20 تکنیک کاربردی جنتلمن شدن

جنتلمن شدن بسیار ساده می باشد فقط باید از این تکنیک های رفتاری استفاده نمایید بیشتر مردان رفتاری که همه مردان باید در مقابل خانم ها انجام دهند تا در ذهن زنان و دختران جنتلمن واقعی به نظر برسند در ادامه جزئیات بیشتر 20 تکنیک کاربردی جنتلمن شدن  را ر سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: زمانـی که رفــتارهـــا از درون ناشی نشوند و فقط از روی اجبـار یا وظیفه باشـــند، جنــتلـــمــن واقعـــی وجود نخواهـــد داشـت. آداب معـــاشرت یک جنتــلـــمن . نجیب زاده‌ی واقعــی، تاریخــچــه‌ی خاص خودش را دارد.

در این مطـــلـــب، اتـــیکـــت‌ــهــایـی را برایــ‌ـــتان میــ‌ـگوییـم که شایـــد تا حدودی در دنیـــای مردانه‌ی امـروز فراموش شده‌ــانـد، اما اگــر میــ‌ـخواهـــیـــد یک جنتلمـــن واقـــعـی باشید بایـــد بدانـیــد ایـن آیـــین‌هـا و آداب معاشرت هرگــز قدیــمی نمــی‌شوند و در دنــیای امــروز هم کاربـــرد واقــعـی دارند.

1. وقتی یک خانم وارد اتــاق می‌شود از جایـ‌تان بلـــنــد شوید

وقتـی یک سالــمـنـــد یا یک خانم وارد اتاق میـ‌ـــشود به احـترام او از جایـ‌ـتـان بلنـــد شوید. ایــن نشــاندهــنـدهـ‌ـــی تواضــع و احـــتـــرام شمـاست. وقتــی در یک مهــمـانــی شمـــا را به شخــصی معـــرفی می‌کـــنـــند هم باید از جای‌ـــتــان بلـنـــد شوید. از جا برخـاســتن شمـــا یعنـی توجه و مهربـــانــی شما.

2. در کنـــار همــسر یا نامـزدتــان با مراقبت و توجه راه بروید

میــ‌ـدانید چرا کت بلـنــد مردانه، سمــبل یک جنــتلـمــن است؟ در زمـانـــ‌هـای قدیــم، قبل از بوجود آمـــدن سیـــســـتـم شبکــهــ‌ی فاضـــلــاب، مردهـا با کت بلنــد در کنار پیــاده رو می‌ـایــستادنــد تا خاک و گِـلــی که به خاطـــر عبور کالســـکهـ‌هـا به اطـــراف پخش می‌ـــشــد به همسر یا نامـزدشـان پاشــیـده نشود.

در آن دوران، گل و لای در خیـابـانـــ‌ـها وجود داشت. تصویر مردی که کتـش را روی گودال آب گذاشـتـــه تا زن از روی آن رد شود، سمــبـــل محـــافـظت از زن است. امــروزه شاید واقـــعـــا انـجام چنــین کارهـایـی لازم نبــاشـــد امـا می‌ـتوانـید هنگــام رد شدن از خیــابـان، قدم زدن در پیاده رویی که هموار نیـــســت یا در هر شرایــط دیگـــر، با مراقـبت از همـســـر یا نامـــزدتان نشــان دهـــید که همیشــه کنـارش هسـتـــیـد و به او توجه دارید و از او در برابـــر هر چیزی محـافـــظـــت و دفاع خواهیـد کرد.

3. در را برای خانمــ‌ــهـــا باز کنیـد

یک جنـتـلمن همیشـــه در را برای یک خانم باز میــ‌ـکـند، چه در ِ یک فروشگاه باشـــد و چه در ِ اتومبیل. باز کردن در برای یک خانـم به این معنــی نیــســت که او ضعـیـف اســـت، بلـــکه ژستی از محــبت و احتـــرام از سوی شمـاست.

4. در مهـــمانــی خانـگـی، هرگـز از غذا ایـــراد نمـیــ‌ــگــیـــرد

انــتـــقــاد کردن از غذا به عنوان مهـــمــان، بیــ‌احتـرامـــی بزرگـــی به میزبان اســت. اگر کســی وقت گذاشــته، تلــاش کرده و غذایی تهـیــه کرده، میــزبــان شماست، به او احـتــرام بگـــذاریـد. لبـخـــنـد بزنیــد، غذایـــ‌ـــتـــان را بخورید و تشــکـر کنـیــد.

5. برای جلب توجه، مدام قهــقــهــه نمیــ‌زنــد

مدام با صدای بلنـــد خنــدیدن، خصوصیـت رفــتاری احمقــانــه و بیـمــارگونه‌ـای است. یک جنتـلـمـــن نیــازی ندارد با صدای بلند بخــندد یا حرف بزند تا توجه دیگـران را به خود جلب کنــد، بلـــکه با شخصــیــت قوی خود دیگـران را جذب می‌ــکــنــد.

6. صندلی را برای خانمش بیـــرون می‌کشـــد

ایـــن حرکـت هم درست مانـنـد باز کردن در، نشانــدهـــندهـ‌ی احـتـــرام و توجه اسـت. وقتـی با یک خانم به رســـتوران میــ‌روید، ابـتـدا صنـــدلـــی را برای او بیـرون بکـشــید تا بنشـینــد و سپس خودتـــان بنــشـــیـــنـید. مخـــصوصا اگــر میـــان جمعـیتـی هستـیـد که ممکـن اسـت جای نشـسـتـــن برای همـه نباشـد.

7. به همـسرتــان در پوشیــدن و درآوردن پالــتو‌‌اش کمک کنــیــد

ایـن حرکـــت شمـا هم نشان از احتـرامــی دارد که برای همـسرتان قائلیـد. مخصوصا وقتـــی به مهمـــانی میـ‌روید در درآوردن و پوشیدن پالتو یا کُـــتش به او کمـک کنـیـد.

8. جلوتر از همـســرتان راه نروید

مردی که جلوتر از همـــسرش قدم برمـی‌ـــدارد ایــنطور به نظـر میـ‌ـــرسد که به او اهمیـتـــی نمیـــ‌ـدهــد و همـراه او نیســت. مخـــصوصا هنــگـــام بالـا و پایــین رفتــن از پلـه‌ـــهـا، یک گام عقــبـ‌ـــتر از همـسـرتان باشید تا مراقبـت از او را نشان دهــیــد.

9. اگــر فقط یک جا برای نشســـتــن وجود دارد آن را به همـــسرتــان بدهـید

اگــر فقــط یک جا برای نشســـتــن باشد، مثلـا در اتوبوس، یک جنـــتـــلمــن آن صنــدلـی را به همـســرش میـ‌دهــد. اگــر خانم باردار یا سالمــنـــدی دیــدید و فقـــط یک جا برای نشسـتن وجود داشــت، قطعـــا آن جا برای شمـا نیــست!

10. کیـف همسرتـان را حمــل کنیــد

یک جنـــتــلــمن هنگامی که ممکــن اسـت حمـــل کیــف برای همـســرش دشوار باشد به او کمــک میـ‌ــکـــنـــد و کیـــف او را در دســـت میـــ‌ـــگـیرد. ضمـنـا یک جنتـــلـمن مثــلــا اگر خانـــم همــســـایــه را در حال حمـل یک بار سنگــیـــن ببینـــد، حتـمـــا به او کمــک میـ‌کـند.

11. همیشه شما صورتــحـسـاب را پرداخـت کنــید

یک جنـــتــلـــمن واقـــعـــی هرگـــز راضی نمـیـ‌شود در حضور او، یک خانـم صورتـــحـسـاب را پرداخـــت کند.

12. وقتی باران می‌ــبارد، شمــا چتـــر را روی سرش بگــیـــریـد

وقتـی باران میــ‌ـــبارد، یک جنتـلـمـن چتـــر را برای همسرش نگه میــ‌ـدارد و برایــش مهـــم نیـــســت اگـــر خودش خیس شود، حتــی اگـــر سوپراســتـاری چون لئوناردو دیکـــاپریو باشـــد!

13. بالـاپوش خود را به همسرتان بدهـــید

یک جنـتـــلمـن اگـر ببـیـند همــســـرش یا نامزدش از سرمـــا می‌لرزد، بالاپوش خود را به او میــ‌دهد.

14. رازدار همــســرتان باشــید

یک جنتلمـــن واقعــی همــیــشه رازداری میــ‌کند، حتـــی اگــر از همسرش جدا شود، همچنـان رازهـای همــســرش را پیش خودش حفظ خواهد کرد.

15. نامــزدتان را به خانـه برســانید

یک جنـتـلمــن چه با اتومبــیــلـش و چه با پای پیـاده، نامــزدش را تا خانه همـراهــی میـــ‌ـــکــند زیــرا نگــران امنـــیــت اوست.

16. به همــســـرتان خوب گوش دهیـد

خوب گوش دادن هم به انـــدازه‌ی خوب حرف زدن مهم است. یک جنتـــلمن به حرفـ‌ــهای همـــســرش خوب گوش میـــ‌دهـــد چون واقــعـا می‌ـــخواهـــد او را درک کنـد.

17. آن تایم باشیــد

یک جتــنـلـمـــن به موقع سرقـرارش حاضـــر می‌شود. ترافـیک، بهانــهـ‌ـی خوبی برای دیـر رسیـــدن نیـسـت. یک مرد خوش‌رفـتار و اصــیــل، برنـامــهـــ‌ـریــزیـ‌ دقــیقی دارد و یک خانـــم را منتـظــر نگه نمیـــ‌دارد.

18. همـــسرتـــان را تحســین کنــید

همـسـرتـان برای ایـــنکه آراسته و زیبا باشد، وقت صرف میـــ‌ــکــند و نظـر شمـــا برایش از هرکـــس دیـگری مهـمــتر است، پس جنـتــلمــن باشـــیـــد و همیـــشـه از او تعــریـــف کنـید. ایـراد گرفتن را برای مردهای چندش آور بگذاریــد!

19. مواطب باشـیـد به هیـــچ خانمـی تنـه نزنــیـد

یک جنـتــلــمن همـیشــه کامــلــا مراقب است که به هیـــچ خانــمــی تنـــه نزنـــد، چون این حرکــت کاملـا به دور از تمــدن اسـت، واقعـا هیچ بهـانـه‌ـــای برای ایــن کار پذیـرفـــتـه نیست.

20. همیــشــه به خانوادهـ‌ـی همسـرتان احـتـــرام بگــذاریـــد

یک جنـتـلـمن، از راهــهــای مخـــتلفـــی احترام و محــبـت خود را نسبـت به خانوادهـ‌ی همسرش نشـــان می‌دهد. این رفتــار هم اعــلـــام میـ‌ـکنــد که به همــســـرتــان علاقــه دارید و برایش احــترام قائلیـد و مراقـــبــش هستیــد. تاثـیر احتــرام و محـبت خود را هم از سوی همســـرتــان خواهـید دیــد و هم از سوی خانوادهــ‌ی او.

20 تکنیک کاربردی جنتلمن شدن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.