نوشته هایی با برچسب خودکشی کاووس سیدامامی،سینا قنبری و بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان

خودکشی کاووس سیدامامی،سینا قنبری و بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان

خودکشی کاووس سیدامامی،سینا قنبری و بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان

خودکشی کاووس سیدامامی،سینا قنبری و بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان خودکشی کاووس سیدامامی آخرین فردی می باشد که در زندان دست به این کار زده است او و سایر زندانیان سیاسی که حکمشان بسیار سنگین می باشد دست به خودکشی زدند مثل سعید امامی که چند سال پیش در حمام زندان اوین خودش را […]


1 سال پیش parchebaf سیاسی