نوشته هایی با برچسب ارسال این پیام ها در چت کردن به ضررتان است

ارسال این پیام ها در چت کردن به ضررتان است

ارسال این پیام ها در چت کردن به ضررتان است

ارسال این پیام ها در چت کردن به ضررتان است چت کردن با کسی که با او کار می کنید یا او را دوست دارید باید منطقی باشد چون گفتن برخی از حرف ها در چت روزی به ضررتان تمام خواهد شد و اگر هم معذرت خواهی نمایید هم طرف مقابلتان نمی تواند شما را […]


1 سال پیش parchebaf موبایل