نوشته هایی با برچسب ذکر ما شاء اللَّه لاحول و لاقوه الا بالله‏

خواندن ذکر و ثواب ما شاء اللَّه لاحَول و لاقوه الا بالله‏

خواندن ذکر و ثواب ما شاء اللَّه لاحَول و لاقوه الا بالله‏

خواندن ذکر و ثواب ما شاء اللَّه لاحَول و لاقوه الا بالله‏ مـا شاء الـــلـــّـــَـه لاحول و لاقوه الـــا بالــلــهــ‏ , هشام بن سالم، از امــام جعفر صادق روایــت کرده اســت که فرمود: «چون کســـى دعـــا کنــد و بعـد از آنکـه دعـــا کرد بگوید که: ما شآءَ اللّـــَـهُ لاحَوْلـــَ وَلـــا قُوَّهَ الّــا بِـالـــلّـــَـهـــِ؛ «آنــ‏چـــه خواســـتِ […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی