6 فانتزی اشتباه دختران قبل از ازدواج

فانتزی های دخترانه و فکرهایی که افراد قبل از ازدواج در ذهن خود دارند باعث می شود وقتی واقعا ازدواج نمودند این افکار برایشان بی معنی شود پس دختران مجرد قبل از ازدواج این موارد را در نظر داشته باشید و این فانتزی را از ذهن خود دور نمایید در ادامه جزئیات بیشتر 6 فانتزی اشتباه دختران قبل از ازدواج را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: در ایـنکـه دنیای دختـرانه دنــیــایــی پر از رویا پردازی اســـت شکی نیست. فانــتـــزی های دخـتـرانه غلـطــی که همـه چیـز را تحـت تاثیر خود قرار می دهد گاهـی این فانــتـــزی غلط منــجـــر به اشـــتباه در زندگی زنـاشویی و ازدواج می شود .در ادامه با 6فانتـزی غلط دخـتـرانـــه در رابطه با ازدواج آشــنـا می شوید.

من اگـــر زیـــبـا باشم زندگــی خوبی خواهم داشـــت
یکی از فانتزیـــ های وابســتـــه به زیبــایـــی، تب تنــد آرایش و جراحیـ ــهــای زیـبـــایـی است؛ زنانــی که می خواهنـد به هر قیمتــی شده خودشان را زیبـــاتر کنـــند و گمان میـ کـنند که فقط زیبــایی نگــهدارنده زنـــدگـــی زناشویی آنها خواهـــد بود. در این موارد شایــد برای مدت زمـــان کوتاهـی فرد احساس بهتـری نسـبت بهـــ ـــخودش پیـــدا کنــد اما ایـن احـساس در طولانی مدت از بیــن خواهـــد رفــت. بدون پیــدا ـــکردن ریــشـــه ایــن مشکــل و قبول کردن خود به همان شکـــلـــی که هست ایــن عدمـ ـرضـایـت دنـبـالـه ـــدار خواهد بود .

فانـتزی دوم
ماشین مدل بالـاتـر زندگــی بهـتر
شاید شمـا هم اخیرا اصــطلـــاح «آهـن ـپرسـتی» یا داســتــان مردی را که پراید داشت و هیـچـــ ــکس نگـاهـــش نمیــ کرد امـا پرادو که خرید همـه او را به چشـــم «مورد ازدواج » دیــدند شنیده باشـیـــد. واقـــعیـت این است که داشتـن پول در بخش قابل توجهــی از جامــعـــه ما در حال حاضر به ــعـنوان یک ارزش و حتـــی ملاکی برای ازدواج تلـقی میـ شود. الــبـــتــه ایـــنجا دیگر بحث مقــدار معقولی از پول و داشتن خانــه ـــای نقـــلـی و ماشـیـــنـــی ساده نیـــسـت؛ بحـــث داشــتـــن خانه های رویایــی است و زنــدگیـ هـــای آن چنـانـــی؛ از همـانــ هـایـی که در فیلمــ ها دیده میـــ ـــشوند و بعـد آن قدر جدی گرفــته میـــ ـشوند که یا باید در دنیـــای واقـــعـــی نمود پیـدا کنــنـــد یا اصلا ازدواجی در کار نخواهد بود .بخشی از ایـــن رفتـــارهـــا به خاطرعــدمــ ثـــبات اقـــتـــصادی موجود در جامـــعه ما طبیعـــی است امـــا متـــأـــسفانـه انـــتخـــاب براسـاس داشـتن ایــن امـــکـــانــات با فدا شدن همه ملاک های دیگر همـراه اســت .

فانتــزی های دختـرانــه
آشـــنـایـی با فانـتـزی های غلط دخــترانـــه در ازدواج

ازدواج هــایــی که صرفــا بر این اساس شکــل می گـــیـرنــد معــیـارهایـی خنـــده دار دارند. در کنار کسانـــی که تمام تلـاشـ ــشان را می کــنــنــد که سالــی یک بار ماشـــینـــ ـــشان را برای جلب توجه دیـــگــران هم که شده عوض کنــنـــد و یا پز ثروت شان را از طریق خرید پنت ـــهاوس بدهــنـد، افـــراد دیـــگری هســـتـــند که امـــکانــات مالــی ندارند و در عوض تلـــاش می ــکــنـنـــد با دستکاریـــ هـــای مداوم در چهـــره و بدن و در حالت دیگـر، حتـــی مدرک گرایی و گرفتن مدرک های بی ـشــمـار احساس ضعف شان را پنهـــان کنــند؛ زن میـ داند که ایــن مرد پولدار اســـت و برای بهــ ـــدست آوردن این پول میـ خواهـــد او را به دست بیـــاورد .
در عیــن حال میـ دانـد که مردها بصری هسـتنـــد پس شروع می ــکند به انجـــام عمل ـهـــای جراحـی زیبایی تا به چشــم مرد بیاید اما متــأـــسفانه در همــیـــن سطح باقــی می ـــمــاند. شایـــد دلیـل اصــلـی تمـــام این ماجراهـــا به فقر برگردد؛ هم فقر اقتـــصادی و هم فقر فرهنـگـی. کســی که شکــمش گرســنـــه است به فکر سیـــر کردن مغزش نخواهد بود! بنــابــراین افـراد تلــاش میـــ ـکـننـــد با چنگ زدن به کسانــی که دچــار فقـــر نیستنــد امـنیت و ثبات خاطــر را به زنـدگـــی شان برگـــردانــند .

فانتزی سوم
اگر برایـم گل نخــرد !
گل یکـی دیـــگر از فانــتزیـ ـهای دنیـای زنان اســـت که می ـتوانــد نشـانگـر مهـر و محـــبــت مرد نســـبت به نامـزد یا همــسرش باشــد. در حالــیــ  که برای بسیــاری از مردان خریـد یک شاخـــه گل تقریبـا امـــری بی ــمـــعنــی اسـت. تعـریـــف گل در ذهــن آنـــهـــا با آنـچه زنـــان به گل نســـبـــت می ـدهند فرق میـ ــکند .
برای ایـنکه بتوانیـد همســرتان را خوشحال کنـیـــد گاه و بی گاه برایـش گل بخــرید. هیچ وقت حیـن عبور از کنــار یک گلفـــروشی از او نپرســـیـــد «برایــت گل بخــرم؟» ایــن یعـــنی ته دل تان لزومی به این کار نمـیــ بـــیــنـیـــد و زن ایـــن جمله شمـا را به شکل «تو برایم آن قدر مهـــم نیـسـتـــی که پیاده شوم و بدون سوال برایـت یک شاخـه گل بخـــرم» تعـــبیر می کند. خریـــدن هدیهـ ـــهـای ساده امـــا بیـ ــمـناسبـــت و بامـــناســبـت را هم فراموش نکنـیـــد. وقتـی ریـــشــه عشـق و علــاقه محـــکــم باشـــد فرقی نمـیـــ کنـد برایـش یک گردبـــنـــد طلا خریده باشد یا یک پیـراهـــن ساده. مهم ایــن اســت که برای تان اهمیـــت دارد .

فانتزی چهـارم
سالــگرد ازدواج را یادش رفـــتــه !
سالـگـردها برای زنان بســیــار مهم هستـنـــد و فراموش کردنشـان به همـیـن سادگی ترجمه میــ ـشود :« دیگر دوستم ندارد!» درحالــیـــ کــه ممکـن اســـت آقـــایان تولد پدر و مادرشـــان را هم فراموش کنند و ایــن به معـــنی اهــمـــیـت نداشتـن خانواده برای آنـــهــا نیـسـت. مردان خیلـــی ساده طور دیــگری فکر می کــنــنــد. خانـمـــ هـا باید بدانـند ایــن مســـائل در دنـیـــای مردانــه واقـــعا اهمـیت ندارد و اگر مردی سالـــروز ازدواج را فراموش کرد به معـــنــی بی مـهـری او نیــســت .

فانـــتـزی پنجـــم
اگــر نگفــت دوستـــم دارد
در کنــار تمــام فانــتـــزیـ ـــهایـی که کلیــ ــتـــر هسـتند فانـــتزی ـهـــای جزئی هم قرار دارنـــد؛ ریــزهــ ـــکـــاری هـــایی که اگـر مردی به آنهـــا عمـل کند به راحتـی میــ تواند زندگــیـــ ــاش و اسبـاب رضـــایت خــاطـر همـــسرش را فراهم کند. یکی از فانتزیــ ـــهای زنانـــه شنـــیدن جمـــلـه « دوستـــت دارم» است. حتما این حدیــث از پیامـبر اکرم(ص) را شنــیده ـاید که فرموده اند:«این گفــتـه مرد به همـســـرش که دوستت دارم هرگــز از قلب او خارج نمـی ـشود .»
زنـــان اصولا احـــسـاسـاتی ـــتـر و شنیداری ـتــر هســـتــنـــد. دوست دارند همه  ــچـیــز رمـانتیـک باشد. دوست دارنــد همسـرشــان مرتـــب قربان صدقهـ ـــشـان برود . درحالیــ کــه مردان اصــلـــا قربان صدقــه ـــای نیستــند. در دنیـــای آنـــهــا ایـــن همه هیـجــان وجود خارجــی ندارد. برای اینکــه زن و شوهر بتوانـــند از پس ایـن اخـتــلاف بعضا ژنتیک بربیـایند نیـــاز اسـت که هر دوی آنـهـــا با هم همکـاری کنـــنــد و به ـخصوص مردان بیـشتـر ابـراز احســاسات کننــد؛«مثــلا مرتــب به همـســرتـان بگوییـد چقــدر دوستـــش داریـــد، چقدر زیـبــاسـت، چقـدر خوب است که او را در کنـــارتان داریـد و چقدر از پیـدا کردن او خوشبـخت و خوشحـالـــیـد ».

 


با فانتـزی های غلط دخترانه در ازدواج آشــنا شوید

در مقـابـل زنان نیز بایـد بدانـــنــد که جنس ابـراز احــسـاسات مردان فرق میــ کـــند . EQ عبارتی اسـت که برای ایـــن مواقــع بهـ ــکــار می رود؛ یعنـــی بتوانـیـــم خودمـان را جای دیـگــری بگــذاریم و از دیـد او دنـیــا را ببـیـنـیم. اگــر کسـی چنیـن مهارتـــی داشــتـه باشد در تمــام روابـــطش، نه فقـــط روابط زناشویی، موفقــ ـتـــر عمـل خواهد کرد. در مقابل مردان هم دوست دارنــد بشنوند چقدر مهـم و قوی هستـــند و چقـــدر همسرشـــان به آنـــهــا نیـــاز دارد. با رعـــایــت این ریزه ــکـاریـ هـــا، رابطه موفق تــر پیــش خواهـد رفـت .
فانــتزی ششـم
چرا من را به دوستانــش معـرفـــی نمــیـ ـکـنــد؟
رسـمـیت بخشــیــدن به رابطه برای زنـان اهـــمـــیـت زیـادی دارد؛ زن دوست دارد در همــان ابتدای ازدواج مرد هر چه زودتر او را به فامـــیـــل یا دوستــانـش معـــرفــی کنــد و رسمـــا به همه اعلـام کند که ما ازدواج کردهـــ ـایـــم. بنابـــرایــن لازم است آقـــایــان توجه کنند که زن ـها دوست دارنـد بدانند در زنــدگی شمـا معـــنا و مقام دارند. در مقـابــل اما خانـم ـها باید بدانـــند این پروسه برای مردان زمـــانـ ـــبـــر است و به ـتدریج اتـفــاق میـــ ـافـتد؛ ممــکن اســـت خانمـی در همـان روزهـای ابـتـدایـــی ازدواج به معـرفـــی شدن توسط همــسـرش به فامیـل یا دوستــان فکر کنـــد ولی مرد اصلا اهــمـیـــت چنـــین چیزی به ذهنـش نرســـیده باشـد .
از آنجــا که زنـان احساساتـــیـ ــتـر هستنـد و سریـــعـ تــر وابسته میـــ شوند وقتی انـتــظـارات شان برآورده نشود سریع به هم می ـــریـزند. درحـالی که مردان ممــکـن اسـت تا مدتـــ ـهـا اصـلـــا متوجه ماجرا نشوند و حتـــی بعد از مدتی تازه متوجه شوند چه اتــفــاقی افــتاده اســت. بنــابــرایــن سعـی کنیــد زودتر سنگ هـــای تان را با خودتـــان وابـــکـنـــید. اگــر زن زنــدگـــی تان را پیدا کرده ـــایــد به او نشــان دهیـــد که چقـدر برایش ارزش قائل هسـتــیـــد .
همـــچـــنـــین بخوانــیـد : تمـام آنــچه که باید در مورد ازدواج بدانـــیم!

یک اشـــتـــباه دختــرانه دیـگـر در ازدواج

انتخــاب های هیجـــانی و سرخوشانه

جمـــلات یک جوان عاشق را بشــنوید:«همون لحــظه اول که دیـــدمش، مهـــرش به دلـم نشــست»، «ما با هم تفـــاهم داریم، می دانـم خوشبـــخـت می شویم»، «من فقــط با ایــن دختر / پسـر ازدواج می کنــم و گرنـه قید ازدواج را می زنم»، «هیــچ کس نمــی توانـــد مرا از عشـــقـم جدا کنـــد» و… .

اندک نیســتـــند دخـتران و پسرانی که با یک نگاه یا یک آشـنــایـی کوتاه مدت، یک دل نه صد دل عاشق و شیدای هم شده و به گمان آن که نیـمـــه گمـــشده شان را پیــدا کرده انـد، بدون توجه به معیـارهــای اســـاســـی و حتــی با وجود مخـالفت خانواده هایشــان تصـمـیم به ازدواج گرفتــه و بر سر سفره عقــد نشـــسـته اند؛ اما بعـــد از گذشــت انــدک زمانــی و گاه حتــی تا زیر یک سقف نرفــتـه از انتــخـــابشان پشـیـــمـــان شده و کاســه چه کنم، چه کنم به دست گرفته انـد.اگر شما هم در چنــیـن شرایـــطـی، فقــط به حکـم عاشقـی و علـاقـــه منــدی بسـیار به فرد مقـابــلــتـــان تصـــمیـــم به ازدواج گرفــته اید، دســـت نگه داریـد! بی شک شمـــا تحت تاثــیــر هیجـــانـــاتـــتــان جوگیـــر شده ایـد. بی تعارف بایــد بگوییم عشــق آتـــشین چشــم و گوشتــان را کور و کر کرده اســـت!

6 فانتزی اشتباه دختران قبل از ازدواج

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.