نوشته هایی با برچسب شناخت خدا

خدا چه شکلیه و کجاست؟ این سوال کفر آمیزی است؟

خدا چه شکلیه و کجاست؟ این سوال کفر آمیزی است؟

خدا چه شکلیه و کجاست؟ این سوال کفر آمیزی است؟ گـــروهی تلاش میـــکنـــنــد با القـاءاین شبــهـه که انــســان در نگاه اسلــام حق تفـکــر در خصوص خداوند متـــعال ندارد ولی ایـــن در حالــی است که در اســلام نه تنــهـا فکر نکردن در هیچ موردی توصیه نشــده اســت، بلکــه فکر کردن در تمامی موارد توصیـه مؤکد قرار […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی