نوشته هایی با برچسب آداب خواندن نماز باران

آداب خواندن نماز باران و وقت استجابت دعا و نماز باران

آداب خواندن نماز باران و وقت استجابت دعا و نماز باران

آداب خواندن نماز باران و وقت استجابت دعا و نماز باران نـماز باران از جملـه نمــازهای مســـتـــحبی اســـت که در طلب باران و به هنـــگــام خشکـســـالــی و کم شدن سفره های آبــی خوانـده می شود. این نماز ماننــد نمـاز اعــیـاد (فطــر و قربان) به جمـــاعـــت و فُرادی خوانـده می شود.   نمــاز باران چگونه است؟ […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی