8 پیشنهاد در رابطه جنسی برای بهبود کیفیت سکس

رابطه جنسی برای داشتن سکس خوب و با کیفیت در زندگی زناشویی خوش باشید این هشت پیشنهاد برای رابطه جنسی و سکس بسیار خوب می باشد و رابطه جنسی با این جند روش و ایده کیفیت سکس شما زوجین عزیز را نیز با کیفیت از قبل خواهد نمود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر 8 پیشنهاد در رابطه جنسی برای بهبود کیفیت سکس را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

1 – یک محـیط آرام و امن ایجاد کنـــیـد، جایــی که در آن بتوانـیـد به یکدیگــر اعــتــمــاد کنید و آزادانــه و بدون ترس با یکدیــگر مشـــارکـــت داشتـــه باشـیـــد
هرگــز آشـــفـــته نشوید، حتی اگـر لازم اسـت برای متوقف کردن خود دسـتـــتان را روی دهـان خود بگـذارید. یادبـــگــیـــریــد که منـصـفانه و با آرامـش دعوا کنــید. به یکدیگر الــقـــاب و برچســب های منــفــی نسبـــت ندهــیــد. تهـدید نکـنــید. زمانـــی که می دانـیـد لازم اســت، عذرخواهـی کنـــید. اگرخیلــی عصبـــانـی هســـتیــد و نمی توانــید گوش دهـــید، حرف زدن را متوقف کنـیـــد. به اتــاق دیــگــری بروید، فضـایـی را برای خودتـــان در نظــر بگـــیریـد و شروع به تنـفـــس عمـــیـق بکنیــد.
به یاد داشتــه باشیــد : همـسر شمــا دشمـــن نیـســت.

2 – واقعـــیـت ها را از احـساسـات جدا کنیـــد
چه باورها و احســاســاتـی در طول کشـــمــکــش شمـــا را تحـریـــک می کند؟ از خودتـان بپرسیــد: آیـا چیزی در گذشتـــه من وجود دارد که در نوع نگــاه من به موقعـــیــت های فعـــلـی زنـدگی ام اثـــر بگذارد؟ پرســش کلـیـــدی که می توانــیــد از خودتــان بپـــرســـیـــد، ایـــن است: ایـن مربوط به او می شود یا واقـــعا مربوط به من است؟ حقـــیــقت واقـــعـــی چیست؟
بعـد از آنکـه توانســـتیــد واقعـیت را از احـساســـات تمـــایـــز دهیـــد، قادر خواهید بود همـســرتـــان را با وضوح بیشـــتری ببــیـنــیــد و بهتــر اختلــافـات و تعارض ها را حل کنیــد.

3 – با بخـــش های مخــتــلـف خودتــان ارتـبــاط برقـرار کنـــیـد
هر کدام از ما یک صدای منـــفرد نیــسـتیـم بلکـــه بیشــتر شبــیـــه یک ارکستر با صداهـــای مختلـف هســتــیم.
ذهـن شما چه می گوید؟
قلـب شمــا چه می گوید؟
بدن شمــا چه می گوید؟
فطرت شمــا چه می گوید؟
برای مثـــال ذهــن من می گوید: ” در نهایت او را ترک خواهــم کرد.” امــا قلـــبـــم می گوید: ” من واقعـا او را دوست دارم.” به خودتـــان اجازه دهـــیـــد بخـش ها یا صداهـای مختـلف شمــا همــزمـــان باهــم وجود داشـتــه باشـند و با یکـدیـگر صحــبت کنـــنــد . با ایــن روش یک پاســـخ دریـافــت خواهـــیــد کرد که از خود واحـد و همه جانبــه تان برآمـده اســـت.

4 – شفقت را در خودتان ایجــاد کنـیـد و آن را پرورش دهــیـــد
تمریـــن کنــید که به خود و همـــسـرتـــان بدون قضاوت بنـــگـــربــد. بخشــی از شمـا ممکـن اسـت قضــاوت کنـد اما شمـــا نبـــاید با ایــن بخش هماننـــدسـازی کنـیـد. قضاوت کردن درهای بســـتـــه ایــجاد می کند. نقطـه مقابـل قضـاوت، شفـــقت و مهربــانــی اسـت. زمــانــی که شمـا مهــربان هســتـــید، گشوده و در ارتـبـاط هســتـــیـــد . در ایـــن شرایط برقراری یک گفـــتـــگوی دونفـــره و حمایــت کنـــنـده نیــز بسـســیــار آســان تر خواهــد بود. هر چقـدر که بیــشتر یاد بگـــیـــریـــد با شفقـت به همــسـرتـــان نگــاه کنـید، قدرت بیـــشــتری خواهــیــد داشـــت به جای واکنـــش های آنـی، پاسخ خود را انتــخاب کنیــد.

5 – یک “ما” خلق کنـید که بتوانــد هر دو “من” را در کنار یکـــدیــگـر جمـــع کنـد
پایــه و اساس یک ارتـــبـاط رشـددهـــنـــده ، حمایـتـــگــر و بالــغانه توانایـی جداشــدن و مرتـــبـــط شدن اســـت. در روابطی که در آن وابـــسـتــگــی ناســالم وجود دارد، هر فرد بخــشی از “خود” طرف مقابـــل را قربــانی می کند. اما در یک رابـطه سالـم زمانــی که افراد جدا و متصـل می شوند، “من” هر فرد در ایجــاد یک “ما” تلاش می کنـــد.
وجود تفاوت بیــن شما و همسـرتـان یک امر منفــی نیسـت. نیـــاز نیـــست که شمـــا با فردی باشـــید که در تمــام علائق و دیــدگــاه هایـــتان با او مشـتـــرک باشـیـد. ما ممکــن اسـت گاهــی از ایــن بترسیــم که تفاوت ها باعــث ناسـازگــاری ما می شوند. امـــا ایـــن تفــاوت ها اگر درســت مدیـریـت شوند می توانـند باعث هیــجـــان زنـدگی شوند.

6 – همسـر ، شفای خود
انتـظار نداشته باشیـد که همـــســرتـان چاله چوله های احسـاسـی شمــا را پر کنـد و شمــا هم تلاش نکنید که ایـن کار را انجام دهیـــد. هر یک از ما در نهـــایـت می توانیــم تنـهـــا خودمـــان را نجــات دهیــم. امـــا همــســـر شمـا می تواند در زمـــانـی که شما روی خودتـــان کار می کنــیـد از شمـا حمایت کند و شما هم همــیـنـطور. در حقیـقت زنـدگـــی در یک رابــطه عاشقانـه به خودی خود شفـــابــخـش اســت.

7 – زمـــانــی که از موضوعی مطــمئن نیـستید ، سوال کنــید
خیـــلی وقت ها پیـش آمــده که دربـاره معـنـــای رفـتـــار همســرمان تفاســـیر و داستـان های متـعددی می سازیـم. برای مثـال: “او به من توجه نمـی کند، حتمـا مرا دوست ندارد” . بهـتــر است در مواقـــعـی که ذهــنتان شروع به منفی بافی می کنــد ، مکالــمــه ای را با همــســرتـان آغاز کنیـد و در کمــال آرامش و بدون سوالـات بازجویانـــه از او خواهــش کنــید معـنای رفـتـارش را برایــتــان توضیــح دهــد. در این زمــینه مراقــب باشــیـد که هرگز از کلمـه پرسـشـی “چرا” استـــفاده نکنــید. به جای آن بگوییـد: “چه شد که …؟”

8 – زمـانــی را به رابـــطـه تان اخـتــصـــاص دهیـــد
فرقی نمـــی کند شما که هستیـــد و چه شغــلـی داریــد. همـــه ما نیـاز به پرورانـــدن ارتبـاطات خود داریـــم. مطـمئن شوید که برای بهتـرشدن رابطه عاشقانـه خود برنــامــه ریزی کرده ایـــد. ایـن برنامـه ریزی شامـل تعیــیـن زمــان و فعـالـیـــت های لذت بخش برای شمـــا و همـــسرتان است. زمانی را در هر روز به این اخــتـصــاص دهیـــد که تمام وسایـــل الکـــتــرونیـــکی و کامــپـیوتری (تلویزیون، رادیو، رایانه، موبایــل و …) را خاموش کنــیـد و در آن زمـــان با یکدیگـــر ارتــبـاط داشـــته باشید.
مانند یک باغـبان، هرچـــه بیـشــتــر به رابـطــه تان توجه و رســیدگی کنـیـــد، رابـطــه تان بیــشتر و بهــتر رشــد خواهـــد کرد.

8 پیشنهاد در رابطه جنسی برای بهبود کیفیت سکس

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.