نوشته هایی با برچسب تصاویری از زایمان طبیعی یک زن باردار وسط خیابان (تصاویر+18)

تصاویری از زایمان طبیعی یک زن باردار وسط خیابان (تصاویر+18)

تصاویری از زایمان طبیعی یک زن باردار وسط خیابان (تصاویر+18)

تصاویری از زایمان طبیعی یک زن باردار وسط خیابان یک زن در یکی از خیابان های چین که زایمان زودرسی داشت با جیغ و فریاد از مردم کمک می خواست ولی تا مردم دور او جمع شوند زن باردار زایمان نموده و بچه اش را در آغوش گرفته و به سمت خانه اش به راه […]


11 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث