نوشته هایی با برچسب طریقه خواندن نماز حضرت محمد

نحوه خواندن نماز حضرت محمد (ص) با ثواب بیشتر

نحوه خواندن نماز حضرت محمد (ص) با ثواب بیشتر

نحوه خواندن نماز حضرت محمد (ص) با ثواب بیشتر سيد ابن طاووس رحـمــة الـلــّـه به سنـــد معـتـبــر از حضـــرت رضا عليه السّـــلام روايت كرده كه از آن حضرت درباره نمــاز حضــرت جعفـر طيار رحمة الــلـّـه پرسـيدند. حضــرت فرمود: چرا از نمــاز حضـرت رسول غافــلى؟ شايد رسول خدا صلـى الـــلّه عليه و آله نمـــاز جعـفر را […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی