نوشته هایی با برچسب امتحانات در ماه رمضان

حکم روزه نگرفتن به خاطر امتحانات آخر سال

حکم روزه نگرفتن به خاطر امتحانات آخر سال

حکم روزه نگرفتن به خاطر امتحانات آخر سال امـــتحانات پایان ترم دانــش آموزان و دانـشـجویان همزمان شده با ماه مبارک رمــضـان بنـابـــرایـن برای بسـیـاری ایـن سوال به وجود می آید که حکــم روزه نگــرفتــن به خاطـــر امــتـحــانـات چیـــست؟ در ادامـه نظر مراجـــع بزرگ را در ایـن خصوص جویا شده ایـم. با توجه به تداخــل پیدا […]


10 ماه پیش parchebaf مذهبی