نوشته هایی با برچسب طریقه خواندن نماز میت

نحوه خواندن نماز میت و مستحبات نماز میت

نحوه خواندن نماز میت و مستحبات نماز میت

نحوه خواندن نماز میت و مستحبات نماز میت نمـــاز مَـیّـــت از نمازهــای واجب اسـت که بر جنـــازۀ شخـــص مســلـــمان خوانده میــ‌ــشود. نمـــاز میت از پنــج تکــبــیـــر تشـــکـیــل شده اسـت و پس از هر تکــبیر، جز آخــرین تکبیـــر، دعــا و ذکرهــای خاصی دارد. این نمـــاز را بایــد ایســـتـاده خواند. نمــاز میـت نمـاز میت، رکوع، سجود، تشـهــد […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی