عکس گروه پاپ سون و همسرانشان | بیوگرافی گروه پاپ سون

گروه پاپ سون یک گروه دوست داشتنی موسیقی در ایران می باشند که سه خواننده خوش صدا و بی نظیر دارند آرش قنادی , امیر قنادی و کیارش پوزشی که خواننده های این گروه پاپ سون می باشند آهنگ های گروه پاپ سون همگی بروز و جوان پسند می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس گروه پاپ سون و همسرانشان | بیوگرافی گروه پاپ سون را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: سِوِن، هفـــت یا ۷ یک گروه موسیقی پاپ ایرانــی اســـت که اعـضــای آن امــیر قنــادی، آرش قنادی و کیـــارش پوزشی هســـتـنـــد. ایــن گروه فعـالــیــت خود را از ۱۳۷۶ شروع کرد.

نام مســتـعـــار: سون

ملـیـــت: ایرانـــی

سبــکــ‌(ها): پاپ

ساز(ها): گیــتــار و پیانو

اعـــضـــای کنونی:

آرش قنـــادی

کیارش پوزشی

امـــیر قنــادی

اعضــای این گروه در سریـال زمانـــه بازی کردند و آهـنـــگــ‌ــهـــای آن‌هــا در ایــن مجموعه مورد استفاده قرار گرفت. همچنیـن در برنامـــه‌ــهای مخـتلف تلویزیون چون رادیو هفت، دورهـــمـــی و امروزیـــ‌ـهـا به اجرای برنـامـه پرداختهـــ‌ــانــد.

اعضـا گروه:

آرش قنـــادی

آرش قنـادی متولد : ۱۰ شهریور ۱۳۵۷ تهران، زمینه فعـالــیت: سرپرســتـــی گروه در امور اداری، نوازنــدگی، خواننـدگی، آهنــگــسازی و ساز تخـــصـصـی او کیـــبـــرد آکــاردئون اســت.

امیـر قنـــادی

امـیر قنادی متولد : 7 اردیبــهشـت 1362 کرج، زمینـه فعـالـــیــت های او آهنـگ سازی و ترانـه سرایــی و خوانــنـدگـــی است. زمــیـنـه فعالـیـت: ساز تخــصــصـی او گیـــتـــار کلاسـیــک و الـکتـــرونیــک است.

کیـارش پوزشی

کیارش پوزشـی متولد : 9 بهـمـــن 1356 بنـدرعباس، زمــیـــنـه فعالـــیـت: فعالیـت های او تنـــظـــیـــم و ترانه سرایـــی و نوازنـــدگــی و خواننـــدگی و آهنگ سازی است و سازهـــای تخــصصی کیارش پوزشـــی کیـبـرد و پیــانو اســـت.

هر سه اعـتقاد دارند که در کنار هم یک صدا هســـتنــد. گروه سون (7) را حتما می‌ــشــناسید؛ گروهی که آرامـــ‌ـآرام خودشـــان را در دل همـــه جا کردنــد؛ گروهی که ادعا دارنـد همــیـــشـه در کنار هم خواهنــد مانـد. کنــســـرتــ‌هــای گروه سون همـیـشـــه با اســتـــقــبال خوب هوادارانــ‌ـشـــان مواجـه شده، طوری که در بیــشتر مواقع روزها و سانــسـ‌هــای کنسـرتـ‌ـهایـ‌شان تمـــدیــد میـ‌ـشود. دو برادر (امـیر و آرش قنادی) و کیـــارش پوزشـی اعــضای گروه سون هســتنــد.

ما اسـم سون را به خاطــر زیــبـا بودن آن انتـخـــاب نکـــردیــم. خیلی در موردش تحقـــیـــق کردیـم و دیدیـــم واقــعا در ایـن عدد یکـسری انرژی‌ـها نهـفـته اسـت. بعـــد از این‌ـــکه ایــن اسم را انــتــخاب کردیم انـــرژیـ‌ـــهای آن به ما برگـشـــت و احساس کردیم اتـفــاق‌ـهـای بهـتــری برای‌مان می‌ـافتـــد. روز اول اسم گروه «کیـــمیا» بود امـــا بعد از آن «سون» را انـتـــخـــاب کردیم،‌ دوستش داریم و روی بودنـش پافشـــاری میـ‌ـکـنـیم.

ســـِوِن یا هفـت یک گروه موسیقـی پاپ ایـرانی است

گفـــت و گو با گروه سون :

آرش قنادی: اگــر آن‌ــهـا نبودنـد، ‌مـیـــ‌ــلـــنـــگـیدیم

شمـا بهــ‌عنوان برادر بزرگــ‌ــتر باعـث شدید امـــیر هم سراغ موسیــقــی و خواننــدگـی بیــاید؟

حتـــمـــا همـــیــنــ‌طور بوده چون من 6-5 سال از او بزرگـ‌تـــرم، الـــبته خانواده ما در کل موسیـــقی دوست هســتند. پدرم هم مشوق اصلی ما بود، خانواده‌ـــمان در ایــن قضـیه خیلـی به ما کمـک کردند و پر و بال دادنـد اگر آن‌ـــهـا و همراهیـ‌شان نبود هیـــچـــ‌ـــ‌وقت نمـــی‌ــتوانسـتـــیم گامـ‌ـهـای جدی در ایـن عرصـه برداریــم.

شمـا 3 نفر رابـطــهــ‌ـتان با هم چطور اســت؟

ما یک گروه هســتــیـــم، کارهــا را بین خودمان تقـسـیم میــ‌ـکنـیـــم و هر کس به بهـــتـــرین شکل سعی می‌ـکنـــد وظیفــهــ‌ـــاش را انــجــام بدهد. اگر کسی در کاری به مشــکـل بربخورد با بقیـــه مشورت می‌ــکـــنــد. کیـــارش هم درســـت مثل یکـی از اعـضــای خانواده ماسـت.

عـکـــس اعــضـای گروه سون

در خانواده شمـا شخـــص دیگـری هم هسـت که بخوانــد یا ساز بزنـــد؟

پدر من شغــل صنـــعــتی دارد امـا همـیــشه ساز میـــ‌ــزده و میـــ‌ــخوانـــده الـبـــته نه به‌صورت حرفـــهـــ‌ای، پدربــزرگـم هم با ایــن‌ـکـه صنـــعتـــکار بزرگـی بوده اما علاقــه زیادی به موسیقی داشته و تار میـــ‌زده، من هم با آکاردئون موسیـقــی را یاد گرفتـم؛ آکــاردئونی که پدرم با آن می‌ــزد و به من هدیـــه داد. این آکاردئون برای من خیــلـــی با ارزش است و در بیشتر کنـسـرتـــ‌ــهـــا همراهــم است. آن زمانـ‌ــهـا من بهــ‌ــعـــلـــت مشــکـلات زیادی که وجود داشت نمـــی‌توانستـم ارگ بخـــرم و با همـیــن آکـاردئون روزی 5-4 ‌ساعـــت تمـرین میـ‌ــکــردم. حتـی یک زمـــانی من موسیــقـی تدریـــس میــ‌ـکردم امـا خودم ارگ نداشـــتـم.

کار گروهی یک مقــدار سخت است و بایـــد قدم‌هـــا را با احــتــیـاط‌تر برداشـــت، شما چطور در گروه‌ـــتان ایــن قدمـــ‌ـهـــا را برمیـ‌داریـد؟

معــمولا در ما ایــرانیـ‌هــا همـــیشـه ایـــن اتـــفـاق می‌افــتد که میــ‌ــگوینـد کار گروهی سخت اسـت به خاطر اینـ‌ـکه اکـثـر آدم‌ها به حق‌ــشـــان قانـــع نیـــسـتـنـــد و ایـــن خیــلی سخــت اســت 3 نفر پیـــدا شوند که برای همـدیــگـر بهترین چیزها و برازنده‌ـتریـن‌ـــهـــا را بخواهـــنـــد، ما با هم زنـدگـــی میـ‌کنـیـــم از 24‌ســاعــت شبــانـه‌ـــروز فقــط آن موقعـی که خواب هستیـم همـــدیگـــر را نمـیــ‌ـــبـینــیم ما با همدلـی کار میـــ‌ـــ‌ــکنـیـــم، مردم برای ما با ارزشــ‌تـریـــن چیزهـایی هســـتند که داریـم. برای کســـی که حاضـــر است حتــی 5‌دقـیقـــه وقت بگـــذارد و یکی از آهـــنـــگـ‌ــهــای ما را گوش بدهـــد، حاضــریـــم هر کاری بکـنـــیـم، ما تعـداد کارهایــ‌مـــان زیـــاد نیسـت چون همـــیـــشــه مواظـــب بودیم که هر یک قطعــهـ‌ای که از ما وارد بازار می‌ــشود خوب باشـد و خیلـی وقت‌ـــهـا برای یک قطـــعه کار یک آلـبوم را انــجــام دادهـ‌ـایـــم.

کارگروهی سخـت اســت یا کار تکــی؟

کار تکی سخـتــ‌ــتر اســت البته گروه هم بایـــد گروه باشـد، اگر هر چنــد نفری که دور هم جمع می‌شوند بخواهند یک کارگــروهی انـــجــام بدهند حتــمـــا به مشـــکل برمی‌خورنــد، ما 3‌نفـر سالـ‌هــای سال اسـت همدیگــر را می‌شــنــاســـیــم حتــی خیـــلـــی قبــلــ‌ـتـر از ایــن‌ـکه کارمـــان را شروع کنیم، ما قبــلـا برای خوانــندهـ‌ــهـای دیـــگـــر آهــنـگسازی میــ‌ـکــردیم و ریـزه‌کـــاریـ‌ـهـــای یکدیـــگـر را می‌ـشـناخــتیــم. تا دلــ‌تـــان بخواهد روزهای سخـــت داشـــتهـ‌ایـم، روزهـــایــی که به خاطـر یکـســری مسـائل نمـــیـــ‌ــتوانــستـــیم کار کنــیم، روزهایـــیــ‌کـــه بهترین لحــظات عمــر ما بود، اگر بخواهیم بگوییــم یک دیوان میـــ‌شود؛ بارهـــا با هم دعوا کردهـ‌ایـــم اما مدت دعوایــ‌ـمان بیشتــر از 2‌دقیــقـه طول نکــشــیده و هیچ‌وقت با هم قهـر نکرده‌ـایـــم. در نهایت هم حرف اول و آخر را 3نفـری میـــ‌ــزنـــیـــم.

بیوگرافی گروه سون

اگــر امیـر بخواهد یک قطعـه را تکـی اجـرا کنـــد واکـنــش شما چیسـت؟

امـــیـر مهـره اصـــلی گروه ماســـت، خیلی از آهـنگـــ‌ــهـای زیبــای ما را امیر ساخــتــه اســـت، البــته هر سهـ‌تایـی ما در کل کار دخـیــل هســتیـم. هر سه یک خوانـــندهـــ‌ایـم، اگــر ایــن اتـــفـاق بیــفـــتد من خودم مخلـــص او هسـتـم و مطـــمئنم که برایش بهتـریـن تنـــظـــیـم را میـــ‌کنیـم تا بخوانـد و کیـف کنـد، ما عشـق میـــ‌ــکنــیم اگر او بخواهـد ایـــن‌کــار را بکــنــد تا به حال نخواســـتـه امــا اگر بخواهد هیچ مشـکلــی نیســـت و ما هر سه با جان و دل برای هم قدم برمـیــ‌داریــم.

شمــا 3 نفـر چگونه با هم آشـنـا شدیــد و تصـمــیم گرفــتــیـد که یک گروه تشـکیــل دهیـــد؟

هر 3 ما قبــل از اقــدام به خوانـدن، نوازنــده بودیم. من به صورت جداگـــانـه به جز نوازنــدگـــی گاهــی آهنـــگســازی می‌ــکردم و بعضـیـــ‌اوقات هم شعر می‌ـگفـتـــم اما آرش و امـیـر از اول با هم کار می‌کــردند و برای خواننـدهــ‌ـهای دیـــگـــر آهنـگـسـازی و تنظیـم انجـام میـــ‌دادنـد. در یک مقـطـعی ما با هم آشـنـا شدیـــم و تصـمیـم گرفـــتیم یک کار گروهی شروع کنیم. در کل ما 3نفر هر کاری که در زمـــیـــنــه موسیقـی هســت انـــجـــام می‌ــدادیـــم تا این‌ـــکــه قرار شد 3نفــری روی اســتــیـــج برویم، به همـین دلـیـل نخــســـتــیـن قطــعه را با نام «ستاره» ساختــیــم و پخــش کردیم تا واکــنـشـ‌ـهای مردم را ببـینیـــم و خوشبخـــتـانـــه اســـتـقــبــال خوب بود.

شمــا قســمت‌های یک ترانه را چگونه بیـن خودتــان تقـــسـیـــم می‌ـکـنـید؟

ما 3نفر با هم یک خوانــنده هستیــم،ـــ‌ یعنـــی وقتــی در کنـار هم قرار میـــ‌ـگــیریم یک ترانــه را خیــلـی زیـبــاتر اجرا می‌ـــکـنــیم به نسـبـت وقتــی که بخواهیم آن را به صورت تکـی بخوانـــیم. من یک سطـح از صدا را خوب میــ‌خوانم امـیـر و آرش سطوح دیـگـر را. ایـــن تقســیمــ‌ـــبـنــدی واقـــعا به شکلـی است که هرکسی که آن قسـمــت را میـ‌ـخواند حتما بهتر از 2 نفر دیگـــر میــ‌تواند آن را اجــرا کند.

شمـــا کدام سطـــح را بهـــتـــر می‌ــخوانــیـد؟

من قسمـت middle یا سطح وسط را بهـتـــر میـــ‌ـخوانـم. امـیر صدایـــی تنور دارد و آرش سطـــح بالـــای صدا را که معـمولا اوج ترانـــهـ‌ـهـاست عالـــی اجرا میـ‌ــکنـــد.

اعـــضای گروه سون

با تو میـ‌مونم

ایران گام، ۱۳۸۷
آهنــگ تــرانه سرا آهـنـــگـســاز تــنـــظـــیم
یه لحـــظـــه چشـــمــاتو ببـنــد فوژان برقیـان امیر قنــادی آرش قنـادی، کیـــارش پوزشی
واســـت میـــ‌مـیــرم بــیــژن جوینـــده بـــیـــژن جوینده، آرش قنـــادی آرش قنـادی، کیارش پوزشـی
تو رو میـــ‌ــخوام کیـــارش پوزشـی کـیارش پوزشـــی آرش قنادی، کیـارش پوزشی
بذار دستـــاتو بگــیرم کیـــارش پوزشـی کیـارش پوزشــی آرش قنــادی، کیــارش پوزشــی
صدا امـــیر قنادی امــیـر قنادی آرش قنادی، کیارش پوزشی
دروغگو امــیـر قنـادی امیر قنادی آرش قنـادی، کیـارش پوزشـــی
پریــا کیارش پوزشی امیـر قنـــادی آرش قنــادی، کیارش پوزشــی
ستـاره امیر قنـــادی امـــیـر قنـــادی آرش قنــادی، کیارش پوزشی
با تو میـــ‌ـمونم آرش قنــادی آرش قنادی آرش قنادی، کیارش پوزشــی
کوچه امـــیر قنـــادی امـــیـــر قنادی آرش قنادی، کیـــارش پوزشـی

آهـــنــگ«ستاره» که گروه با ساخـــت آن به شهرت رسید، پیـــش از آلـــبوم به صورت تکــ‌ــآهــنـــگ منـــتشـر شده بود.

دوست دارم

این آلـبوم پس از چهـار سال انتظار برای مجوز در ۱۳۹۲ منتشر شد.

ایـــران گام، ۱۳۹۲
آهنــگ تــرانـــه سرا آهــنــگـــسـاز تنـظـــیم
نفس علــیرضا پیــروزی، نگار نریــمــان امـیـر قنـادی آرش قنـادی، کیـــارش پوزشـی
خواهــش عـلـیـرضــا پیروزی امـــیــر قنـادی آرش قنـــادی، کیــارش پوزشی
دوست دارم امیــر قنادی، کیارش پوزشی امیر قنادی آرش قنـادی، کیارش پوزشـی
من بی تو میــ‌میرم کیــارش پوزشـــی، علــیرضا پیـــروزی امیر قنادی، کیـــارش پوزشـــی آرش قنادی، کیـارش پوزشی
نرو خواهـــش میــ‌ــکـنــم عـلــیـــرضا پیـــروزی امـیـر قنادی آرش قنـــادی، کیــارش پوزشی
هر چی میــ‌گم دوست دارم امیـر قنادی امــیـر قنادی آرش قنـادی، کیــارش پوزشی
یه راهـی پیـــش روم بذار مـــریـم اســـدی امـیر قنادی، آرش قنادی آرش قنـــادی، کیارش پوزشــی
همش به تو فکـــر می‌ـکــنم علیـــرضـا پیروزی امیر قنادی آرش قنــادی، کیــارش پوزشــی
عشق من کیارش پوزشی کـــیارش پوزشی آرش قنادی، کیارش پوزشـی

همـــراه آلـــبوم، یک دی‌وی‌دی شامل موزیکـــ‌ویدیوهای «یه راهی پیـــش روم بذار»، «نرو خواهـــش می‌کنــم»، «ستــاره» و «واست می‌ـــمـــیــرم» هم منـتـشــر شد.

دنـیای بعـــد تو

موسســه فرهــنگی هنری آوای دوران، ۱۳۹۶

آهنگ ترانه سرا آهنگــسـاز تـــنــظـیــم
دیره عــلـیرضـا پیروزی امــیر قنـادی آرش قنـــادی، کیـارش پوزشـــی
دنـــیــای بعد از تو علــیــرضـــا پیــروزی امــیـــر قنـــادی مـــســعود فولادی
می‌ـــخوام ببیــنمــت علیرضــا پیـروزی امیــر قنادی آرش قنــادی، کیارش پوزشــی
من عاشـــقت میــ‌ـشـم عــلـــیرضا پیـروزی امـــیر قنادی آرش قنـادی، کیــارش پوزشی
مثــل یه مرد علیرضا پیروزی امـیر قنادی آرش قنـادی، کیارش پوزشی
دیوونه علـیــرضا پیـروزی امـــیـــر قنـادی مسعود فولادی
تنهـاتریـن علـیــرضا پیـروزی امـــیـر قنـادی آرش قنـادی، کیـــارش پوزشـــی
اولین عشـق علــیرضــا پیـــروزی امیـــر قنادی آرش قنـــادی، کیــارش پوزشی
حواسم به توئه عـاطفه ابراهیمــ‌تــبـــار امیر قنادی آرش قنادی، کیـــارش پوزشی
دوستــ‌ـداشـتنی علـیرضا پیروزی امیر قنادی آرش قنـادی، کیارش پوزشـی
ادعـــا عـــلـــیـرضا پیـروزی امیــر قنــادی آرش قنـــادی، کیـارش پوزشـــی

قطـعــات «ادعــا»، «اولین عشـــق» و «دیــره» پیـــش از انتشار آلـبوم به صورت تک‌ـــآهنــگ منتــشــر شده بودنـــد.

تکـ‌ــآهنگــ‌ـهــا:

سال انــتـشار ـنام آهــنگـ ــترانه‌سـرا آهــنــگـ‌ـساز ـــتــنــظیــمـــ‌ـکـــننـده
۱۳۹۱ اعتراف علیــرضا پیــروزی امــیر قنــادی آرش قنادی، کیــارش پوزشی
۱۳۹۱ هـــمـــدسـت افـــشیــن یدالــلـهی امــیـر قنادی آرش قنادی، کیـــارش پوزشـــی
۱۳۹۱ زمــانــه افــشیـــن یدالـلـهی امــیر قنــادی آرش قنـــادی، کیـــارش پوزشـــی
۱۳۹۱ احـساس شک افشــیـن یداللـــهی امـیـر قنـــادی آرش قنادی، کیــارش پوزشـــی
۱۳۹۱ آســمونی امــیــر قنـــادی آرش قنادی، کیــارش پوزشـی
۱۳۹۱ بوی عیـد علیـرضا پیــروزی امـیـــر قنادی آرش قنــادی، کیارش پوزشــی
۱۳۹۲ بــاور علیرضا پیروزی امیـر قنادی آرش قنــادی، کیــارش پوزشـــی

گروه پاپ سون در برنامه دورهمی

عکس گروه پاپ سون و همسرانشان | بیوگرافی گروه پاپ سون

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.