نوشته هایی با برچسب بدون اجازه ی پدر می شه صیغه ی محرمیت خوند

متن و شرح خواندن صیغه موقت توسط زن و مرد

متن و شرح خواندن صیغه موقت توسط زن و مرد

متن و شرح خواندن صیغه موقت توسط زن و مرد مقـــدّـمــه ی۱: قبـل از خواندن صیــغه ی عقد موقت، ابتـدا بایـد مهریـــه ای مشـــخــص شود تا صیغه ی عقـد صحـــیح باشـد. حتــّی اگــر خانـم بگوید مهریه نمـی خوام، باز هم عقــد صحیـــح نیـست. لذا حتـما بایــد مهریـــه ـ هر چنـد انـــدک ـ مشـــخص شود. تذکـــر: […]


2 سال پیش parchebaf مذهبی