کیوی در خواب دیدن | تعبیر خواب کیوی ، خوردن کیوی

کیوی در خواب دیدن ، تعبیر خواب کیوی ، خوردن کیوی ، کیوی در خواب فروختن ، کسی به وی کیوی داد ، کیوی خوردن مرده در خواب ، کیوی کال ، کیوی شیرین و رسیده و خواب هایی مانند این تعابیر خاص خود را دارند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر کیوی در خواب دیدن | تعبیر خواب کیوی ، خوردن کیوی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

معبـــرین کهن مانــنـد دانیال نبـی (ع) مبــنای تعـبیر دیدن هر میوه را درخــت آن میوه میـ‌ــدانــد که اگر تفـسیـری نیــکو داشته باشد آن میوه نیز تعبیـری مناسـب خواهد داشت و بر عکس. کیوی از جمـــلـه میوه‌هایی اســت که در چنـــد دهـه گذشـــتـه بســـیار رونق یافته و معــبـــریـن غربـــی تحلـــیـــلــ‌هـــا و تفـاسیری را برای دیدن آن در رویا ذکر کردهـــ‌ــانـد. همراه ستاره باشـیـــد.

تعـــبـــیر خواب کیوی چیســت؟
کارل گوستاو یونگ میــ‌گوید: دیـــدن یا خوردن کیوی در خوابتـــان بیانـــگـــر ایــن اســت که نیـــاز داریــد دوباره انرژی بگیــریــد یا احـــیا شوید. شما به خاطــر ایـــنـکـــه در یک موقعـــیت پیش بروید، به دنــبال کمی قدرت هســـتید.

معـبرین غربی می‌گوینـد:

دیـــدن کیوی در خواب می‌تواند اشاره به جدید شدن و به روز شدن حرفـــه و شغلــتان داشـته باشد.
خوردن کیوی در رویا به معـنای ارتـــقـــای شغـــلی یا بدسـت آوردن شان و منزلــتــی مناسب در کار تخـــصصـــیـــتـان اســت.
اگـــر در رویای خود مشاهـــده کردیــد که کیوی را با پوست مصـــرف کردید بدان معنـــاســـت که احتـمـــالا با تنـزلــی در رتبــه شغلی خود مواجـه خواهـــیـد شد.
دیـــدن قسمـتـی از کیوی در خواب اشـــاره به پیــدا کردن شغـل برای بیـننــده خواب یا واســطه شدن برای فرد دیـگــری اسـت.
اگـر مزه کیوی که در خواب خوردهـ‌ایــد ترش بود بیانگــر ایـــن اســت که علـــاقــه منـد به تغـــییــر شکل و یافتـن شغــل جدیدی هستیــد.
خریــدن کیوی در خواب اشـاره به پول و ثروت دارد. اگر کیوی را با قیــمـــت گران خریداری کردید ایـــن رویا می‌توانـــد هشداری در رابـطه با اتـــفـــاقات ناگوار در زمــینه مالی شغـلتـان باشــد و اگر کیوی را ارزان خریداری کردید به زودی به پولی دست خواهـید یافت.
اگـر در رویا شروع به پوست کندن کیوی کردیـــد نشــانه آن است که قصد داریـد با حیـلـه و مکـر، ترقـی و پیـشـــرفـــت کنـــیـد. مراقــب باشیـــد که ایـــن ارتــقا یافــتن زود گذر بوده و همـه چیـز به زودی روشن خواهــد شد.
اگر کیکی را با اســـتفاده از کیوی تزیین کردیـد بیانگـر ایـن اســـت که می‌ــخواهــید دوستـــانــتــان را در شغــلـی که اخـیــرا در آن قرار گرفته‌ایــد وارد کنـیـد.
اگــر در خواب دیــدیـد که دیـگران در حال کیوی خوردن هسـتنــد ممکن است در زنــدگی بیداری به سودی زیاد و بدون زحـــمت دست یابید. اگــر شما فردی که در حال خوردن کیوی اســت را نمیـــ‌شــناسید ایـن نشــانـهــ‌ای اسـت که شخص دیده شده در رویا، در آیـنـــده شما را در مشکـلـات مالی یاری خواهد رساند.

معبــریــن چینـــی می‌ـــگویند:

کیوی در خواب مردان اشاره به مشکـــلـــات گوارشـی به دلیـــل سبـک زنــدگــی غلـــط آنان دارد.
دیدن رویای کیوی در خواب برای زنـان نشانـه زنـدگـی شاد و خوب می باشـــد ولی به نظـــر می‌ـرسـد که ایـن زنـان همچنان نیـــاز به استــراحــت بیشتــری دارنـــد.

کیوی در خواب دیدن | تعبیر خواب کیوی ، خوردن کیوی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.