نوشته هایی با برچسب طریقه خواندن صیغه ازدواج موقت

چگونه رن مطلقه را صیغه نمایید مقدار مهریه

چگونه رن مطلقه را صیغه نمایید مقدار مهریه

چگونه رن مطلقه را صیغه نمایید مقدار مهریه مقـدّــمه ی۱: قبــل از خوانــدن صیـــغـه ی عقـــد موقت، ابـتدا بایـد مهــریـــه ای مشخص شود تا صیغه ی عقد صحــیــح باشـد. حتـــّـی اگـــر خانـــم بگوید مهــریـــه نمـی خوام، باز هم عقـــد صحـیـح نیـــسـت. لذا حتـــمـــا باید مهریـه ـ هر چنـــد انــدک ـ مشخص شود. تذکر: مهریـــه بایـد […]


2 سال پیش parchebaf دانستنی های قبل از ازدواج