نوشته هایی با برچسب نماز حضرت محمد

نحوه خواندن نماز حضرت محمد (ص) با ثواب بیشتر

نحوه خواندن نماز حضرت محمد (ص) با ثواب بیشتر

نحوه خواندن نماز حضرت محمد (ص) با ثواب بیشتر سید ابن طاووس رحـمــه الـلــّـه به سنـــد معـتـبــر از حضـــرت رضا علیه السّـــلام روایت کرده که از آن حضرت درباره نمــاز حضــرت جعفـر طیار رحمه الــلـّـه پرسـیدند. حضــرت فرمود: چرا از نمــاز حضـرت رسول غافــلى؟ شاید رسول خدا صلـى الـــلّه علیه و آله نمـــاز جعـفر را […]


5 ماه پیش parchebaf مذهبی