دکوراسیون زیبا با گیاه آپارتمانی سیکلامن

سیکلامن بسیار زیبا و از گل های صورتی و قرمز روشن تشکیل شده اند این گیاه می تواند خانه شما را زیبا تر نماید و بسیاری از فراد دوست دارند از گیاهان در دکوراسیون داخلی خانه خود استفاده نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دکوراسیون زیبا با گیاه آپارتمانی سیکلامن را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : بـــرای من همیشـه جذابــیت ظاهــری این گیــاه، شگـــفــت‌انگـیـــز بود. گل هـــای متــفاوتی که بدون داشــتـــن ظاهری توصیف شدنی، خود را روی دمـگــل‌ـهای طویل و در اطـراف برگ‌ها نگـــه داشـتـهــ‌ـــاند، نشـــانـی از اســتواری را به همراه دارنـــد. گویی به هیــچ‌ـــچـیـــز وابستـه نیسـتـند و میــ‌ــتوانـــند بهــ‌ــتنهـایـی، گلیم خود را از آب بیرون بکـشـــند. بلــه! صحبت از گل سیـکلامــن اســت، ایـــن گیــاه ویژگــی‌ـــهای منـــحصـــربـــهــ‌ـــفردی دارد.

 

نام: سیکــلـــامن، نگونسار
نام علمی: Cyclamen persicum
نام انـگـــلــیســی: Persian Violet
خانواده: Primulaceae

مشــخــصــات کلـی گیاه سیکلــامن

گیـــاه سیـــکـــلـــامـن، بومی بخشــی از مدیـــترانــه و اروپا است که از شرق به شمال ایــران می‌ـرســـد. همـــان‌ـــطور که از نام علــمی این گیاه نیز برمــیــ‌ـآیـد، گونهـــ‌ـــای ارزشمـــنــد و ملی در کشور ایــران به شمار می‌رود. ارتفـــاع ایـن گیــاه علفی و دائمی به 25-15 سانتـیـــ ـمــتر میـ‌رسد. در ارقــام وحشی، گلــبـــرگــ‌ها واژگون هســتند و دوره گلدهـــی کوتاهی دارنـــد، اما اگر میــ‌خواهــید رقم پرورشـــی را برای خانه خود خریـداری کنـــید، باید بدانــیــد که گل، مدت طولانیـ‌ـتــری روی گیاه آپارتـمانی خانه شمـــا زنـدگـــی میـــ‌ــکــنـد. برخــی از ارقام سیکـلــامن زمســـتـان گل بوده و به ایـــن دلــیــل نیـــز در زمســتــان اهـمــیت بسیار بالــایــی دارنــد.

سیـکلــامن در قسمــت ساقــه، تشــکـیل غده‌ای به نام ژوخه می‌دهد که برگ‌ـها از درون آن رشـــد پیدا می‌ـکــننـــد. برگـ‌هـای سیکلـــامــن، کروی، قلبــی شکـل و به رنگ سبــز تیره هستـند. در برخی از واریتهــ‌هـــا لکهــ‌ـهای سفــیدی روی برگ وجود دارد. دمـــبـــرگــ‌ـــها بلـنـــد هســـتـــند و کمـی رنـگ قرمزی درون آنـــها دیده میـ‌شود. گل‌ـــهــای معــطـر این گیــاه دارای 5 گلـــبــرگ درست هســتـــنـــد که به رنــگ قرمـز، ارغوانــی، صورتــی و سفـــیــد ظاهـر میـ‌ـــشوند. گلـبرگــ‌ــها ممـــکن است چین داشتـــه و یا صاف باشــنـــد.

در مورد سیکـــلـــامــن باید این نکـته را بدانـــیــد که مقداری نیــز سمــی اسـت. سیـکـلـامن رشد کمـــی دارد و برای ورود به مرحله گلدهـی به زمان نسـبـــتــا طولانـــی نیــاز دارد. یکــی از ویژگی‌ـهـای منـحـصربــه‌فرد این گیاه تعداد زیاد شاخه‌هـــای گلــ‌ـدهنـــده آن اسـت.

 

 

نور منـــاســب برای سیکـلـــامـــن بایـد غیرمــســـتـــقـیم، متوسط تا نیمـ‌سایه باشـــد.

این گیاه در دمای خنـــک و در محــدوده 20-14 درجه سانـــتـــیــ‌ـگـــراد زندگــی میــ‌ـــکــنـد. سیکــلــامـن به دمـــای بالـــا و هم ــچنیــن سرمــا حساس اســت.

