17 نشانه خطرناک افراد روان پریش

روان پریش ها مانند افراد معمولی می باشند و بیشتر نشانه های روانی در آنها دیده نمی شود ولی نشانه های بسیار خطرناکی دارند که از این نشانه ها می توانید افراد روان پریش را شناخته و مواظب رفتارشان در مقابل خودتان باشید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر 17 نشانه خطرناک افراد روان پریش را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : شایــد همـین چنـــد وقت پیش به یکی از آنــها برخورده باشید.شایـــد یکی از آنها را در گروه دوستان یا خانواده‌ـــتـــان داشـتـه باشیـد؛ فقط هنوز نمـــیـــ‌دانـــید! شنـــاسـایـی روان پریـشان و جامعهـ‌ـــســتیزان کار سختی اسـت.

آنهـا لبـــاس خاصی نمیـ‌ــپوشنــد، یا فیـــلم نیـست که بتوانـــیم نگاه آنــها را از نزدیــک مد نظـــر داشــتــه باشـیــم. آنـــها در میان جامعــه آمیـخـتــهــ‌ــانـــد. آنــها به شکل افــرادی شاد و سرحـــالـ‌ــانــد، اما از درون تاریــکـی آنـهـا را فرا گرفـــتــه. سیـاهـی‌ـای که اگـر حواستـــان نبـــاشد ممــکن اســت شمـا را هم دربربـــگــیـرد. پس بد نیــســـت که با یک سری از ویژگــیـ‌هــای آنــهـا آشــنـا باشید تا کمـــی اطلاعــات‌تـان بیشــتر شود و حواســتان را جمــعـ‌تر کنـــی و یا حتـــی در صورت لزوم از آنــهــا دوری کنـــید.

1- یکی از ویژگـــیــ‌ــهای کلـاســیــک روانـ‌ـــپـــریــشـ‌ـــها ضعف احـــساســی است. یک روانـ‌ـــپریــش نمیـ‌توانـــد در تنـــهــایــی زندگـــی کنـــد. او مدام به دنبال ایـن اســت که قربانیــ‌ــای پیـــدا کنـــد تا بتواند از لحاظ عاطـــفـــی از او سوءاسـتــفــاده کنـــد.

2- آنـها نمـی‌ـــتوانـــنـد وفاداری و عشـق را درک و تجربه کنـنـــد. آنهـــا با بیـــ‌ـاحـترامـــی به عشـــق میـ‌نـگــرنــد. از همیـن رو آنهـــا قادر به تجربــه عشــق نیـستـــند.

3- روانـ‌ــپـــریش‌ــهـا به افــراد عادی به چشم وسیله‌ای برای بازی نگاه میـــ‌کننــد، که از آنها اســتـفاده کننــد، به آنــهـا دروغ بگوینـــد و آزارشان دهــنــد. این به آنـــهـا حس رضـایــت و تفــریح موقتــی میـدهــد.

4- روان‌ـپریشـ‌ـــهـا از کســـلی و بی‌حســـی رنـــج میــبـــرنـــد. آنـهـــا فاقـــد حس همــدلــی هسـتــنـــد. آنهـــا دوست دارند که دیــگـران را گول بزنـنــد و کنتـرل کنـنـــد.

5- روانــ‌پـــریــشـــ‌ـــها اغـــلـــب سوءاســـتفـاده کنــنــده‌های عاطفـیـــ‌اند، امــا ایـن بدان معـنا نیســت که نمیـتوانند سوءاستــفـاده کنـنــدگــان جنــســـی باشـــنـــد. اکـــثـر اوقات آنـــهـا هر دو ایــن ویژگـــیـ‌ــها را دارند.

6- با ایـنـکـه یک روانــ‌ــپریـش ممـــکـــن است یک منـحرف جنــســی باشـــد، امــا مهـــمــ‌ـتریــن موضوع برای او سوءاسـتفاده عاطــفی است. او دوست دارد که برتـریـ‌اش را حفظ کند و نیاز به آسیب رســـانــدن به مردم چیـزی است که او را کنـتـــرل می‌ـکنــد. او قربــانــی را از لحاظ جنسـی و عاطـفی مالک میــ‌شود و او را از بیــرون و درون از بین میــ‌ـبــرد.

7- روانـ‌پـــریشــان احـــسـاســات هم دارنـــد؛ اما احساسات آنـها با افراد معـــمولی متفـاوت اسـت. احسـاسـات انـــها کوتاه و شدیـد اسـت.

8- به عنوان مثال یک روانــ‌پــریـش جملـــات غمگـــینـی دربـاره‌ی حمـــاقــت‌ـهـا و بدبخــتیـ‌ـــهـــایـش به زبـــان خواهـد آورد. او ممکـن اســت اشــک تمساح هم بریزد. یک روانـــ‌‌ـپـــریش ممـکن اســت شور و شوق نشـــان دهد، هیجان زده شودو یا مثــل یک فرد عصبـــانـــی فریـــاد بزنـــد؛ امـا مسئله این اســت که این چیــز‌هـا نشـــانـ‌دهـــنده قوت احـسـاســاتش نیــســت.

9- یک روانـــ‌پریـش غم و اندوه جدی نخواهــد داشـت، صادق نخواهـد بود، ناامـــیدی واقــعی و شادی عمــیق نخواهـد داشت، و همـــچنـین خشم حقیــقـی در آنهـــا نخواهــد بود.

10- روانــ‌ـپـــریــشــ‌ــهـا خشم نشـــان می‌ـــدهـند، اما خشــم انـــهـــا مطـلــق، ناگهـــانی، کوتاه و سرد است. پیـــشـــ‌ـــبینـــی ایـــنـکـه چه چیـــز آنها را عصـــبانــی می‌کـند کار آسانـــی نیسـت. خشــم آنهـا مانند افـراد نرمـــال تحـــریــک نخواهــد شد.

11- یک چیــز خیـلی معمولی و بی اهــمیـت ممـکـن اسـت خشـــم آنـها را برانگــیزد درحـــالـــی که یک مسئله جدی ممـکن اسـت هیچ تاثــیری بر روی آنها نگــذارد.

12- اگر موانـــعـی بیـن یک روانـــ‌ــپریــش و اهـدافـش وجود داشته باشـند، این موانـــع شخــصـی نیـســتـند. هرچـــنـد ایــن موانـع غیــرشخـــصی درواقع باعــث لجبـــازی‌ و کلـــه‌شقی فرد روانـــ‌پـریش می‌شوند.

13- روان‌پریـشـ‌هـا نمـیـ‌توانــند ایـــن حقــیـــقت را بپـذیرند که رفـــتارشـــان ممـــکن اســـت از سوی یک قربــانی پذیرفته نباشد، چرا که اعمـال بد آنـهــا همـیشـه برایشـان مناســب و قابل توجیــه است.

14- یک روانــ‌پـریـــش بر ایــن باور اســـت که اگـــر او از یک نفـــر استـفاده میـ‌ــکنـــد، به او دروغ می‌ـگوید، به او خیـــانت کرده و کنتـــرلش می‌ــکــنــد و یا او را از بقــیــه جدا میــ‌کـــنـــد، قربـــانـی باید همیـشه پذیــرای این چیزهـا باشـد.

15- روانـ‌پـریـشــان ایـنــطور باور دارنـــد که هر اعمـــال بدی که انـجام می‌ـــدهـنـــد، همــیـشــه به نفــع قربــانـــیان بوده و به خاطر خود انــهاســت.

16- روان‌پـریـــش‌هـــا خودشـــان را خیلی دوست دارنـد؛ آنـــهــا احـساس قوی‌ـــای نسبـت به خودشـان دارنــد امـا ایـــن حس کم‌عمــق است.

17- روانـــ‌پــریشـــ‌ــها متـکــبر هســـتنــد. آنـهـا حس خیلـــی با ارزش بودن و خیــلــی توانـــا بودن دارنـــد. آنهـا پر از اطمیـــنــان و اعتـــماد به نفس خواهنـد بود، اما اهداف کوتاه‌ــمدتـی دارنـــد و نمی‌ــتوانند برنـامـــه طولانیـ‌مـدتی را برنــامه‌ــریزی و اجــرا کنـند. آنـها ناشکــیــبـــا بوده و زود تحریــک می‌شوند. آنهـــا نمـیــ‌ـــتوانـــنـد خشم و عصـــبــانــیت خود را کنــتــرل کنــنـد. ایـــن افـراد به پیوندهــای خانوادگـــی احـــتـرام نگذاشتــه و به دنـــبـــال روابــط کوتاه ‌مدتــ‌ـانـد.

17 نشانه خطرناک افراد روان پریش

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.