با گیاه آلوئه ورا دکوراسیون خانه خود را زیباتر نمایید

گیاه آلوئه ورا را می توانید در خانه نگهداری نمایید بسیاری از افراد به گیاهان آپارتمانی علاقه خاصی دارند و بیشتر آنها از اینکه در خانه گیاه آلوئه ورا نگهداری نمایند بسیار مشتاق می باشند ما در این مقاله نحوه نگهداری این گیاه زیبا را به شما آموزش خواهیم داد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر با گیاه آلوئه ورا دکوراسیون خانه خود را زیباتر نمایید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : آلوئه‌ورا اين روزهـــا يكـــي از رايجـــ‌ــتـرين گياهانـــي اســت كه در آپـارتـــمان‌ـهـــا و خانـــه‌هـــا از آن نگهــداري مي‌ـكـنند. شايد براي‌ـتـــان عجـــيب باشــد كه چگونه اين گياه كه ظاهـــري شبــيه كاكـــتوس دارد، مي‌تواند به پاي ثابت سالـنـ‌ پذيرايي، تراس‌ يا گلخــانــه‌ـــهــاي خانـگي تبـــديل شود.

افراد زيادي كه آلوئه‌ورا در خانـــه نگـهداري مي‌كــنـــند علاوه بر آنـــكــه نگهــداري اين گياه را ساده و بي‌دردسـر مي‌ـــدانـــنـد، از خواص درمـاني آن نيز بهره مي‌ــبرند. آلوئه‌ورا كه با نام صبر‌ـزرد نيز شناختـه مي‌ـــشود ازجــمله گياهانــي اســـت كه در طب سنتـــي هنـــد «آيورودا» ،جنــبـهـ‌ـهــاي درمـاني مختـلفـي دارد و به صورت خوراكــي و موضعي مصرف مي‌ــشود.

چه دمايي مناســب اين گياه اسـت؟

بهـــتــرين آلوئه‌ورا در سرزمــين‌ـهــاي گرمـسـيري و خشـك كشــت مي‌ــشود پس اگر مي‌ـخواهـيد در آپارتمـانــ‌ـــتان آلوئه‌ورا نگـــهـداري كنيد، بايد به دمـاي هوا و ميزان آبـي كه به اين گياه مي‌ـــدهــيد توجه كنيد. بهــتـرين دمـا براي آلوئه‌ورا 17 تا 24 درجه سانتـــي‌گـراد است.

گرمــا و سرماي شديد سلـامـت گياه را به خطر مي‌ـــاندازد. پس اگـر در منـطقهـــ‌ــاي زنــدگي‌ مي‌ــكـــنيد كه روزهــاي خيلـي گرم و شبـ‌ــهاي خيلـي سرد دارد بهـــتر اســـت از نگــهداري اين گياه صرف نظــر كنـيد يا آن را درون آپارتمـــان يا خانــه نگهـداري كنيد؛ يا متــناسـب با دمــاي هوا آن را به بيرون خانـــه منتقـل كنيد تا گياه نور خورشـيد را به صورت مستـقيم دريافـــت كنـــد.

چقدر آب بدهــيم؟

براي آبــياري آلوئه‌ورا برنامهـــ‌ريزي دو هفــتـــهـ‌اي داشـتــه باشـــيد. مي‌توانـيد در فاصـــلــه 12 تا 14 روز بهـ‌ــطور مرتـــب به اين گياه آب بدهيد. ميزان آبـي كه به گياه مي‌دهــيد، بايد به گونهـــ‌ـــاي باشد كه آب از زهـــكش گلــدان خارج نشود. اگـــر در موقعيتـــي قرار گرفـتـــيد كه ميزان آب بيشتـري به گياه داديد و آب در زيرگــلـــداني جمع شد حتـمــا آب مازاد را سريع تخلــيه كنــيد چون رطوبت بيش از انـدازه به سلـامت ريشهــ‌ــهـــا آســـيب مي‌رسانــد و آنها را فاســد مي‌ـكـــند.

بهــترين حالـــت براي آبـــياري آلوئه‌ورا زمـانــي است كه خاك آن كاملـــا خشك باشد. براي چك كردن خشكي خاك كافــي اســـت خاك را با انـــگشت‌تــان لمس كرده يا يك بند انــگــشـت را در خاك فرو كنــيد تا از ميزان خشكي خاك مطمئن شويد؛ در اين شرايط آلوئه‌ورا را آبـياري كنـــيد. فراموش نكنيد فاصلـه آبــياري آلوئه‌ورا را در زمـــستــان از دو هفـتـــه به يك ماه تغــيير دهيد. اين گياه در زمـسـتـان به خواب مي‌رود و نيازش به آبياري كمتـــر مي‌شود.

 

از چه كودي اسـتـفاده كنــيم؟

بهــتـرين خاكـي كه مي‌ـــتوانيد براي آلوئه‌ورا اسـتفاده كنـــيد، تركـيبـــي از ماســـه يا پوليت 40 درصد با خاك برگ اســت. البـتـه بهـتر اسـت اين تركيب را درون گلـــدان سفـالـــي تجــربه كنيد. بايد مراقـب باشـــيد هنگـام تعويض خاك زهكشـي‌ـهـــاي گلـدان را مسدود نكـنـيد. وجود اين زهـــكشي ‌ها مانـــع از فســاد ريشـه‌ــهـا مي‌شود. بهـــتـرين زمان براي تغـيير خاك گلــدان هر 6 ماه يك بار اســت.

هنگام انــتخاب گلـدان از روز اول به سايز آن توجه كنــيد. انــتـخاب گلـدانـــ‌ـهـــاي كوچك شما را خيلي زود به دردسرتــعويض گلدان مي‌انـــدازد؛ بنابراين بهتـــر است از ابـتدا متـنـاسب با سن گياه و حجــم ريشه آن سراغ گلدانــ‌ منـــاسب برويد. فراموش نكنيد بعد از گذشـت يك سال، حجـم ريشهـ‌هـاي آلوئه‌ورا بيشتـــر مي‌شود و گلـــدان نياز به تعويض پيدا مي‌ــكنــد.

چطور تكثــيرش كنـــيم؟

براي تكـثــير گياه آلوئه‌ورا روش‌هـاي مخـتـلــفــي وجود دارد كه يكـي از آنـها استــفـاده از پاجوش‌ــهــاســـت. آلوئه‌ورا هر 6 ماه يك بار پاجوش‌ــهــا يا جوانـه‌ـــهـــايي مي‌ـزنــد كه درست در قاعـــده گياه رشد مي‌ـكند. اين جوانه‌ـــهـا بهتــرين و ساده‌تــرين روش خانـــگي براي تكـــثــير آلوئه‌وراست.

خيلي آرام و به آهســتـــگـــي اين جوانهــ‌ــها را از گياه جدا كنـــيد و آنهـا را در يك گلدان جداگانـه قرار دهـــيد. پاجوش‌ــهــا براي تكثـــير بايد ريشـه‌هاي خودشان را داشتـــه باشنــد؛ پس موقع جدا كردن پاجوش‌هـا مراقب ريشــهـ‌ــهـاي كوچك آنهـــا باشيد. به مرور زمــان طي دو تا سه هفـتـه ريشـهـــ‌ـهـاي گياه شروع به رشـــد مي‌كنــند و بزرگ مي‌شوند و آلوئه‌ورا كوچك به يك آلوئه‌ورا مسـتقـل تبـــديل مي‌شود.

قبــل از خريد بدانيد

• آلوئه‌ورا گياه طبـيعــت و بيابان اســت؛ پس به نور زياد احتياج دارد امــا اين نور بايد غيرمستـــقــيم باشـــد.

• از آنــجا كه آلوئه‌ورا بسـيار شبيه كاكتوس است و در گروه گياهـــان گوشتـــي قرار دارد، پس نيازي به آبياري هر روزه ندارد.

• بهتـــر است خاك اين گياه مثـــل خاك انواع كاكـتوس شنـــي باشــد.

• هنـگـام تكـثير گياه بايد مراقـب باشــيد ريشهــ‌ـــهاي پاجوش‌ــها در معـــرض هوا قرار نگــيرنـــد.

• گياه آلوئه‌ورا برخـــلـــاف ديگر گياهـان نيازي به اسپــري كردن و مرطوب شدن برگــ‌ـــهـــايش ندارد.

چه آفتـــ‌ـهايي سراغــش مي‌ـــآينـد؟

لكـه سياه نام نوعي آفــت است كه مي‌ـتواند سلامـت آلوئه‌ورا را به خطر بينـدازد. اين لكهـــ‌هـاي سياه در اثــر گزش حشـرات و تخـم‌ريزي آنهـا روي آلوئه‌ورا ديده مي‌ـشود. اين نوع آفـــت معـــمولا در شرايطـــي كه آلوئه‌ورا در مزرعــه پرورش داده مي‌شود زياد ديده مي‌شود. پوسيدگـــي ريشــه نيز يكــي ديگر از شايعـــ‌تـرين مشكــلاتي است كه مي‌ـــتوانـــد آلوئه‌ورا را از بين ببرد. پوسيدگــي‌ـــهـــا غالــبا ناشي از آبــياري بيش از انـــدازه گياه است. علـاوه بر اين شپشـك سفـــيد يا شپـــشـك آرد آلود نيز ازجــمله آفتــ‌های اين گياه اســـت كه در شرايطي كه آلوئه‌ورا را در مزرعــه كشت بدهند و شمــا آن را به خانه بياوريد ممــكن است گياهـ‌ـتــان به آن آلوده باشد.

از آلوئه‌ورا بيشـــتـــر بدانيد

آلوئه‌ورا ازجمـــلـه گياهـانــي است كه 90 درصـــد آن را آب تشـــكيل مي‌ــدهــد و 10 درصد باقــي مانده آن شامـــل تركـــيبــاتـي اســـت كه خواص درمـــانـــي فراوانـــي دارد. خاصيت ضدآنـــتـــي‌ـــبـــاكــتريال و ضد ميكـروبي، آنــتي‌ــاكســيدان و ويتـامــينـ‌هاي A، B، E و C، آمـــينو اســيد و اسـيدهاي چرب ضروري ازجـمـلـه مواد مغذي و مفـيدي هستـــنـــد كه در 10 درصـد باقـي‌ـمــانــده از بافت آلوئه‌ورا وجود دارد.

بسياری از انواع آلوئه‌ورا در جهان خوراكـي‌اند و از آن براي تهــيه انواع سالـاد، دسـر، غذا و نوشيدنـي‌ـها استـــفـاده مي‌ـشود. برخـــي مردم از آلوئه‌ورا و ماسـكـ‌ــهـاي توليدشده آن، براي درمـــان بيمــاري‌ــهـاي پوستــي اســتفاده مي‌كـنـــنـــد.

خواص آلوئه‌ورا را بشنـاسـيد

• مصـــرف خوراكــي آلوئه‌ورا به صورت طبـــيعـي به درمـان يبوست و پاكـــســازي رودهـــ‌ها كمـــك مي‌كند. فيبــر موجود در اين گياه قابـل توجه است.

• مصـــرف ژل تهيه شده از آلوئه‌ورا يا نوشيدني طبـــيعـي تهـــيه شده از آن ماننـــد مرهمي بر دستـگاه گوارش است و مي‌تواند سوءهاضـمـــه را درمــان كنــد.

• ماسك كردن ژل طبيعي يا ماسكـ‌هاي توليد شده بهـداشـتـي از آلوئه‌ورا، مي‌ـــتواند به كاهـش الـتــهـــابــ‌ـهاي پوستــي كمك كنــد.

• مرهم كردن ژل آلوئه‌ورا روي گزيدگـي‌ حشرات، مي‌ــتوانـد آرامـــشـــ‌بخـــش و تسكـينـــ‌دهنده باشــد.

چطور از ژل آلوئه‌ورا اســـتـفـــاده كنــيد

اگر در خانـه آلوئه‌ورا داريد، مي‌توانـيد از ژل و شير آن استفـــاده كنيد. كافــي است يك برش مورب روي برگــ‌هاي آلوئه‌ورا بينــدازيد تا شيرابـه آن خارج شود. براي جدا كردن ژل از برگـــ‌هـــا نيز بايد گياه را به آرامي و از طول ببـــريد و با برش عرضــي، ژل مياني آن را خارج كنـــيد. اين ژل مزه خاصـــي ندارد امـا اگر گاهي احــسـاس مي‌كنــيد طعـم تلـخي دارد، احتــمـــال آنـكه ژل از برگ به خوبي جدا نشـــده باشـد زياد است. اين ژل را مي‌ـــتوان به صورت خوراكـــي يا موضعــي براي درمان آفـتــاب سوختـگي، زخـــم و التـهـــاب‌ــهـاي پوستي استـــفاده كرد.

نكـــتــه مهم اين اســت كه در مصرف گياه آلوئه‌ورا نبـايد زياده‌ــروي كرد چراكـه مصرف بيش از اندازه آن موجب از بين رفتــن تعـادل آب و الـكتــروليتــ‌ـهـــاي بدن مي‌ـــشود. توصيه شده روزانـــه بيشـــتر از یک قاشق از ژل آلوئه‌ورا ميل نكنيد.

با گیاه آلوئه ورا دکوراسیون خانه خود را زیباتر نمایید + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.