گفتگوی خواندنی با الناز حبیبی و همسرش درباره ازدواجشان

التاز حبیبی بازیگر سینما و تلویزیون ایران می باشد که با مهدی صاحب الزمانی ازدواج نموده است و مصاحبه های جالب و خواندنی در مورد ازدواجشان سخنان جالبی را با خبرنگار داشتند که در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر گفتگوی خواندنی با الناز حبیبی و همسرش درباره ازدواجشان  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

برای من بســـیــار متفـــاوت بود چرا که او با صداقــت و جســـارت خاصی در مورد ازدواج اظـهـارنـــظـــر کرد و برای ما از آداب و رسوم خواستــگــاری و مراســـم عقــدش گفـت و ایـنـــکـــه مسائل مالــی آنــقـدرهـــا که برخــی می گویند در زنــدگـــی مشتـرک بی اهـمیت نیسـت. وقتی حرف از ازدواج و شروع زندگی مشـتـرک به میان می آید و افـــراد می خواهنـد از تجـــربـــه زنـــدگـــی زیـر یک سقف بگویند معـــمولا دچــار کلـــیــشـــه های رایــج می شوند و دوست دارنــد در صحـــبـت هایشان به شدت خود را خوشبــخت و عاشق پیــشـه نشـــان دهـــنــد و تصویر یک زندگـی رویایـی و ایده آل را از خود به جای بگــذارنـد در حالـی که خیلـی وقت ها ایـن تصویر ارائه شده از جانب آنها چندان با واقـــعــیـــت انطـباق ندارد و اگـــر در زنـــدگـی برخی از آنـهـــا ریــز شوید به مشکــلــاتی که کم و بیش با آن مواجـــه اند پی می بریـــد.

همـــســر بازیـــگـــران همــسر الــناز حبـیـــبی طلــاق بازیــگــران طلـــاق الــنـــاز حبـــیــبی شوهر الـــناز حبـیـــبــی بیوگرافــی مهدی صاحب الزمـانــی بیوگرافی النــاز حبــیـبــی در طول مدتی که مسئولیت گرفتـــن مصـاحبـه برای این صفحــه با سوژه ازدواج را برعهده داشـتم با زوج های مخـتـــلـفــی صحبــت کردم که گفـــتـگو با هر کدام از آنهـــا برای من جذابـــیت های خاص خودش را داشـت امـا از ابـن بیـن مصـاحـــبــه با النـاز حبـیــبـی برای من بسیار متـفاوت بود چرا که او با صداقت و جسارت خاصـــی در مورد ازدواج اظهــارنـــظر کرد و برای ما از آداب و رسوم خواســـتــگاری و مراســـم عقدش گفــت و ایـنــکه مسائل مالی آنـــقدرهـا که برخــی می گوینـــد در زنـدگـــی مشترک بی اهمیت نیـــســت، چرا که ریــشـــه بسیاری از مشکـلــات و اخـــتـــلــافات به ایـــن نوع مســائل بازمـــی گردد. با ما همراه باشیـــد تا با او و نقطـه نظرهــایش در مورد ازدواج بیشــتر آشنـا شوید. بازیگــری که آخرین کارش در مجـــموعه دودکش بود…

 

سن ازدواج برای هر کســی متفاوت اسـت در مورد ازدواج نمی توان سن خاصی را در نظر گرفـت و گفـــت، «مثـلــا وقتی افراد به این سن و سال رســـیدنــد، باید ازدواج کنـنـد» مثلــا فردی به فراخور شراطی که در آن قرار دارد ممـکن است برای ازدواج به لحــاظ روحی و مالــی احـســـاس آمادگـی کند، به همین خاطر دوست ندارم در این مورد برای کســی نسخه بپــیــچم و بگویم مثلـــا چون من در ۲۴ سالــگــی ازدواج کردم دخـتـران دیـگـــر هم بایـــد در این سن ازدواج کنـــنـد. بهـــانه ای برای شروع زنــدگــی متــاسفـــانــه ایـن روزهـــا آمـار طلاق به شدت در حال افـزایـش اســـت، بخــش زیـادی از این مشــکل هم به ایـن برمــی گردد که افــراد به درک و شنـــاخـت کافی برای ازدواج نرسـیـــده اند و اختلـاف های کوچک را جدی نمی گیرنــد و یا ایـــنکـــه از لحـــاظ مالـی هنوز به اسـتــقـلـــال کافـی نرسیده انــد، در هر حال به عقیـده من، اگـر درک و تفـاهم وجود نداشــته باشـد، افراد خیلـی زود از دسـت هم خســتـه می شوند و ترجیــح می دهـــنـد از یکــدیگــر جدا شوند.

  وجه مشترک من و همسرم برای ازدواج بیش از یک سالی است که من و همـسرم «مهـــدی صاحب الزمـــانی» با هم پیوند زناشویی بستــه ایـــم آن چیـــزی که باعث شد من و مهـــدی در وهله اول به هم علــاقمـنـد بشویم و بخواهیم باقــی زندگی مان را کنــار هم بگذرانـــیــم، خصوصیـات مشـتــرک بسیاری بود که بین ما وجود داشــت، ما از نظر اخـلـــاقی به شدت به هم شبـــیــه هستــیـــم و این شبــاهـت به ما کمک می کنــد تا لحظاتی آرام را کنـــار هم سپـــری کنـیـم، از طرفی ما سعـــی کردیـــم نسبت به یکـدیـگــر با گذشـــت و منــعطف باشیـم، این موضوع به ما کمـک کرد تا از کنـــار هم بودن بیـــشـــتـــر لذت ببریــم.

 

برگزاری مراسـم به شیوه سنتـی با وجود ایـنکه خانواده من در خارج از کشور زنــدگی می کنــند، امـــا همـــچــنان به آداب و رسوم ایـرانــی اهـمــیت می دهـنـــد و حتی می توان گفت تا حد زیادی سنــتـــی هستـــنـــد، به همـیـن خاطر مراسـم خواســتگــاری ما به همـان شیوه مرسوم سنــتــی برگـــزار شد و ما در منــزل، میـــزبـان خانواده داماد بودیم، خوشبـــخــتـــانه چون من و مهــدی حرف هایــمـــان را با هم زده بودیم، اسـترســـی بابــت خواســتگـاری نداشتـیــم.

 

خبری از عروسی تشــریــفاتـی نیست من وهمسرم هنوز دوران عقــدمـــان را سپری می کنـــیــم و به قول معروف زیر یک سقـــف نرفـته ایم اما راسـتـــش را بخواهیــد با وجود اینـکـــه چیزی به عروسی مان نمـــانـده برنامه ریـزی خاصـی برای برگـزاری عروسی و نوع تشـریـــفات نکــردیم، چون هر دوی ما به شدت آدم های شلوغی هسـتیــم و نمـــی توانیـم زمان چنــدانـــی را به ایــن مســـائل اخــتصاص دهـیم به همــیـن خاطر فکر کنــم همه چیز در حدل معــقول برگــزار شود و احـتـــمالا خبری از عروسی تشـــریـــفــاتی نیـسـت. پدرم میـــزان مهـــریـــه را تعیین کرد راستـش را بخواهیـد وقتی حرف مهـــریـــه و رسم و رسوم مربوط به عروسی به میان آمد. من و مهدی تصـمـیـــم گرفتـــیــبـم خودمان را کنـار بکـــشـــیم و مسائل را به بزرگتـــرهــا واگــذار کنـــیـم چون می دانــسـتــیــم آنها به دلیــل اشـــرافـشان نسبــت به ایــن مسائل، زبـان هم را به خوبی می دانـند و به قول معروف می داننـد چگونه با هم صحـبــت کنند. در هر حال میـــزان مهـــریــه را پدر من تعــیـــیــن کرد و من دخالتی در مورد آن نداشت. الـبتــه ایــن صحـبـت ها بدون کمتــرین چالش و اخــتـــلــاف نظـری بیـــان شد چون خانواده های ما به لحاظ سطـــح به هم نزدیــک بودنــد و ما مشکـــلی در ایـن خصوص با هم نداشـــتیــم.

آقـای دامـــاد ایـران زنـدگی نمــی کنــد همسرم سال هاســت که در خارج از کشور اقــامت دارد و چون شرایـــط کاری من هم به گونه ای اســـت که نمـــی توانــم به واســـطــه شغــلم از ایــران بروم به همین خاطر من و ایــشـــان از وقت های بیـکــاری مان استـفاده می کنیم و به همـدیگـر سر می زنــیـم هر چند که این دوری و جدایــی سخـــت است امـا در شرایط کنونی چاره ای جز تن دادن به آن نداریــم.

گفتگوی خواندنی با الناز حبیبی و همسرش درباره ازدواجشان

 

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.