یائسگی در مردان و زنان چه تفاوت های با هم دارد

یائسگی مخصوص زنان می باشد و مردان هیچ وقت یائسه نمی شوند این سخن خیلی از افراد می باشد بسیاری از افراد فکر می نمایند مردان یائسه نمی شوند و این زنان هستند که یائسه خواهند شد ولی مردان هم در یک سن مشخصی یائسه می شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر یائسگی در مردان و زنان چه تفاوت های با هم دارد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : یــائسگـی بخشی جدایـــیـــ‌ـــناپذیـــر از زنـــدگــی خانمــ‌هـــاســـت. تمامـــی خانـــم‌ـها به طور متوسط از حدود 51 سالـگی به دنـبال قطـــع عادت ماهـــانـه با طیــفی از علـــائم مخـتلف مثـــل کاهــش هورمون‌هـای زنـانه، گرگــرفـــتــگـــی، بیـــ‌خواب، اختـــلالـــات روانی، افـــسردگـــی و اضطـــراب، تعـــریــق، تپش قلب، کاهـــش حجـــم عضــلــات، افـزایــش چربی بدن و… مواجــه می‌ـشوند، امـــا آیـــا یائسگــی فقـط مختص بانوان اسـت؟

جالب اســت بدانیــد آقـــایان نیـــز با بالـا رفتـــن سن بهـ‌ـتـــدریـــج کاهش سطح هورمون مردانه یا تستوسترون و علــائم ناشی از آن را در سطوح مخـتـــلف تجــربــه می‌ـکنـند. از آنجایــی که یائسگی در آقــایـــان به انــدازه خانمــ‌ــها پر سر و صدا، مشـکـــلـــ‌ـــســاز و همه‌ـگـــیر نیــست، معـــمولا خیلــی مورد توجه قرار نمی‌گـیـــرد، امـــا در بعضی موارد با شدت گرفـتـــن علائم می‌تواند در زنـدگی آقـــایان اخـتـلال ایــجاد کنـــد.

در ایـن مطـلــب قصد داریـــم به مقایسه روند یائسگـی در خانــم‌ـهــا و آقایان بپــردازیـم و شمــا را با مراقــبـــتـ‌های لازم برای هر گروه آشنا کنیم. ویژگیـــ‌های مردانـه و زنـــانه به دنبـــال ترشـح هورمون‌هــای بهـ‌ــخصوص در بدن ایـــجاد میـــ‌ـشوند؛ از جملـه تستوسترون یا هورمون مردانــه و استــروژن یا هورمون زنــانــه. بخش عمــده تستوستـرون از بیضــه‌ـها و بخــش عمده اســتروژن از تخــمدان‌ـها ترشـح میـ‌شود. درصــد کمی از آنهـــا نیــز توسط ارگانــ‌هـــای دیـــگـــر تولیـد می‌شوند. درواقع هر دوی این هورمون‌هــا در بدن خانـــم‌هـــا و آقـایـان وجود دارند امـــا با نســبـت‌ـــهای بســیـار متفاوت. میزان ترشح این هورمون‌ـها از سن بلوغ افـــزایـــش میـ‌ـــیابـد و باعث بروز تظـــاهرات و صفــات ثانویه جنسی در خانـم‌ها و آقـــایـان می‌ــشود.

پســـرهـا معـــمولا از سنــیـــن 9 تا 16 سالگی تغــیـــیـــراتی مانــنـد رشــد موهای ناحــیــه تنـاسلــی و زیر بغـــل و ریش صورت، افزایـش حجم عضلــات، تغـیـــیر صدا و… را تجـربه میـ‌ـکـنـــند. خانمـ‌ـهــا نیـــز معــمولا از 8 تا 14 سالـگــی با تغییـرات ظاهـری بلوغ و عادت ماهـانه مواجــه میـــ‌شوند. با افــزایـــش سن و رسیدن به دوران یائسگـــی از میزان ترشـــح این هورمون‌هـا کاستــه می‌ـشود. ممکـن اسـت تصور کنـید یائسگـی یک وضعــیت زنانه اسـت اما باید بدانیــد گاهـی اوقات آقایـان نیـــز علـــائم کاهــش هورمون مردانه را تجربـه میـــ‌کنـــنـد. درواقــع سطـح ایـــن هورمون بعــد از 50 سالـــگــی بهــ‌ـــتـــدریج در بدن کاهـــش می‌ــیــابد. البـته ایـــن کاهش همیـــشـه مشکـلـــ‌ــساز نیــســت و باعث بروز علائم نمــیـ‌ـشود.

یائسگـــی در آقایــان

یائسگی در آقـایان که تحت‌ـــعـــنوان «آنــدروپوز» شنــاخـــتـــه میـ‌ـشود، برعـکـــس یائسگـــی در خانـــمــ‌ـهـــا یا «منوپوز» خیــلی شایع و مشـکــل‌ــساز نیـــســـت. از طرفــی همــه آقـــایـان از 50 سالگــی افــت سطـح تستوستـــرون را تجـربـه نمیـــ‌ـــکــننـــد، امــا با افـــزایـش سن و عبور از 70 سالـــگــی تقـــریـــبا 70 درصد از آقـــایــان دچار افـــت تستوستــرون میـــ‌ــشوند. این وضعـیت همیــشه با علائم همـراه نیـست امـا در بعـــضــی موارد ممکـــن است باعث عوارض خلـقـی، جنــسی و جســـمــانــی شود.

این عوارض گاهـــی به قدری خفیف هســـتـــنــد که باعــث شکـــایــت فرد نمـیـــ‌شوند اما گاهـی به قدری شدت پیـدا می‌کنند که بایـــد تحـــتـــ‌ـدرمـان قرار بگـیـرنـــد.

علـائم و نشـانهـــ‌ــهـا

از جمــلـه علائم خلــقــی یائسگــی در آقـایان میـــ‌ـــتوان به افـسـردگـی، زودرنــجـــی، اضـــطراب، کجــ‌ــخـلــقــی و… اشــاره کرد. علائم جسمی آن بیــشتــر به شکـــل کاهش حجم عضــلـــات و بالا رفـــتن میـــزان چربـی بدن دیده میــ‌ـــشود. برخـــلاف خانـــمـ‌ـــهــا، در بدن آقایـــان بافت عضـلانی غالـــب اسـت. بنابـراین با شروع یائسگـــی بهـــ‌ـــتدریـج بافت عضــلــانـی و قوام اسـتــخوانـی آقــایــان تحلـــیـــل میــ‌رود و احتــمــال بروز شکستــگـیـ‌ــهـا افـــزایش میـ‌ــیابـــد. علاوه برایــنــهـــا، پایین آمـــدن سطــح تستوسترون میـ‌ـتوانـــد باعــث مشکلات و ناتوانــی‌ـــهــای جنســـی شود.

با پایـــیـــن آمــدن سطـح انرژی در دوران یائسگی ممـکـن اســـت فرد دیگـــر به راحـــتی قادر به انــجام فعالــیتـــ‌هـای جســـمانی مثل قبل نباشد. برای مثال ممـکن اسـت دیگـر نتوانـد به راحـــتــی پیاده‌ـــروی طولانی داشـته باشــد یا اجسام سنــگـین را حمـل کند. همچـنــین ممکـن است دچـــار اخـتلالـــات خواب مثـل افزایش خر و پف شود. بعــضــی آقــایـان نیز با کاهـــش سطح تستوستـرون دچـــار تاری دید، مشـکلات پروستات مثــل بزرگی خوش‌خـیـم پروستـات و… میـ‌ـشوند.

وقتـــی سطـــح تستوستـــرون پایـــین میــ‌ـــآیـــد

هورمون‌های جنسـی مردانــه باعــث تولید اسپـــرم و ارتـقـای کیفـــیـــت زندگی آقایـان می‌شوند. با کاهــش سطح تستوسترون، تصویر ذهنـــی فرد نســـبــت به خود تغـییـر میـ‌کند. در ایـن وضعــیـــت ممکـن است فرد دچـار کاهش عتــمـاد به نفــس شود. همـچـنین ممـــکن اسـت در تحـریـــک جنـــسـی دچــار مشـــکــل شود زیرا کاهـــش تستوستـــرون بر خونسازی تاثیـر میـــ‌گذارد. افت تولیـد گلـبول‌ــهای قرمز نیز خود باعــث کمــ‌ـــخونی، ضعف و خستـگـی میـــ‌ـــشود. جالب اســت بدانید خانمــ‌ـها نیز با کاهش سطـح تستوسترون در بدن دچــار تظاهــرات مشابـــه میــ‌ـــشوند.

علـــل یائسگی زودرس

بحث یائسگی زودرس برای آقـــایــان نیـــز مطـــرح است. این وضعیــت زمانــی اتـــفـاق میـــ‌افـــتــد که به دنـبــال یک علت پاتولوژیک یا یک بیـــماری، سطح تســـتوستـرون در بدن دچار افـــت شدید شود. برای مثـــال ضایـعات و تومورهـای مغـزی ممکـن اســت در فرمـان مغـــز برای ترشح تسـتوسترون از بیـــضه‌ـهــا اخــتــلـال ایجاد کنـــند. در ایـــن شرایــط فرد در سنـــین پاییــنـ‌ــ‌تـر از 50 سالـگـی ممکـن است دچـــار علـائم افت تســتوستـرون مثل ریزش ریـش، از دست دادن صفـــات جنـسـی ثانویه، نابـــاروری و… شود. درواقــع هر عامــلــی که در ترشـح تسـتوسترون از بیـضـه‌هـــا اختــلـــال ایــجــاد کنـــد میــ‌ـتوانــد باعث یائسگـی زودرس شود. حال این عوامــل ممکن اسـت از مغز یا بیـــضــهــ‌ـهـــا نشـــات بگیــرند؛ از جمـلــه اخـــتلـــالات مغزی، ضربـه به بیــضهـــ‌ــها، مصرف داروهای خاص، آسیـــب‌ـهــای عروقی، عفونت‌ها، شیــمـیــ‌درمانی و….

طرز تشخیص و مراقــبتـــ‌هـــای لازم

آقایــان با افزایش سن باید از لحاظ چربــیـــ‌های خون، قنـــدخون و بعد از 70 سالگی از لحـــاظ پوکی استـــخوان مورد غربالگری قرار بگـــیرند. میـــزان تستوستـــرون خون معـــمولا مورد غربالـــگری قرار نمی‌ـــگــیرد، مگـــر ایــنکـــه فرد با شکایـــت از علائم کاهش آن به پزشک مراجـــعه کنــد. در این شرایــط می‌توان میزان تســـتوسترون را با آزمایــش خون مشـخـــص کرد.

چه بایـــد کرد؟

کاهــش سطــح تستوسترون فقط در شرایط خاص نیاز به درمــان پیـــدا می‌ــکـــند. ایـــن درمانــ‌هـا خود براســاس عوارض ناشــی از کاهـش تسـتوستـــرون تجویز میــ‌ــشوند. برای مثال فرد ممکـن است برای رفــع اخـتــلـــالات جنســی، افــسردگــی، کم‌خونی و… نیـــاز به درمان پیدا کنــد، امــا بایـد توجه داشت درمــان با تجویز تســـتوستــرون پرعارضــه است و می‌ـــتواند منــجـر به تشدید خطــر ابـتــلا به سرطــان پروستـات و افــزایـش بزرگـی پروستـات حتـــی از نوع خوش‌خــیـــم و اختــلالـــاتی مانند آپنه خواب، غلظـــت خون، حوادث قلـبی- عروقی، مشــکلـــات کبدی و… شود.

از طرفی ممکن است فرد از درمـــان با تستوستـــرون نتــیــجـه مطـــلوب نگـــیرد و در عیـن حال دچار عوارض جبــران‌ـــنـــاپذیر شود. بنابــراین درمــان با تجویز تســـتوسترون فقـــط در شرایط خیلـی خاصـــی بایـد انجـام شود. قبل از شروع درمـان با هورمون ابـتــدا بایـــد مطـمئن شویم فرد، سرطـــان پروستـات ندارد زیـــرا این سرطان وابســته به هورمون‌ـهای مردانه است و با تزریق هورمون تشـــدید میـــ‌ـــشود. علاوه برایـــن فرد باید از لحــاظ بیمــاری‌ــهای زمــینه‌ــای بررسـی شود. افــراد مبـــتـلــا به بیـــماریــ‌ــهــای قلـبـــی- عروقی پیشـرفـــته و بعـضـــی بیـــماریـ‌ــهای خونی مثل پلیـ‌ســیـــتــمــی (زیاد بودن گلبول‌های قرمـز خون) نیـــز نبــاید از هورمون‌درمـــانی استـــفاده کنـنـــد زیرا تسـتوسترون خونسـازی را تحــریک میـــ‌کنــد.

معــنــای یائسگی مردانه، نابــاروری نیـــست

یائسگــی و کاهش هورمون مردانه به دنــبال بالا رفــتن سن در آقـایــان برخـــلاف خانـــم‌ــهـا باعث از دست رفتـن قدرت باروری و توقف تولیـــد اسپرم نمــی‌ــشود. برخــلــاف خانــم‌هــا که با ورود به سنیـــن یائسگــی دچار اخـتلـــال در تعـــادل هورمونی میـــ‌شوند و رحـم و تخمـــدان‌هایشـــان دیـــگر قادر به گذرانـدن بارداری نیـست و توانــایی بچـه‌ـــدار شدن را از دست میـ‌دهــنـــد. خانـمـــ‌ـــهــا در 2 هفـــته ابـــتـدایـــی چرخه عادت ماهــانــه دچار افـــزایـــش استـــروژن و در 2 هفته آخر دچار افــزایــش پروژستــرون می‌ـشوند.

به این ترتــیب باروری یا تخمــک‌ـگــذاری اتـــفاق میــ‌افـتــد اما بدن مردهــا اینـ‌ـگونه عمـــل نمی‌کنـــد. علاوه برایـن، هورمون تســتوستـــرون تنــهــا توسط بیضـه‌هــا تولید نمـــیـــ‌شود، بلکه از غدد فوق‌ـکـلیوی هم ترشـح میـــ‌ـشود. بنـابـرایـــن آقـایان با یائسگـــی، هورمون‌ـهـــای جنــسی خود را به طور کامــل از دســـت نمـــیــ‌دهــنـد و فقــط دچار کاهش ترشح آنهــا میــ‌شوند.
اگـرچه ممـکـن است تولیــد اســـپرمــ‌ـها با افــزایـش سن کاهـــش پیدا کنـد اما ایــن موضوع به معـــنـــای از دست رفتن قدرت باروری نیست.

نقـش سیگـــار و الکـــل در بروز یائسگــی در آقـــایان

مصـــرف مداوم و مقادیر بالای الـکــل به واسـطـــه تغیـیراتی که در کبد ایجـاد می‌ـکــنـــد، می‌ـــتوانــد باعـث افـــت سطــح تستوسترون شود. مصرف زیاد دخــانـــیات نیـــز به طور غیــرمــســـتـــقیـــم با ایــجـاد بیمـــاریــ‌ـــهــای مختــلــف از جملـه اخـــتلالـات ریوی، قلبــی، سکــتـــه و… میــ‌ــتوانــد در زندگی جنـسی آقایان و سطـح ترشـح تستوستــرون مشکــل ایجـاد کند.

تاثــیـر شیوه زندگی بر روند یائسگـــی در آقـایــان

مداخــلـه درمـانی خاصی برای جلوگیری از افــت سطح تستوستـرون وجود ندارد و فقـط میـــ‌توان سیر آن را آهــسته‌‌تر کرد. شیوه زنـدگـــی، عوامل محیــطی و عوامـل ژنــتــیــکـی میـــ‌توانند در سرعت افـت تســتوستـــرون نقش داشته باشــند. برای مثــال چاقی، اضــافه وزن و اســتـــرس‌ـهــای عاطــفــی میـ‌تواننـد سیر افت تســـتوستـرون را تشـــدیـــد کنـند. در مقابــل، شیوه زنـدگــی و رژیـم غذایی سالـم و ورزش منــظـــم، افــت تســـتوستــرون را کاهـــش می‌ــدهـنـــد.

دوپیــنـگ تســتوستـرون و خطر یائسگی زودرس

تســتوسترون، هورمونی است که در بلوغ باعث افـزایـش حجم عضلات در پسرها نسبـت به دخــتـــرهای همـــســن و سال خود میــ‌شود. متاســفانه این تصور برای بعضـی از ورزشکـــاران وجود دارد که می‌توان با مصرف مقـادیــر بالای هورمون تســـتوستــرون، روند افــزایش حجـــم عضـــلـــات را تشــدیــد و تسریــع کرد. اگــرچه ایـــن دارو موجب افزایش حجـم عضلـه میـــ‌ــشود ولی باعـث افــزایــش قدرت عضلانی و عمــلکرد ورزشـی نمــیــ‌شود.

درواقع تزریق تستوستـــرون فقط نتیجه ظاهری دارد. علاوه براین مصـرف تسـتوسترون در دوزهـای بالــا با خطر عوارض مخـتلف قلـــبـــی- عروقی، اختلالات کبـــدی، سرطــان‌ــهای پروستـات و… همـراه اسـت. جدا از ایـن عوارض، دوپینگ تسـتوسترون میـ‌ــتواند باعـث اختـــلــال و سرکوب فرمان مغز برای ترشح این هورمون به صورت طبیـعـــی شود.

میزان ترشـــح تستوستـــرون در حالـــت طبــیعی حتـی در ساعــت‌ـهــای مخـــتـــلـف روز متفــاوت و حسـاب‌ـشده است. برای مثال میزان این هورمون صبــح‌ها بالاتر از شب‌ـــهـاســـت. حال اگـــر مقادیـر بالایـــی از تســتوسترون از خارج وارد بدن شود به طور حتم ایــن چرخــه مخــتـل می‌ــشود. ایـن افـراد معمولا بعـد از قطـع مصــرف تستوسترون دچـــار اختلــالات هورمونی و کاهـــش سطح تســتوستــرون خواهـــنـد شد.

یائسگی در خانمــ‌ـــهـا

خانم‌هــا از حدود 8 تا 14 سالــگــی دچار افـــزایــش سطـــح هورمون زنانــه یا اســـتـروژن میــ‌ــشوند. این میــزان ترشــح از اســـتـــروژن به طور متوسط تا 51 سالـگــی ادامه میــ‌ـــیـابد. طی این سالـ‌ـــها با آزاد شدن فولیکول‌ـــهــای تخــمدان در هر ماه بهـــ‌تـــدریج از ذخایر تخمـــدانی و قدرت باروری خانـم‌ـهــا کاســـته می‌ـــشود، طوری که با رسیـدن به یائسگـی فرد قدرت بچه‌ــدار شدن را از دســـت میـــ‌دهـد. درواقع یائسگی به معـنـــای ایـــجـــادنــشدن چرخـــه عادت ماهــانـه برای 12 ماه است. زمان بروز یائسگی به مسائل مخـــتلفی مثل عوامل ژنتــیـکــی، بیمـــاری‌ـهــا و شیوه زنــدگی ارتـــبــاط دارد، امـا یائسگـی قبـــل از 40 سالـگـــی غیرطــبـــیعی محـسوب می‌ـشود. در ایــن وضعیت به طور حتـم یک بیماری یا علـــت پاتولوژیـــک برای آن مطــرح اســت.

روند یائسگــی خانم‌هـا 4 سال طول می‌کـــشد

روند یائسگی به طور متوسط 4 سال طول میـــ‌کـــشد تا کامــل شود. در ایـــن 4 سال عادت ماهانه نامـنـظـم می‌شود.

اوایـــل ممـــکـن است فاصـــله هر بار عادت ماهــانـــه کاهـش یابد و بعـد بهـــ‌تــدریج ایــن فاصــلـه بیـــشـتر میـــ‌شود تا عادت ماهـانـــه به طور کامل برای 12 ماه قطع شود. با رســیــدن به یائسگـــی فرد ممـکن اســـت علــائمی مثـل بیـ‌ـــخوابـی، افسردگـــی، بی‌ـــقـراری، تعریق، کاهـــش حجم عضــلـات، افـــزایش چربی، دردهای پراکــنـــده مفاصل، پیـری پوست و خشکی، سوزش و درد واژن حین رابـــطـــه زنــاشویی را تجــربه کند.

گرگـــرفتگی یکی دیــگر از علـــائم شایع یائسگی اســـت که به صورت حملـه گرما از سمــت سر شروع می‌ـــشود و به پاییـن بدن انـــتـشــار پیدا میــ‌کـــند. این حالت معـمولا 2 تا چند دقــیـــقـــه طول میـ‌ـکشد و بعـــد به احـــساس سرمــا تبـدیــل میــ‌ـشود. تقریـبا 80 درصــد از خانـــم‌ـــهـا طیـــفی از ایـن علـــائم را تجــربــه میـ‌کـنــند، اما همه آنـــهـــا به پزشــک نیـــاز پیـدا نخواهنـد کرد. تنها 20 تا 30 درصـــد از خانـمــ‌ــها ممکن است به دنـــبال تشـــدید علائم یائسگـی به پزشــک مراجـــعـه کنــند.

علـل یائسگـی زودرس در خانـم‌ـهـــا

ترشـــح اسـتروژن توسط تخمدانــ‌ــهـــا به دنــبـال ارسال فرمان از سوی مغـــز انـجـــام میـــ‌ـشود. تخـــمدانــ‌ـــها با ترشـح استـروژن و پروژستــرون، چرخه عادت ماهـــانـــه را در دوره‌ـــهـای متوسط 28 روزه تشکــیــل میـــ‌دهند. طی این دورهــ‌ها فرد افـــزایـش یا کاهـــش سطح استـــروژن و پروژستــرون را به تنـــاوب تجربـه میـ‌کنــد. انــتظار می‌رود این دورهـــ‌ــهـــا حداقـــل تا 40 سالگی وجود داشته باشـند. اگـر عادت ماهــانه قبـل از 40 سالگی متوقف شود، فرد دچار یائسگـی زودرس شده اســت.

ایـن وضعـیـــت معـــمولا بر اثر یک بیمــاری خاص، اختـلــالات ژنتــیکـــی یا مصرف بعـضی داروها اتـفاق میــ‌افـــتد. درواقـع هر عامــلی که در مسیـر ترشــح استروژن و پروژستــرون از مغـــز تا تخـمـدان‌ــهـــا اخــتــلال ایجـاد کند، می‌ـتوانــد باعث بروز یائسگــی زودرس شود. ایــن وضعـــیت حتمــا باید با جایـــگزین کردن هورمون‌هـــای زنانه درمان شود، در غیــر ایـن صورت، فرد درمــعرض خطر پوکی اســـتــخوان و عوارض دیـــگر قرار میـ‌گــیرد.

طرز تشخــیـــص و مراقـبت‌ــهــای لازم

تشـــخـیص یائسگـی در خانـــمـــ‌ها به صورت بالــیــنی و آزمـــایشـــگـــاهـــی انـــجـام می‌ـشود. درواقــع با مشـاهــده علـائم معــمول یائسگـی و قطــع عادت ماهـانه برای 12 ماه میــ‌ـتوان فرد را بدون انــجـام آزمــایـــش خون، یائسه خواند. آزمایش بیشتر زمـانی تجویز میـــ‌شود که علـــائم یائسگـــی قبـل از 40 سالـــگــی بروز پیدا کنــنـد.

هورمون اسـتروژن یک عامــل بسیار قوی در پیشـــگـــیــری از عوارض قلـبی-عروقی و سکتـهـ‌های قلبــی و مغـــزی در خانـمــ‌هاســت. بنـــابرایـــن با افت این هورمون بعـد از یائسگی، خانـــمــ‌ــها به شدت در معـرض حوادث قلــبی- عروقی و مغزی قرار میـ‌گــیـرند. پوکی اسـتـخوان یکـــی دیگــر از مســـائل مطـرح برای خانم‌های یائسه است که بایـــد از حدود 65 سالگی مورد غربـالگـــری قرار بگـــیـــرد.

اگر هم فرد دارای سابقه بیـماری یا شکـســـتـــگی‌ـــهـای خاص در خانواده یا مصــرف داروهای تشــدیدکنـــنـده پوکی اسـتــخوان باشد بایـد غربالـگـــری پوکی استــخوان را از سنیــن پاییـنـ‌ـــ‌تر آغاز کنـد.
باتوجه به نتـیـجه تســت پوکی استخوان، پزشــک ممـــکن اســـت آن را مجـــدد درخواست کند اما فاصـله بیـن 2 تســـت نبـایـد کمتـر از 2 سال باشـد؛ حتی اگر فرد دچــار پوکی استـــخوان باشـــد. درواقـــع انجـام تسـت پوکی استـخوان با فاصـــلـه کمـــتــر از 2 سال ارزش زیادی نخواهد داشـــت.

چه باید کرد؟

خانــم‌ـــهــای یائسه بهـتر اســت مصـرف مواد غذایـی با خاصـــیــت گرمـــی را کاهـش دهنـد و در مکــانـــ‌ـــهـــای خیــلی گرم قرار نگیـرند. ورزش منــظم، مصــرف سویا به جای گوشت و مصرف ویتامیـــنـــ‌ــهـایـی مثــل ویتامین E نیـز به کاهش علـائم یائسگـــی کمـــک میـــ‌ـکننـد. بعضی خانم‌ها ممـکن است به داروهای ضدافـــســردگــی یا بعـــضی داروهای ضدتـــشــنج مثـــل گابـــاپـنـــتــیـــن نیــز برای بهـبود وضعـیـــت روانی خود نیــاز پیـدا کنـــنـد.

اگـر هیچ از این راهکــارها موثر نبــاشـــد در مرحـله آخـــر و در موارد بسـیـار محدودی درمان جایگــزینــی هورمون‌هـــای زنــانه تجویز میـ‌ـشود، اما باید توجه داشــت ایـن درمــان با عوارض بســیار زیادی همـــراه است و میـ‌توانــد منجـــر به افزایـــش خطر سرطـانــ‌های پسـتـــان و حوادث قلــبــی- عروقی شود. درنتیجه درمان با هورمون معـــمولا برای رفـع علــائم یائسگـــی توصیـــه نمـــیـــ‌ــشود، مگـــر در موارد بسـیار محدود و در افرادی که زیـر 40 سالـــگی دچـار یائسگی شدهـــ‌ـــانــد. در ایـــن شرایط نیــز درمان حتـمــا بایـــد با پیگیری‌ـهـــای منظم انـجـام شود.

نقـش الـکــل و سیگار در بروز یائسگـی در خانــم‌ــها

همانـــ‌ــطور که مصرف مداوم مقـــادیـــر زیـاد الـــکـل می‌ــتواند باعــث افت تستوستـرون در آقایـــان شود، در خانـم‌ها نیـــز باعث ایـــجـاد اختــلال در ترشح هورمون‌ـهای زنانــه میــ‌ــشود. دخـانیات نیــز به طور غیرمـــســـتقـیـــم با ایجاد اخــتلــالات و بیــماری‌هـــای مختـــلــف میــ‌ـــتواند روند یائسگی را تسریـع ببـــخشـــد و فرد را دچار عوارض مختلـف کنـد.

تاثـــیر شیوه زنـدگی بر روند یائسگــی در خانــم‌هـــا

یائسگــی برای هر فرد با توجه به عوامــل ژنــتـــیکی و محــیطـی، بیـماریـــ‌ــهــا و داروهای مصرفــی در یک بازه زمـانـــی خاص اتـــفــاق میــ‌افـتد. سن بروز یائسگــی را میــ‌ـــتوان با شیوه زنـدگــی سالـم و ورزش منظم در ایـن بازه به تعویق انــداخت. برای مثـال اگــر فرد قرار باشـــد بین 50 تا 55 سالـگـــی دچار یائسگــی شود، میـ‌ـتوانـد با زندگــی سالـم سن بروز یائسگـی را به 55 سالـگی برسـاند، امـــا فراتـــر از ایـــن بازه نمیـــ‌توان یائسگی را به تعویق انـــداخـــت.

یائسگی در مردان و زنان چه تفاوت های با هم دارد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.