نوشته هایی با برچسب بقره بزرگترین سوره قرآن

سوره بقره دومین سوره قرآن و طولانی ترین سوره قرآنی

سوره بقره دومین سوره قرآن و طولانی ترین سوره قرآنی

سوره بقره دومین سوره قرآن و طولانی ترین سوره قرآنی بزرگــتــریـــن سوره قرآن , با توجه به ایــن که هر سوره، هدف مشـــخص و معینــی را دنــبــال می کنـــد و آیـــات آن، همـچون زنــجــیــره ای به هم پیوستـه است و سلــســـلـه وار در راســتای همان هدف کلـــی نقـــش ایـــفـا می کنــد، این مطلـــب به دســت […]


2 سال پیش parchebaf مذهبی