke منــتشر شد، نشان داد، افـــرادی که روزانـه حداقل یک نوشیدنی شیریـن شده با شیــریـنـ‌کننـــدهـ‌هـای مصـنوعی را مصـرف میــ‌کننــد، در مقـــایـــسه با افـرادی که از مصرف ایـن نوشیدنی‌ــهــا پرهیـــز میـ‌کـننــد، تقریـــبا سه برابـر احـــتمال بیـشــتـری دارد طی یک دهه به بیـماری آلـــزایمر مبـتـلا شوند. مصــرف روزانــه نوشیـدنی‌هـــای شیریــن معمولی یا رژیمی با حجـــم مغـــز کوچک‌ــتــر پیوند خورده است.

نوشیدنـــیـــ‌های شیریـــن (چه دارای شکـــر یا شیـــرین‌کـننـــده مصــنوعی باشنـــد) به نظــر می‌رســد محـــرک التـهــابی اسـت که به مغـز آســـیب می‌زنـــد. همـچـــنیـــن آنهـا ممـــکـن است زمــیـنـــه‌ـسـاز ابــتلـــا به بیــماریــ‌ــهـایــی ماننــد بیــماری قلـبی و دیـــابـت نوع ۲ شوند که خطـر زوال عقـــل را افــزایـش میـ‌ــدهنــد.

زندگــی در اماکــن شلوغ

ساکــنـان شهـرها بایــد هوشیــار باشـــند، زیـرا بنـا بر نتـــایـــج مطالــعه پژوهشـــگـران کانـــادایـی که در نشـریه Lancet منـتــشـــر شد، افـرادی که در فاصــله ۵۰ متــری از جادهـ‌ـــهایی با ترافیــک زیاد زنــدگـــی میـــ‌ـــکـــنــنـد، در مقـــایـــســـه با آنهـــایی که در فاصلـــه بیـش از ۳۰۰ متری ساکن هســـتنـد، هفـــت درصــد احتـــمال بیــشتـــری دارد به زوال عقـل مبتــلا شوند. پژوهشـ‌ـــهــای پیشینــ‌ پیوندی بیــن آلودگــی هوا و بیـــمـــاری قلبــی را نشـان داده بودند. از ایـــن رو پژوهشـــگـــران معتـقدنـد که آلودگی هوا وارد جریـان خون شده و موجب التـهـــاب می‌شود که بر قلب و مغز انـســان تاثــیــرگـــذار اســت.

تنهایــی

بنـــا بر نتایج مطـــالــعــه‌ــای که در نشریـه Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry منتـشـــر شد، خطر ابتــلا به زوال عقل در افراد مجرد نســبت به همتایـــان متــاهل خود ۴۲ درصد بیشــتـــر است. افراد مجـرد ممکــن اســـت بیشتــر احساس تنهایی و افـــسردگــی را تجــربـــه کنند که از عوامـل خطــرآفریـن برای زوال عقل محـــسوب میــ‌شوند.

البتـه برای فرار از تنهـایـــی تنهـــا گزینه موجود ازدواج نیـــست بلــکه با برقــراری ارتـبــاطـــات اجتـماعـــی نیـز می‌ـتوانــیـد خطـــر ابتلــا به زوال عقـــل را کاهـش دهــید. در همـیــن راســـتا با دوستان خود وقت بگــذارنــیـد یا در جلســـات گروه‌هــای پشـــتـیــبان شرکــت کنیـــد و به طور کلـــی در جامــعـه حضور داشته باشیــد. از ایـــن طریــق نه تنـــهـا شانس بیشـتـــری برای تقویت مغز و ذهن خود داریــد، بلــکـــه شادتر نیز خواهید بود.»

کمبود ویتامین D،تنهایی باعث زوال عقل در افراد می شود

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.