خاک سیـــکـــلـــامــن باید سبک و کمی اسیدی باشد. 3 قسـمت خاک‌ــبرگ، 1 قســـمـت ماسـه و 1 قســـمـت کود حیوانــی برای این گیاه منــاســب اسـت. همـ‌ــچـنـــیـن ترکیبـی از کوکوپیــت، پرلـــیــت و پیت ماس را نیـــز میـ‌ـتوانـیــد برای آن استفـــاده کنید.

سیکــلـــامـــن نیاز به رطوبت همیشگی دارد و به همـیـــن دلـیـــل باید آبـیـــاری را با توجه به خشکـی دمای محـــیط حدود 2 بار در تابـــســـتان و یکــبـار در زمـسـتان انــجـــام دهـیـد. این نکته را فراموش نکنـیـــد که غرقــابی شدن گیاه باعـــث پوسیدگــی طوقه میــ‌ـــشود.

برای تغـذیه گیـــاه سیـــکــلامن، کود را با غلظـت 3 گرم در لیــتـر انجـام دهــیـد. ایــن میـزان کوددهـی هر هفتــه در تابــستان هفــته‌ـــای یکـبــار و در زمـــسـتـان دو هفـتـه یکـبـار انجـام میــ‌ــشود.

نگـهــداری سیکــلـــامن

گیاه سیــکلـــامن مستـــعـــد بیـماریـ‌ـهای باکــتـریایی و قارچـــی اسـت؛ به همیـن دلیل بایـــد مراقــبـتــ‌هــای بیــشتــری را برای جلوگیـری از ابتـــلـا به اینــ‌گونه بیـمـاری‌ها پیـــش بگـیـــرید.

اگر میـ‌ـبــیــنیـد که گیاه شمـا دچـــار ریـــزش برگ شده، بدانید که کم‌آبــی و خشکـی هوا عامل اصلـی آن اســـت. اســـپـــری برگـــی و آبــیاری را پیش بگیریــد.

پوسیدگی طوقه نشان از رطوبت بالــا و غرقابی شدن گیـــاه اسـت.
تأـــخیر در زمـــان گلــدهی نشان از دمــای نامـنـاسب برای گیاه، نور کم، مواد غذایی متـغیر و یا فضــای رشــد بزرگ اســـت.
پژمردگـــی گیـاه نشــان از رطوبت کم، املـــاح بالای خاک، دمـای زیـــاد و نور کم دارد.
زردی رنــگ برگ‌هـــا نشـــان‌ـدهنــده نیاز گیاه به کوددهی است و هم‌ــچنــیـن نور زیــاد و رطوبت کم می‌توانـــد از عوامـــل رنگـ‌پـــریـــدگی برگـــ‌ها باشـد.
زمانــی که نور گیاه کم باشد، برای دستیـابی به نور، رشد طولی بیـشتری می‌کـــند و در ایــن زمـــان اسـت که دمـبـرگ‌ـها بلند می‌شوند.
سوختـــگـــی برگ و یا توقف رشـــد آنها، نشــان از نور زیـاد در محـیط گیــاه است.
در اثــر کمـــبود مواد غذایـی و نبود کوددهـی، گیـاه، کوچک مانـده و دمـــگـل‌ـــهــا بلند میـــ‌ـشوند.
اســتفاده از آب آهــکـی، روی برگ، لکـــه سفـیــد ایـجاد میــ‌ــکـــند.

سیـــکلـــامــن چگونه تکثــیـر میـــ‌شود؟

سیـــکــلـــامن تکـثـیر چنـدان راحــتی ندارد. با کاشــت بذر در اواخـر تابســتــان می‌ـــتوانیــد در ابــتدای زمـسـتــان سال آیــنـده، شاهــد گل روی گیـاه خود شوید. بهـــ‌ـــطورکـــلی حدود 15 ماه از زمـان کاشــت بذر تا گلــدهـــی طول می‌ــکشـــد.
تقـــسـیــم ساقه که به نام ژوخه شنــاختــه می‌ــشود، یکی دیــگـــر از روش‌ـهای تکثـــیر گیاه سیکلـامــن است. در این حالـت هر قســمـــت بایـــد دارای یک تا دو برگ باشـــد تا قلمـه ساقـــه را بتوانیـد در بســتر سبکـــی مانـنـد ماسه بکـاریـــد. بهتـر اســت ساقـه را در دیـــ‌ــمــاه قلمـــه‌ـگـیــری کنیــد تا گلدهی زودتــر انــجـــام شود.

دکوراسیون زیبا با گیاه آپارتمانی سیکلامن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.