نوشته هایی با برچسب ارتباط مردگان و زندگان در ظاهر یک پرنده

چگونگی رابطه مردگان با زندگان در دنیا

چگونگی رابطه مردگان با زندگان در دنیا

چگونگی رابطه مردگان با زندگان در دنیا طبق عقــیدهـ‌ی اســـلـام، مردگـان از عالــَـــم خود (که برزخ نامـــیـده میــ‌ــشود) با زنـــدگـــان در این دنیا، ارتـبـــاط دارنـــد. عالـــم برزخ در قرآن شایـــد تعــریـف مرگ برای ما دشوار باشد. چون آن را تجـربـــه نکـردیـم. پس حواس ظاهری ما، در ایــن زمــیـنـــه کارآیی نخواهــد داشــت.پس ناچـــاریـــم (و ناچـــاریــِ خوبی […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی