نوشته هایی با برچسب صدای موسیقی زن

احکام گوش دادن به موسیقی با صدای زن

احکام گوش دادن به موسیقی با صدای زن

احکام گوش دادن به موسیقی با صدای زن گوش دادن به موسیـقی خواننـــدگی خواننـده زن توسط مرد، از نظر مراجـــع حرام اســـت که در ادامه مطــلــب، نظـــر سه مرجـــع تقلــید را دربـاره ایـــن موضوع بخوانـــیـــد.   مقــام معــظم رهـــبری سؤال: آیـا مرد می تواند به تک خوانــی زن گوش دهــد؟ جواب: گوش دادن به خوانـــنــدگی […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی