نوشته هایی با برچسب تایید حکم اعدام متجاوزان به زن ورامینی

دو مرد به طرز وحشیانه به یک زن بی دفاع تجاوز نمودند

دو مرد به طرز وحشیانه به یک زن بی دفاع تجاوز نمودند

دو مرد به طرز وحشیانه به یک زن بی دفاع تجاوز نمودند زن بی دفاع در ورامین به دام سه مرد وحشی و شیطان صفت گرفتار شد هر سه مرد به این زن تجاوز نمودند و زن هر چقدر به این مردها التماس می نمود که او را رها نمایند مردان به التماس های او […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث