نوشته هایی با برچسب دعای افزایش رزق و روزی

ذکر متبرک و مشکل گشا که 100 مرتبه باید گفت

ذکر متبرک و مشکل گشا که 100 مرتبه باید گفت

ذکر متبرک و مشکل گشا که 100 مرتبه باید گفت یکـــی پول و مادیـات می خواست، یکی فرزند می خواست، یکی برکــت در زنـدگــی، یکـــی در جســـتـجوی مودت و دوستی و خلــاصه هر کسی با نیـتی ذکـــر می گفـت … چنـد وقتی است که بیــن جوانان ذکر گفــتن زیـاد شده اســـت … خیلـی از افراد […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی