کنترل سرطان از راه های مانند امیدواری نه ترس

سرطان یکی از بیماری هایی می باشد که بسیار خطرناک است بسیاری از افراد از نام این بیماری نیز می ترسند و اگر افرادی به این بیماری دچار شوند از ترس بیماریشان هر روز بدتر می شود و یک راه خیلی ساده ای وجود دارد که با این راه می توانید بیماری سرطان را سالها مهار نموده و کنترلش نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر کنترل سرطان از راه های مانند امیدواری نه ترس  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: «سرطان»، واژهـــ‌ای که از آن میـ‌ـــتـــرسـیــم، اما بایــد به جای ترس در مقـــابلش هوشیــار بود و مهارش کرد. هرچند که آمار ابتلـا به سرطان در جهان و ایـران رو به افزایــش اسـت، امـا می‌توان در مقـابـــل ایــن خیــزش ایسـتـاد و سرطان را مهــار کرد. به ایـن بهــانــه گفـــت‌وگویی با دکتــر علــی مطــلق، رئیس اداره سرطان وزارت بهـــداشت ترتـــیب دادیـم که وضعـــیــت شیوع سرطـــان در میـــان ایــرانیـــان را شرح داده است.

طبـــق آخـرین آمـارهــا وضعــیـت شیوع و بروز سرطـان در کشورمــان چگونه است؟ آیـا میزان بروز سرطان در ایــران بیش از متوسط جهـانی اســت؟

سالانه در کشورمان بیـــش از صد هزار مورد جدید ابـــتـــلا به سرطان داریــم. طبق آخریـــن برآوردها، آمـار ابـــتلا به سرطـان در مردان ایـــرانی 173 نفر به‌ازای هر صد هزار نفر و در زنـــان 137 نفر بهـ‌ـازای هر صد هزار نفر است و بهــ‌طور متوسط 154 نفـــر به‌ـــازای هر صد هزار نفر در کشور به سرطان مبـتــلا میــ‌ـشوند، امـــا اگر ایــن آمار را با متوسط جهانی آن که بالـغ بر 205 و 165 نفر به‌ـازای هر صد هزار نفر به‌تـــرتـــیب بین مردان و زنــان اسـت مقـــایســه کنــیم، میــ‌بیـنیم که میـــزان بروز ایــن بیـمـــاری در ایـران از متوسط جهـانـــی کمـتـــر اســـت. الــبتــه ابـتــلـا به سرطــان در جهـــان و ایران در حال افزایـش اســت. در سال 2012، حدود 14میــلـیون نفر در جهـــان به سرطـان مبتلـا شدند و پیـــش‌بـینـی می‌ـــ‌ــشود ایــن میزان در سال 2030 به 25 میـلیون نفر برســـد.

از طرفی شایــعـ‌ـتریـــن سرطــانـــ‌‌ـها در زنــان ایرانی سرطان پســـتـــان است و به‌ــازای هر صد هزار نفـر 31 نفـر به این نوع سرطان مبــتــلـا میــ‌ـشوند. همچنین سرطــان معـــده بالـاتــریـــن بروز را در میان مردان ایـــرانــی دارد و حدود 22 نفــر از هر صد هزار نفـــر به آن مبــتلــا میـ‌شوند.

آلودگـی‌ـهای زیست‌مــحــیـــطی تا چه حد در افـــزایش ابتـلـا به سرطـــان نقش دارنـــد؟

سخت است بگوییم هر عامــلـــی چه سهـمـــی در بروز بیـمـــاری دارد، اما طبق بررسی‌ــهــای صورتـــ‌گرفـته در جهان اکـثــر عوامل بروز سرطـــان به سبــک زندگـی مانـــند افـزایـــش چاقــی، تغـذیـه ناسـالمــ‌، مصــرف سیــگار و… مربوط می‌شود و ایـن عوامل به لحـاظ سطـح و نســـبت سهم بیـــشـتری در بروز سرطــان دارند. میـــ‌توان گفـت سهــ‌ـچـــهـارم عوامـل قابل پیـــشـــگــیــری بروز سرطــان، به شیوه زنـــدگـــی و تقــریـبا یک‌ـچــهــارم آن به عوامل محـــیـطی بازمـیـ‌گـردد. الـبـــتـه بعـــد از سالـ‌ـــهـــا تحـــقیــق، سازمان بیـــنــ‌ـالمـــلـلـی تحـــقـیــقات سرطان در سال 2015 اعــلــام کرد که آلودگــی هوا با بروز سرطــان ارتباط دارد، اما شیوه زندگــی ناسـالم نقــش پررنگــ‌ـــتــری در ایـــن زمیــنــه ایـــفـــا میـــ‌کـند. هرچند که شیوه زنـدگــی ناسالــم هم از عوامــل محــیــطــی متأـــثر اســـت.

الــبتــه در جهــان مطالعاتی دربـاره عوامـل مختـلــف ابتـــلــا به سرطـــان به تفـــکیک کشورهای توسعـــهـ‌ـــیـافـــتـه و درحـــال‌ـتوسعـــه انـــجام شده است و بر این اساس گفـــته میـــ‌ـــشود 25 درصــد از علــل قابل پیــشـــگیــری مرگــ‌های ناشـی از سرطان در کشورهـــای درحال‌توسعـه به عوامـل عفونی بازمـــیــ‌گردد، اما در کشورهای توسعـه‌ـــیـــافـته ایـــن میــزان کمـتر اســـت.

میزان مرگ‌ومیر ناشی از سرطـــان در ایـــران چقدر اســـت؟

براساس برآوردهـــا بهــ‌طور کلی سالانـــه 50 هزار نفـر در ایران به دلـــیل سرطـان فوت می‌کنــند.

در حوزه تشــخــیــص و درمـــان سرطــان چه زیرسـاخـــتـــ‌هایی در کشور ایــجــاد شده، آیا زیرسـاخت‌ـهـــای موجود برای ارائه خدمــات مناسـب به همـه بیـمــاران کافـی است؟

از سه سال پیــش اقدامـــی با عنوان «آمـــایش سرزمـــیـــنــی سرطــان» از سوی وزارت بهــداشت در کشور انجــام شد و براســـاس آن مشخـص کردیـم که تا سال 1404در هر منـــطـــقه چه میزان امــکانات، تجـــهـیزات و نیـروی انـــسانـی مرتــبـــط با تشخیص و درمان سرطان نیــاز داریم. ماحــصل این اقــدام تدوین دو سنـد به نام «سنــد توسعـــه شبـکـــه مراقبتـ‌ـــهــای سرطان» و «سنــد توسعـــه نیروی انســـانی» در ایـن حوزه بود که نشـــان میـــ‌دهد تا 10 سال آیــنده براساس میـزان بروز سرطان، به چه امـکــانــات و تجــهــیزاتی در این حوزه نیازمــنــدیم. در ایـن راستـــا مراکــز سه‌ــگــانــهــ‌ای شامل تیپ یک (مراکز ارجاعـــی)، تیـپ دو و تیپ سه برای ارائه ایـن خدمات پیــش‌بیــنـــی شد که مراکـز تیپ یک شامل مراکز تشـــخـــیــص زودهـنگـــام و غربالگـری هسـتــنــد.

137مرکز تیپ یک پیـــش‌ـبینـــی کردیم که حدود 75 مرکـز به اتــمـــام رسیــده اسـت و پیـــگـــیــر تجــهـیــز آن‌ـهـــا هستـیـــم. افـــراد مشکوک به سرطان در سطح شبکـه بهداشتی شنــاســـایـــی و به این مراکز ارجـاع میـــ‌شوند تا اقــدامات تکــمیلیـــ‌ تشـــخــیــصـی برای رد یا اثبـــات سرطان برایـشان انـجــام شود. ایـــن اقـدامـات بهـ‌ویژه برای سه سرطان قابل پیـــشگــیـــری پسـتــان، روده بزرگ و دهانـــه رحـــم انــجــام میـــ‌ـــشود. مراکـز تیـپ دو و سه نیــز مراکز درمان سرطـــان هستــنــد که در سطح کشور براســاس بروز سرطـــان توزیــع منــاسبـــی پیـدا کردنــد تا مردم دســـتـــرســـی بهـــتری به خدمـات داشــته باشنـــد. بهــ‌ــطور کلی 74 مرکز تیپ دو و 15 مرکـز تیپ سه که مراکـــز جامــع سرطـــان‌انــد، در کشور مورد نیاز اســـت. بایـد توجه کرد که ارائه خدمـــت در این مراکز با تعـــرفه دولتــی و با همکاری دانــشـگاه‌ـــهای علوم پزشـکی انجـــام می‌ـــشود؛ البتـه برخـی از ایـن مراکـــز در کشور موجودنـــد و برخــی هم بایــد ساخته شوند.

درمان سرطـان در ایـــران چقــدر هزیــنه دارد؟

طبـــق برآوردهـای صورتــ‌گرفـــتـه سالانـه حدود 3000 میـــلـــیارد تومان در کشور برای درمان سرطـــان هزیـــنه میـــ‌ـکـــنـــیـــم. بر ایـــن اســاس در مراکــز دولتـی این هزیـــنـه تا حد زیادی از سوی دولت پرداخت می‌ـشود. وقتی هم که بیــمـاران بســـتـــری شوند بیــن 5 تا 10 درصـد فرانـــشـیز پرداخــت میـ‌ـــکــنند.

همــچنیـــن ارائه خدمـاتــی مانــند شیـــمـــی‌درمــانی و رادیوتراپی که به‌صورت سرپایـــی انجـــام میـــ‌ـــشود در مراکز دولتـــی رایگان اسـت. از طرفی بیـــن 70 تا 90 درصد هزیــنـهـــ‌ـــهـــای اکـــثر داروهای سرطان تحــت پوشش بیمـــه قرار دارد؛ هرچنــد که گاهـــی اوقات همـان 10 تا 30 درصدی که بیماران پرداخــت میـــ‌ــکننـــد نیز ممـکن اسـت برایـشــان عدد قابـــلــ‌ـملـــاحـــظه‌ای باشـد که براســـاس اعتـــبــاراتـی که در اخـتیــار دانـــشگــاه‌ـــهـای علوم پزشـــکـی قرار میـــ‌گیرد، مددکـــاریـ‌ـهای بیمـــارســتــانـــ‌ــهـــا به بیـــمـاران کمـتـربـــرخوردار کمـــک می‌کـــنــنـد تا هزینـــه‌ـهایشـــان را کاهــش دهنـــد.

از سرطـان بترســیــم؟

خوشبــختــانـه یا متأـــسـفانه سرطان هنوز هم بیـمـاری‌ـــای اســـت که مردم از آن میــ‌ــتـرسند، امـــا وقتی به آمار بهبود سرطان طی چهـــار تا پنج دهه گذشتـه در جهان نگـاه کنــیم، می‌ــبـــیـــنیم که در بســیــاری از موارد میــزان بقای مبـــتـــلــایان به سرطـان تقــریــبـا دوبرابــر شده اسـت. بنابــراین می‌توان گفــت سرطان بیــماریــ‌ـــای است که بهــ‌ویژه اگر زود تشخـــیــص داده شود، درمـان‌پــذیــر اســـت. بهـــ‌ـــطور کلی بیـش از 50 درصــد سرطـــان‌ـــهــا معــالـــجـه میــ‌ــشوند و این آمـــار درباره سرطانــ‌های کودکـــان حتی به 70 درصد هم میـــ‌ـــرسد؛ درصد باقـــیمانــده هم افرادی هســـتــنـد که میـ‌توانـند با کیـفـیــت نسبتـــا مناســبـــی با سرطـان زندگی کنـــند. بنابراین ابتـلـــا به سرطـــان به این معنی نیست که امـــیـــدمان را از دست بدهـیم؛ چراکــه با درمـانـ‌هـــایــی که امروزه وجود دارد، بسیـاری از موارد سرطـان معــالجـــه میـــ‌ـشوند. از طرفــی امـــیـد به درمان سرطـان، در بهبودپذیری آن بسیـــار مؤثـــر اســت و داشتن شرایط روانی بهـــتــر و حمایتـــ‌های روانی، اجتــماعــی و خانوادگـــی در این میان نقـش مهمی دارد.

در این زمـــیـنه مطـالعهــ‌ای در ایـالــات متـحده روی یکـــ‌ــمـــیلیون نفـــر انــجـــام و مشـــاهــده شد، مبتــلایانــی که همـراه با کسـی زنـدگـــی می‌ــکـنــنـد به نســـبـت کســـانـی‌ که تنها زندگــی میـــ‌ـــکــنند، طول عمر بالــاتری دارند. ایــن نکته بسـیــار جالبی اســـت؛ گاهــی ما انواع درمــانــ‌ـهای مختـــلف و سخت را برای بیمـاران تجویز می‌ـکنـیـــم تا طول عمـــرشان افــزایــش یابد، امـــا یک حمــایـــت خانوادگــی و اجتـــمـاعــی بهـ‌تــنـهایـــی می‌ـتواند باعـــث افـزایش طول عمــر بیـمار و حتـی بهبود او شود.

بنـــابــراین مردم هوشیـــار باشــند تا از عوامل خطـــر دوری کنند، امـا اگـــر مبتلــا شدند، علـــائم هشـــداردهــنــده سرطان را بشـناسنــد و دیر به پزشـک مراجــعه نکـــنند. باید توجه کرد که 40 تا 50 درصــد سرطانـ‌ها قابـــل پیــشگـیری هسـتــند، اما اگـر هم به سرطـــان مبـتلـا شدیــم بدانـــیم درمانــ‌ـهای زیـادی وجود دارد که میـ‌ــتواند به بهبود ما کمک کنـــد.

کنترل سرطان از راه های مانند امیدواری نه ترس

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.