نوشته هایی با برچسب خواندن ذکر

خواندن ذکر و ثواب ما شاء اللَّه لاحَول و لاقوه الا بالله‏

خواندن ذکر و ثواب ما شاء اللَّه لاحَول و لاقوه الا بالله‏

خواندن ذکر و ثواب ما شاء اللَّه لاحَول و لاقوه الا بالله‏ مـا شاء الـــلـــّـــَـه لاحول و لاقوه الـــا بالــلــهــ‏ , هشام بن سالم، از امــام جعفر صادق روایــت کرده اســت که فرمود: «چون کســـى دعـــا کنــد و بعـد از آنکـه دعـــا کرد بگوید که: ما شآءَ اللّـــَـهُ لاحَوْلـــَ وَلـــا قُوَّهَ الّــا بِـالـــلّـــَـهـــِ؛ «آنــ‏چـــه خواســـتِ […]


10 ماه پیش parchebaf مذهبی

خواندن ذکرهایی مانند لا اله الا الله چه ثواب هایی دارند

خواندن ذکرهایی مانند لا اله الا الله چه ثواب هایی دارند

 خواندن ذکرهایی مانند لا اله الا الله چه ثواب هایی دارند ثواب اذکار الهی , هـشـام بن سالم و اءبى ابوب خزاز هر دو از حضرت صادق (ع ) حدیث کنند که فرمود: فـقـرا و مـسـتـمـنـدان خـدمـت رسـول خـدا (ص ) آمـدنـد و عـرضـکـردنـد: اى رسـول خـدا (ص )، هـمـانـا اغـنـیـاء و تـوانـگـران (آن انـدازه […]


11 ماه پیش parchebaf مذهبی