نوشته هایی با برچسب علائم جنابت در زن

جنب شدن زنان در خواب | احکام جنابت زنان در خواب

جنب شدن زنان در خواب | احکام جنابت زنان در خواب

جنب شدن زنان در خواب | احکام جنابت زنان در خواب زنان نیز ممــکن اسـت در خواب محـتــلـــم شوند.احــتمــال جنابـت زنــان در خواب کمتـــر ازمردان است امــا اگر یقــیـن کرد که منـــی خارج شده غســـل جنابت بر او واجب است.هر زن و مردی کهــیقــیــن به خارج شدن منــى پیــدا کنــد بدون اشــکـال جنـب اســـت و […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی