گریه نوزاد را چطور تمام کنیم؟ روش هایی ساده و کاربردی برای پدران و مادران

گریه نوزاد

به عنوان یک مادرِ دارای کودک شیرخوار، تقریــبــا عادی اسـت که جسم، ذهـن و روح شمـــا کامـلــا مشـغول یک دنــیـای دیــگر که در آن همـه افکارتان ، حول کودکــتان می چرخد ، باشد مادران جدیــد باید با چالش های ناخوانـده ای مثـل کاهـــش اضافـــه وزن بارداری، ترک های پوستی و هورمون های نامــیــزان که ممـکن اسـت موجب ریــزش مو و افـــســردگـی شوند، دست و پنـجـه نرم کنند.

 

پس برای یک مادر خسـته و پر از استـــرس، گریه ی مداوم کودک اغـلـــب خیـلـــی قابـل تحمـــل نیسـت. یکــی از سخـت تریـن موضوعات ( خیلـــی مهـم برای سلـامـت عقل شما) یادگیـــری راه های متوقف کردن گریه نوزاد اســت.همــه می دانـــنــد گریه و بیقراری برای نوزادان امری کامـــلــا طبیعی است، امـــا زمـــانی می رسد که این گریـــه ها با وجود نداشتن مشـــکلـــات اولیه تمـــامی نداشـــتـه و موجب نگرانـــی والـــدیــن شود.

خوشبخــتــانــه چنـدین راه طبـیعـی وجود دارد که می توانـــیــد از آن ها اســتـــفــاده کنید. هر بچــه ای به یک سری از روش ها پاســخ می دهـد و بعضـی از این روش ها ممکن اســـت در مورد سایـــر بچه ها منـــاســـب نباشـــد خیلـــی مهـم است که، قبــل از به کار گیـــری ایـن شیوه های خانــگـی، علـــت گریه کردن نوزادتان را بدانـــیــد.

 

گریه نوزاد را چطور تمام کنیم؟ روش هایی ساده و کاربردی برای پدران و مادران

علت و دلیـــل گریــه ی نوزاد چیـــســـت؟

آیا گریـه ی نوزاد متوقف نمی شود؟ اگــر نوزاد شمــا دست از گریـه کردن بر نمی دارد ، چند دلیل دارد ؛ لیـــســـت پایـیـن ، بیشتـریـــن دلـــایـلـــی اسـت که باعـث گریه ی نوزاد می شوند. به طور واضح، بچــه ها زمــانی که به توجه نیاز دارنـد ،گریـه می کنــند ،

به عنوان یک مادر، اغــلـــب مواقع می توانید به طور غریزی بفــهمــید مشــکـــل از کجـاست و بر طبـــق آن عمـــل کنـید ولی زمانــی که نمی توانـیـد تشـخـــیص دهـیـد که چه کاری باید انــجام دهیـــد، نا امـیـــد می شوید. ایـــن موارد دلــایــل متــداولی از گریـــه ی نوزادن هستنـــد:

  1. گرسنــگـی
  2. خواب آلودگی
  3. پوشک کثیــف
  4. معـــده درد و مشکـلات باد شکـــمی
  5. خســتگــی
  6. گرمـــا یا سرمـــای بیش از حد
  7. لبـــاس ناراحـــت
  8. درد
  9. تحــریک کم یا زیـاد ،که باید کنتــرل شود.

بعــضـــی از بچه ها در دنــیای کوچک خودشـان خوشحال هســتنـــد و راحت در تخت خود بدون این که حتی جیــک بزننــد، دراز کشـــیده اند ، ولی بقــیه احـــتیـاج دارند تا مدام از آن ها نگه داری شود و اگـر نوزاد شمـــا برای در آغوش گرفته شدن گریــه می کنـد،

ایـن موضوع به مادر خیــلی بستـــگی دارد در آغوش گرفتـن کودکتـان برای آرام کردن او برای یک دوره ی کوتاه خوب اســت ، ولی اگر می خواهـــید خواب و غذای او طبــق برنامه باشـــد، بایـــد از روشی برای آرام کردن او اســتــفاده کنــید که زیاد به مادر وابســـته نبــاشـــد.

چگونه گریه ی نوزاد را متوقف کنـیم ؟ با راه حل های ساده ولی موثر

همــه می داننــد که گریـــه ی نوزاد به یک دلـیلی خاص است ،ولی تشــخــیـــص ایــن دلیــل کار راحتی نیســـت در این بخش از نمـــنـاک بهـــتــریـــن روش های خانگی که به شمــا کمــک می کننـد تا گریــه ی نوزادتـان را متوقف کنـــیـد، را آورده ایم.

1. کارهایـــی که بایـــد انــجام دهـــیـــد، را شروع کنیـــد:

تســـت های اولیـــه را انـجـام دهـیـــد و برطـــبـق آن عمـل کنـــیـــد ، سعی کنـــید به نوزاد شیـر دهیــد. اگر او از نوشیـــدن شیر امـــتـنـاع می کنـد ، واضـح است که دلیــل گریـــه گرسنـــگی نیســـت.اگر پوشک خیــس است، آن را عوض کنـــید ، خیلـــی از مواقـع گریه ی نوزاد به دلــیـــل پوشک خیس است.

مطـــمئن شوید که نوزاد توسط مورچـه یا هر حشره ی دیـــگـــری گاز گرفـته نشــده اســـت ، اگـــر لباسش راحت نیــســـت و باعـــث گریـــه او می شود، لبــاسـش را تعویض کنید. دمـای بدن نوزاد را چک کنیـد ، ممــکن اســـت بیــمـاری باعـــث گریه او شده باشـد.

2. قنــداق کردن:

تحــقـیـقات نشان داده است که قنـداق کردن، باعث کاهـش گریـه ی نوزاد در زمان خونگــیـری از کف پای او اسـت ، پیچــیـدن نوزاد، باعث ایــجـاد حس راحتـی و امنــیت می شود ، که می تواند گریـه ی او را متوقف کنــد.

سر و صورت نوزاد نبــایــد پوشانده شود تا بتوانـد راحـــت نفـس بکـشـــد ، اگـــر کودک شما راحـــت اسـت که دسـت هایـش آزاد باشـد ، زمـــان قنداق کردن دست های او را آزاد بگذاریـــد ؛ زمــانــی که یاد گرفت بچـــرخــد و روی شکم دراز بکـــشـــد، دیـگر او را قنداق نکــنید ، زیـــرا احساس ناراحــتی می کنـــد.

3. کودکـــتان را تکان دهــیــد:

یک تکـنیـک ثابـــت شده ی علمــی برای متوقف کردن گریه ی کودک، تکــان دادن او اسـت تکان دادن بر طبـــق حرکــات موزون کودک را آرام می کنـد. کودکتان را بر روی بازو گذاشتـــه و به آرامی تکان دهید.

نگــه داشـــتـن کودک در حال گریه بر روی بازو به او حس امـــنـــیـت می دهـد، و کمـک می کند که در طولانـــی مدت وقتـی کودک به یک فرد بالــغ تبـــدیل شد، از سلـــامـــت روانی خوبی برخوردار باشــد.

4. آواز خواندن برای آرام کردن:

آواز خوانــدن می تواند تاثــیــر آرام بخشـی بر روی کودک شمـــا داشته باشـــد ،آواز خواندن همـراه با تکـان دادن ، روند آرام کردن کودک را سریع تر می کنـــد.تحقـــیــقـات ثابــت کرده است که روش قدیـــمی آواز خوانـــدن برای نوزاد صحیــح است ،نوزاد ها ترجیــح می دهند که مادر آواز بخوانـــد و ایـــنــکـه چقدر صدای خوبی دارد ، اهــمــیـــتـی ندارد. بنـابـرایـــن، آواز بخوانـــید تا کودکـــتان آرام شود.

5. ماساژ و مالــش دادن:

ماسـاژ دادن به عنوان یکـــی از راه های موثر در درمان علـــائم کولیـــک نوزادان، شناختـه شده است چه کودک شما کولیک معده دارد یا نه، همــه ی کودکـــان ایـن توانایـــی را دارنــد که در عین حال هم غذا بخورند و هم نفس بکـــشـــنـــد، توانـــایـــی که به طور ناراحـت کننـــده پس از رشــد از دست می دهـــیـــم.

این ترفنـد تمیـز، به کودک اجـــازه می دهــد بدون وقفه شیر بخورد ولی متـــاسفـانـه تقریــبا همـیــشــه باعــث تولید گاز می شود ؛ اگــر کودکـتــان بعـــد از شیـر خوردن ، گاز معـده دارد، گریه کردن کمـک می کنــد آن را کاهش دهد، زیرا گریـه یک راه طبـیـعــی برای خارج کردن گاز ناخواسته از معــده اســت.

کودک را به آرامی ماساژ دهید، و در موقعـیـت ایستـــاده به مدت 10 دقیقه بعـد از هر نوبت شیر دهی، آرام به پشتش ضربـه بزنـــید.

6. صدای داخـــل رحم را تکـــرار کنید:

زمــانی که بچه ها داخـــل رحــم هستـند، محیــط کامـــلـــا آرام و ساکـت نیـــست آن ها صدای جریـــان خون ، معــده و حرکات روده را می شنوند ،با به وجود آوردن صدای مشابــه، به کودکتان اجازه می دهـیـد تا دوباره فضای داخـــل رحـم را تجربـــه کنـد و آرام شود صداهـــای این چنـــیــنـی را تکــرار کنـیــد تا کودک آرام شود.

پدر کودک را نزدیــک سیـــنـــه نگه دارد و یک نت آرام را زمـــزمه کند، لرزش سیــنـه و صدای آرام کننده ، خیـــلی خوب گریـــه ی کودک را متوقف می کند.

7. حرکــات دوچرخـــه ای انجــام دهـیـد:

ناراحتــی در معده می توانـد، موجب گریـــه ی بدون توقف کودک شمـا شود ،کمـــک کنیـــد تا آروغ بزنـــد، کودک را روی زمــین بخوابــانـــیــد و پاهـایـش را با حرکــات چرخـــشــی مثــل رکــاب زدن در دوچرخه تکـان دهیــد بعـد از آروغ زدن، گریه متوقف می شود.

8. محرک های زیاد را حذف کنــیـد:

بچــه ها وقتـی بیش از حد تحریک شده باشــنــد، گریـه می کنـنـد زمــانی که او در آنـِ واحـــد در معـرض تجـربـــه های زیـــادی ماننـــد صدای زیاد ، فعـــالیــت بیش از حد و چیزهای دیگـر قرار دارد، این شرایـط خیـلـی برایـــش سخت می شود ایـــن شرایــط، برای او خیــلی تحریـک کنـــنـده است و با گریـــه نارضـایتـــی خود را نشان می دهد.

شیـــر دادن بیش از حد و بغــل کردن زیاد نیـز ،می تواند تحریک کنـنـــده باشــد ،این موارد، یک سری از نشـــانه های تحـریک زیاد هستنـد.

چرخانـــدن سر و نگـاه نکردن به شما زمـانی که با آن ها صحـــبـت می کنـــیـد.

کودک خود را به مکــان آرام تری ببرید ، نور را کاهـش دهـــید و محیـطی با کمـتـــرین متـحرک ها ایجـاد کنـید تا کودک آرام شود.

9. حواسش را پرت کنــید:

بعد از این که به دلیل گریــه مثـل گرسنگـــی ، خواب، معده درد پی بردیـد، سعـی کنـــیـــد حواســش را پرت کنیــد تا گریه اش متوقف شود ،چنـد راه موثر در پرت کردن حواس کودک :

موسیـقــی پخـش کنـیــد.
از عروسک های متـحرک صدادار اســـتـــفــاده کنیـــد.
از حرکات و صداهای خنـــده دار اسـتفـــاده کنــید، تا توجه کودک جلـب شود.
کودک را نزدیـک پنجــره ببـرید تا با دیـــدن محـیــط بیــرون مثل درخـت ها و حرکت ماشـــین ها سرگـــرم شود.

10. بیرون از خانه بروید:

اگــر تمـــاشای فضای بیــرون از پنجـره کافـــی نبود، کودک را بیـرون ببریـد تا معــجزه ی هوای تازه را ببینید ، حتـــی بچه های ایـــرادگیــر نیز تحــرک را دوست دارند. محـــیط را تغـیـــیر دهـــید تا موقعـیـــت های جالب توجه، کودک را علـاقـــه منــد و آرام کند.

11. با ماشــیـن، بیرون بروید:

حتـمـــا ، یک روش راحت برای آرام کردن کودک نیـــست، ولی در مورد کودک من مانـــنـد یک جادو عمـــل می کند ، چه صدای غرش موتور و حرکات ماشین باشـد و چه یک جادو خیلــی از کودک های تازه متولد شده، سریع با یک سفــر کوتاه ماشـیـنـی به خواب می روند اگـــر متوجه شدید که کودکــتـــان ماشیـن را دوست دارد، سریع سوار ماشین شوید و در طول یک مسیر کوتاه او را بخوابانـــیـــد.

12. یک برنـامـــه ی غذایی عالی داشتــه باشـــیـــد:

به عنوان یک مادر بچه دار، مراقــبـت از غذایی که می خوریــد کمــک میکـــنـــد که کمـتر معده کودک شمـا اذیـــت شود ، غذاهای به خصوصی مثـل لبـنـــیـات و تخــم مرغ که می تواننـد باعث حســاسیت در کودکــان شوند، بایـد از برنـامه ی غذایی شمـا حذف شوند تا از گریه ی کودک به دلیـل معـــده ناآرام جلوگیـری شود.

بهتـــریـــن حالت برای زنـــدگی، لزوما به معـــنــی بهـــتــریـن حالــت برای یک مادر تازه زایمـــان کرده نیســـت ، با چالــش ها روبرو شوید تا شادتـــریــن دوران کودکی را برای کودکـــان خود بســـازیـد.

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.